آفتاب ایرونی

این وب لاگ با هدف ایجاد مرکزیتی برای اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط در محیط مجازی برای مدیران،مشاوران، متخصصین و پژوهشگران جهت هم افزایی و اثر گزاری در این حوزه مدیریت ایجاد شده است.و شامل یادداشت های از مدیریت فناوری اطلاعات، بانکداری، مدیریت اجرایی،مدیریت استراتژی، مدیریت برند، مدیریت روابط عمومی،مدیریت دانش، تعالی سازمانی، بهره وری، کارآفرینی، روانشانسی، اجتماعی و خانواده می باشد. و آفتاب ایرونی اشاره به اندیشه و قدرت مدیران و متخصصین ایرانی دارد.

چالش‌ها و فرصت‌ها در مصاحبه شغلی

آگاهی و شناخت درباره چگونگی پاسخ دادن به پرسش‌های مصاحبه‌کننده، کلیدی است که همواره به کارجویان شاهراه‌های اجرای مصاحبه موفق را در کم‌ترین زمان ممکن نشان می‌دهد. هدف مصاحبه ارزیابی و به چالش کشیدن مصاحبه‌شونده برای صحت مهارت است. در واقع مصاحبه آزمونی برای سنجش مهارت، قدرت پاسخگویی و تحلیل شخصیت کارجویی خواهد بود، که پس از گذراندن این مرحله به کارمند آرمانی و ایده‌آل آینده تبدیل خواهد شد.

پرسش‌های مصاحبه‌کننده در حین سادگی بسیار دقیق و کارشناسی شده طراحی شده‌اند. وجود چنین سوالات کل نگرانه و در بعضی مواقع سطحی، کلیه ابعاد ذهنی مصاحبه‌شونده را طبق اصول روان‌شناختی ارزیابی می‌کند. در چنین مواقعی ذهن پویای کارجو باید دقیقاً حرکت و واکنش بعدی مصاحبه‌کننده را حدس بزند و پاسخ‌های از پیش طراحی شده‌اش را به اجرا گذارد.


نحوه پاسخگویی به پرسشهای مصاحبهکننده

هر گفتمانی در مصاحبه شغلی با توصیف پیشینه، تخصص، مشخصات فردی و دیدگاه هر فرد درباره برنامههای آینده شغلی آغاز میشود. در مرحله اول، مهمترین موضوع تشریح و معرفی خود کارجو است. شخصیت و دیدگاه کارجویان برای مصاحبهکننده بسیار حائزاهمیت است. در واقع سادهترین پرسش مربوط به بخش مشخصات فردی خواهد بود، که اغلب کارجویان با توجه به ویژگیهــــای خاص خودشــــان آن را پاسخ میدهند. مهمترین پرسشهای مصاحبهکننده به شرح زیرند:

 

تجربهها، سوابق و فعالیتهای شغلی

نقش و جایگاه شغلی هر فرد صلاحیت وی را برای کسب مشاغل جدید تعیین میکند. پرسشهای مصاحبهکننده نیز در این بخش درباره عناوین شغلی پیشین، مسئولیتها، مهارت، قدرت و تبحر هدایت اعضا و در نهایت آزمون عملی و ارزشگذاری بر صحت سوابق شغلی کارجویان است. سعیکنید با اعتماد به نفس کامل هر آنچه را که آموختهاید، پیش چشمان منتظر مصاحبهکننده به نمایش بگذارید.

• هدفتان از تغییر شغل چیست؟

• چرا شرکت ما را برای ادامه همکاری انتخاب کردید؟

• درباره شرکت ما چه اطلاعاتی دارید؟

• چطور و به چه طریقی میتوانید زمینههای ایجاد یک همکاری دو طرفه را با شرکت ایجاد کنید؟

همانطور که میبینید محور پرسشها درباره وضعیت کنونی کارجو، دیدگاه، قدرت و نحوه تصمیمگیری، مدیریت زمان و آگاهی درباره نحوه همکاری آتی با شرکت است. عامل کلیدی همان میزان اعتماد به نفس شما است اگر بخواهیم از دیدگاه مدیر بنگریم، تنها صلاحیت و ظرفیت علمی عضو جدید برای همکاری با شرکت ارزیابی میشود.

اغلب افراد به دلایل زیادی شغلشان را تغییر میدهند، گاهی اوقات ارتقای شغلی، تغییر محل زندگی و در بدترین حالت ترک محل کار فرصتهای تازهای را پیش روی کارجویان قرار میدهند.

 

مهارتها و توانمندیها

هر فردی به تناسب تحصیلات و سوابق شغلی، تجربههای فراوانی را کسب کرده اســـت. بهکارگیری تجربهها و نحوه تصمیمگیری کارجویان نقش مهمی در آینده کاری و دستیابی به اهداف کوتاه و بلندمدت آنان دارد. در واقع مصاحبهکننده نیز برای پیبردن به میزان مهارت، دانش و صحت اطلاعات درج شده در رزومه آزمون شفاهی وکتبی برگزار میکند. حفظ اعتماد به نفس و کمی مطالعه قبلی میتواند فرصتهـــای بهتــــری را برای موفقیت به وجود آورد.

 

تغییر شغل چالش یا فرصت؟

یکی دیگر از مهمترین پرسشهایی که در جلسه مصاحبه شغلی از اغلب کارجویان پرسیده میشود، درباره شغل گذشته و دلایل روی آوردن به کار جدید است. بیشک کسب موقعیتهای شغلی مناسبتر و به بیان دیگر ارتقای شغلی هدفی است که اغلب کارجویان آن را دنبال میکنند. در دهههای گذشته کارمندان به دلیل تغییر محل سکونت و یا اخراج از محل خدمت امنیت شغلشان تهدید میشد و به ناچار در جستوجوی مشاغل جدیدتر بودند.

در برههای از زمان فقدان نیروی متخصص، اغلب کارمندان دارای مهارت را 2 شغله کرده بود. اما امروزه به دلیل تحولات بسیار شگرفی که در فضــای ارتباطات و فناوریهای نوین به وجود آمـــــــــده، هر شرکت و سازمانی سیاستهای خاص خودش را اجرا میکند. این تفاوتها و در برخی موارد تبعیضها میان کارمندان ایجاد اختلاف و تنش میکند. بهتبع کارمندان نیز میخواهند مطابق با مسئولیتها و مهارتهایشان از حقوق و مزایای مناسب استفاده کنند، اما در برخی مواقع فشار کار تا حدی است که افراد مجبور میشوند شغلشان را تغییر دهند. اما این تغییر و تحول دلیلی بر ناتوانی کارمندان محسوب نمیشود. مهمترین پاسخهای مصاحبهشونده برای مقابله با پرسشهای مصاحبهکننده و تبدیل چالش به فرصت به شرح زیرند:

 

ارتقای شغلی

در پاسخ به پرسش مصاحبهکننده، ایجاد تحول، افزایش کارایی، ارتقای شغلی و تغییر وضعیت را میتوان عنوان کرد. در واقع این پاسخها برای مصاحبهکننده بسیار جالب و موجه است. ارتقای شغلی به دلیل ادامه تحصیل و یا کسب عناوین سازمانی بالاتر نیز امکانپذیر است.

تبدیل مشاغل از پارهوقت به دائم

از دیگر راهکارهای تغییر و تحول شغلی کسب تجربه در همان زمینه رشته دانشگاهی و پیوستن به موسسههای معتبر و بینالمللی است.

 

تعدیل نیرو

شاید رایجترین دلیلی که اغلب مدیران در برنامههای سازمانیشان اجرا میکنند، استخدام نیروهای مهارتدیده، استفاده از ذخایر منابع انسانی ارزشمند و تعدیل نیروی مبتدی و کم سابقه اســت. این قشر آسیبپذیر که اغلب جوانان تازه فارغالتحصیل دانشگاهی هستند، تنها به دلیل فقدان مهارت کافی و ناآشنایی به امور، فرصتهای شغلی خود را از دست میدهند و مجبور میشوند برای ادامه همکاری به موسسهها و شرکتهای دیگر مراجعه کنند.

 

دیدگاه کارجو

اگر فردی ساعی و باتجربه باشید، کمتر درگیر چالشها و معضلهای محیطکار و همکـــــاران خواهید شد. تجربه، سابقه و روابطعمومی کلیدهای موفقیت در کسب و کار محسوب میشوند. نوع ارتباطی که با همکاران برقرار میکنید، نقش مهمی در آینده شغلی و بازتابهای رفتاری آنان با شــــــما خواهد داشت.

تطبیقدادن عادات با شرایط و محیطکار جدید از عمده نگرانیهای کارمندان تازهکار محسوب میشود. ایجاد یک برنامه کاری و اجراییکردن وظایفی که مدیر بر عهده شما گذاشته است، ناخودآگاه استرسی ناخواسته ایجاد میکند که بخشی از آن به دلیل اهمیت نخستین مسئولیتهایی خواهد بود که مدیر مربوطه شخصاً به شما واگذار کرده و بخشی دیگر برای اثبات شایستگیها و تصمیمگیریهایی است که متعاقبـــــاً به دلیل صحت اجرای دستورات در مورد نحوه فعالیت شما انجام خواهد شد.

 

تعیین میزان حقوق

معمولا مبحث تعیین میزان حقوق در مصاحبههای شغلی و نحوه طرح آن نزد مصاحبهکننده به کارجویان توصیه نمیشود. در واقع در همان برگه تکمیل رزومه که از طرف مدیر شرکت به کارجویان داده میشود، پرسشی تحت عنوان میزان حقوق دریافتی وجود دارد، اما اغلب کارجویان نمیدانند که چه جوابی بدهند.

در پاسخ به این سوال ابتدا به این نکته توجه کنید که شما فردی حرفهای و دارای سابقه کار هستید یا در این حرفه، تازهکار و مبتدی محسوب میشوید. قطعا طرح این پرسش و آگاهی از وضعیت موجود میتواند در انتخاب دستمزد واقعی راهنماییتان کند.

 

 کارمندان حرفهای

اگر مصاحبهکننده در آغاز درباره میزان دستمزد پرسید، برای حرفهایتر به نظر رسیدن بهتر است به او یادآوری کنید مایلید ابتدا درباره مسئولیت و جـــزئیات کار بیشتر بدانیـــــد. پس از تعیین وظایف و سمتی که به واسطه میزان تحصیلات و سوابق کاری برایتان درنظر گرفته شد، حقوق پیشنهادیتان را اعلام کنید.

 

کارمندان مبتدی

اگر حرفـــهای نیستید، باید با دقت اطلاعات لازم درباره نحوه و شـــرایط تخصیـــص حقوق مناســب با شغل دلخواهتان را فراگیرید. درباره میزان دستمزد میتوانید با استفاده از مشاغل مشابه حداقل و حداکثر دریافتی را ارزیابی کنید. سپــــس محدوده حقوق پیشنهادیتان را اعلام کنید.

به یاد داشته باشید؛ موقعیت مکانی، دسترسی آسان به محل کار و اطلاع از نحوه کار، از اصلیترین موضوعاتی هستند که باید در انتخابهایتان درنظر بگیرید.

اگر تا پایان مصاحبه، مصاحبهکننده درباره دستمزد صحبتی نکرد، شما گفتوگو در این مورد را حتمـــا آغاز کنید. در غیر این صورت به نظر میرسد که دستمزد برای شما اهمیتی ندارد.

 به یاد داشته باشید؛ هـــــــرگز در ابتدای مصاحبه درباره میــــــزان دستمزد صحبت نکنید. تصور مصاحبهکننده درباره شـــــما با این پرسش کاملا عوض خواهد شـــــد و فردی مادیاتگرا را از خود به نمایش خواهید گذاشـــــت. اما در عین حال موضوع دستمزد را نیز مسکوت نگذارید و با در نظر گرفتن میزان حقوق قبلی و انتظار خودتان برای دستمزد دریافتی، از یک محـــــدوده قیمت مناسب استفاده کنید.

 AuthorCarole Martin   ،مترجم: سید رسول میرزایی موسوی

  آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:  

FEED

+   سید محمد طباطبایی ; ۳:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۳٠

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir