آفتاب ایرونی

این وب لاگ با هدف ایجاد مرکزیتی برای اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط در محیط مجازی برای مدیران،مشاوران، متخصصین و پژوهشگران جهت هم افزایی و اثر گزاری در این حوزه مدیریت ایجاد شده است.و شامل یادداشت های از مدیریت فناوری اطلاعات، بانکداری، مدیریت اجرایی،مدیریت استراتژی، مدیریت برند، مدیریت روابط عمومی،مدیریت دانش، تعالی سازمانی، بهره وری، کارآفرینی، روانشانسی، اجتماعی و خانواده می باشد. و آفتاب ایرونی اشاره به اندیشه و قدرت مدیران و متخصصین ایرانی دارد.

کامل سند بیانیه و چشم انداز جامعه اطلاعاتی WSIS+10 ژنو

سند بیانیه جامع اطلاعاتی WSIS+10 درباره بکارگیری نتایج WSIS

الف. مقدمه

اتحادیه جهانی مخابرات برگزاری اجلاس سطح بالای WSIS+10 را با همکاری نزدیک با تمامی نهادهای سازمان ملل تحت مدیریتی معین و متناسب با قطعنامه شماره 1334 ITU، انجام داده است.

این  سند بیانیه و دیدگاه WSIS+10برای فراتر از WSIS 2015و با در نظر داشتن اصول زیر تدوین شده است:

 1. تمرکز بر خطوط عمل WSISو ارزیابی اجرای آنها
 2. ایجاد دیدگاهی مبتنی بر چارچوب کنونی خطوط عمل، با شناسایی روندها، چالشها و اولویتهای در حال ظهور در دهه جدید، بدون کنار گذاشتن چارچوب کنونی خطوط عمل.
 3. بیانیه ژنو و طرح فعالیت ژنو تا زمان تصمیم گیریهای بعدی توسط مجمع عمومی معتبر خواهد ماند.
 4. محدود کردن پیشنهادات درباره خطوط عمل تحت مسئولیت نهادهای مربوطه سازمان ملل، بهطرح فعالیت ژنو
 5. عدم استفاده از پیشنهاداتی که به نتایج فاز تونس از WSIS درباره پیروی، مکانیزم اجرا، پیگیری، مدیریت اینترنت (جدا از مسایل اینترنتی مرتبط با خطوط عمل)، IGF، همکاری گسترده و CSTD ارجاع دارند
 6. عدم پیش قضاوت درباره نتایج 68امین جلسه مجمع عمومی درباره شرایط بازبینی کلی
 7. احترام به سرفصل های تعیینی تونس و احترام به اصول چند-سهام داری

ده سال پیش در نشست جهانی جامعه اطلاعات (WSIS) در دو فاز، نمایندگان مردم جهان دیدگاهی مشترک را درباره جامعه اطلاعاتی، شناسایی اصول اصلی و چالشهای رسیدن به جامعه اطلاعاتی توسعه محور و انسان محور پذیرفتند. هدف بنیادین روند WSIS پیشبرد استفاده از فن آوری برای بهبود زندگی انسان و ایجاد ارتباط با ابزارهای دیجیتال بود.


 

کاربردهای ICT توسعه قابل توجهی داشته و بخشی از زندگی روزمره بعد از فاز دوم WSIS در سال 2005 بوده که رشد اقتصادی و اجتماعی، توسعه پایدار، شفافیت بیشتر و پاسخگویی را تسریع کرده و در صورت امکان پیشنهادات جدیدی را برای استفاده از فن آوری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح کرده است.

فن آوریهای اطلاعات و ارتباطات (ICT) نیز ارزش خود را به عنوان تسهیل کننده وتوسعه دهنده در مسیر رسیدن به اهداف توسعه هزاره نشان داده است. البته چالش های اصلی در مسیر مبارزه با تناقضات گسترده در راه توسعه و دادن امکان به تمامی گروهها و کشورها برای منفعت بردن از دسترسی جهانی به اطلاعات و دانش، هنوز پابرجاست. البته منافع کاربرد ICT هنوز در تمامی کشورها بصورت متناسب به اشتراک گذارده نشده است. بویژه آنکه ما پاراگراف 36 پیمان تونس درباره پتانسیل ICT در توسعه صلح و جلوگیری از درگیری را مجددا تایید کرده ایم.

از این دیدگاه، قوانین بین المللی، و بویژه، منشور سازمان ملل قابل اجرا بوده و برای حفظ صلح و ثبات و گسترش محیطهای باز و امن و قابل دسترس برای ICT، ضروری هستند.

از آنجا که روند WSIS آغاز شده است، روش چند-سهام دار و اهمیت حیاتی آن در اجرای WSIS در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی و نیز پذیرش تم های WSIS و خطوط عمل، مورد تاکید قرار گرفته است. این روش به تقویت مداخله تمامی سهام داران برای همکاری در حوزه نقشها و مسئولیت های مربوطه، کمک می کند.

در این زمینه

ما بر اهمیت بالای ICT در توسعه هرچه بیشتر جامعه اطلاعاتی، توسعه نوآوری، تقویت گروه های مختلف انسانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، تامین دسترسی به اطلاعات و تقویبت رشد اجتماعی و اقتصادی، تاکید می کنیم.

ما نهادهای سیستم سازمان ملل و تمامی سهام داران در حوزه نقشها و مسئولیت های مربوطه شان را دعوت می کنیم تا بصورت کامل از نقش ICT در رفع چالشهایتوسعه در قرن 21 بهره برده و آنها را به عنوان توانمندسازی قدرتمند برای رسیدن به سه ستون اصلی توسعه پایدار برسمیت بشناسند.

 1. ما نقش حیاتی جوانان و سازمانهای جوانان، برسمیت شناخته شده در پاراگراف 11 بیانیه اصول WSIS، را مورد تاکید دوباره قرار داده و اعلام می کنیم “جوانان باید به عنوان دانش آموز، توسعه دهنده، کمک دهنده، کارآفرین و تصمیم ساز تقویت شوند. باید بصورت ویژه بر جوانانی تمرکز داشته باشیم که هنوز توانایی بردن بهره کامل از فرصت های تامین شده توسط ICT را نداشته اند. همچنین متعهد به تضمین این مسئله هستیم که توسه کاربرد ICT و فعالیت خدمات آن به حقوق کودکان و نیز حمایت و رفاه آنان کمک می کند”. نقش جوانان همچنین در برنامه جهانی فعالیت جوانان مورد تاکید قرار گرفته است که در آن ICT به عنوان یکی از 15 حوزه اولویت شناخته شده است که می تواند فرصت فایق شدن بر موانع فاصله و عقب ماندگی های اجتماعی-اقتصادی را برای جوانان فراهم کند. بعلاوه، نشست جهانی جوانان ITU در سال 2013، جوانان را به عنوان نیرویی برای پیشرفت اعلام کرده و بر اهمیت مشارکت کامل آنها در روند تصمیم سازی در راستای توسعه دموکراسی تاکید داشته و می گوید توسعه اطلاعات در میان جوانان میتواند مستقیما بهتوسعه قدرت گیری و نوآوری در مقیاس جهانی منجر شود. هرچند پیشرفتهایی حاصل شده است، اما مهم است تلاش بیشتری برای تضمین بکارگیری برنامه گفته شده، بیانیه ها و امثال آن انجام شود.
 2. ما بر حقوق بشر و آزادیهای بنیادین تعیین شده در بیانیه جهانی حقوق بشر و پیمانهای حقوق بشری بین المللی مربوطه، از جمله کنوانسیون جهانیحقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید مجدد داشته و بر پاراگرافهای 3، 4، 5 و 18 بیانیه ژنو تاکید مجدد می کنیم.
 3. هرچند پتانسیل ICT به عنوان ابزاری برای توسعه برابری جنسی و تقویت دسترسی و استفاده زنان از ICT برسمیت شناخته شده است، اما “تفکیک جنسیتی” نیز شناخته شده است. ما بر اهمیت توسعه و حفظ برابر جنسیتی و تقویت زنان، با تضمین وارد کردن زنان به جامعه در حال ظهور ICT جهانی و مدنظر داشتن سرفصل های نهاد تازه تاسیس زنان سازمان ملل، پیشنهادات دایره عالی پس از 2015، بیانیه پکن و پلت فرم فعالیت پذیرفته شده در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در سال 1995، تاکید دوباره داریم. لذا امیدواریم اهمیت مدنظر داشتن بیانیه و دیدگاه کامل WSIS+10 و پاراگراف 12 بیانیه اصول WSIS را مورد تاکید قرار داده و اعلام میکنیم توسعه ICT فرصتهای گسترده ای برای زنان فراهم می کند، که باید بخشی داخلی، و بازیگر کلیدی، در جامعه اطلاعاتی باشند. ما متعهد به تضمین این مسئله هستیم که جامعه اطلاعاتی امکان تقویت زنان و مشارکت کامل آنان بر مبنای برابری در تمامی جوانب جامعه و همه روندهای تصمیم سازی را فراهم می کند. برای رسیدن به این هدف، باید دیدگاه برابر جنسیتی را مدنظر قرار داده و از ICT به عنوان ابزاری برای رسیدن به آن هدف استفاده می کنیم.
 4. ما پذیرفته و به رسمت می شناسیم که چالشهای ایجاد ارتباط میان ابزارهای دیجیتالی هنوز بصورت مناسب مورد توجه قرار نگرفته و نیازمند سرمایه گذاری پایدار در زیرساخت و خدمات ICT، ظرفیت سازی، تسهیل انتقال دانش، و نیز تقویت انتقال فن آوری بر اساس مفاد مورد توافق دوطرف است.
 5. با اشاره به کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق انسان های معلول، پاراگرافهای 11، 13، 14 و 15، پاراگرافهای 20، 22 و 24 پیمان تونس، و تاکید مجدد بر تعهد به تامین دسترسی برابر به اطلاعات و دانش برای همگان، ظرفیت سازی ICT برای همگان و اعتماد به استفاده از ICT برای همگان، از جمله جوانان، سالخوردگان، زنان، افراد بومی و چادرنشینان، انسانهای دچار معلولیت، بیکاران، فقرا، مهاجران، پناهندگان و افراد بی خانمان و جوامع دورافتاده و روستایی، اعلام می کنیم که افزایش مشارکت افراد آسیب پذیر در ساخت روند جامعه اطلاعاتی و شنیده شدن صدای آنها توسط سهامداران و سیاستگذاران در سطوح مختلف مهم است. این مسئله به آسیب پذیرترین گروههای شهروندان در سراسر جهان امکان می دهد بخشی درونی از اقتصادهای خود شده و آگاهی درباره فعالان هدف در راه حلهای کنونی ICT (مانند مشارکت الکترونیک، دولت الکترونیک، برنامه های آموزش الکترونیک و غیره) را افزایش دهد که برای بهتر شدن زندگی روزمره آنها طراحی شده اند.
 6. ما معتقدیم که ICT پتانسیل تبدیل شدن به توانمندساز اصلی توسعه، و جز حیاتی راه حلهای نوآورانه توسعه در طرح توسعه پس از 2015 را دارند. ICT باید کاملا به عنوان ابزاری برای تقویت انسان ها، و تامین رشد اقتصادی به سمت رسیدن به توسعه، با مدنظر قرار دادن اهمیت فزاینده محتوای مربوطه،مهارت و توانمندسازی محیط، برسمیت شناخته شوند.
 7. با یادگیری از درسهای دهه گذشته، باید توجه مان را به دوره بعدی و کسانی معطوف کنیم که متخصصان لازم برای ICT را تامین، ایجاد و مدیریت می کنند و به کاربران ICT قدرت تضمین این مسئله را می دهند که نرخ توسعه قابل رشد و تداوم است.
 8. تحول جامعه اجتماعی در 10 سال گذشته به توسعه جوامع دانش در سراسر جهان کمک کرده است که مبتنی بر اصول آزادی بیان، آموزش برابر برای همگان، دسترسی جهانی و بدون تبعیض به اطلاعات و دانش، و احترام به تنوع فرهنگی و زبانی و میراث فرهنگی است. در اشاره به جامعه اطلاعاتی، همچنین به این تحول و دیدگاه جوامع دانش شمول نیز ارجاع داریم.

ب. بررسی اجرای خطوط عمل

تعهد و پذیرش اصول بیانیه ژنو و برنامه فعالیت ژنو سال 2003 و پیمان و برنامه تونس در سال 2005 منجر به رشد قابل توجهی شد اما چالشهایی را نیز در بر داشت. مهمترین دستاورد اجرای کنونی خطوط عمل WSIS مشارکت و علاقه بیشتر تمامی سهامداران، در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی در ساخت مشترک و شکل دهی به جامعه اطلاعاتی همه شمول و افزایش آگاهی و فایق شدن بر چالشهای این روند است. این بخش بر پیشرفت حاصل به سمت اجرای خطوط عمل WSIS تاکید دارد:

با رضایت اعلام میکنیم:

 1. خطوط عمل WSIS به ایجاد درک مشترک از تمایل به ایجاد یک جامعهاطلاعاتی با ارتباطات جهانی و همه شمول واقعی کمک کرده است. و اجرای این خطوط عمل به جلب توجهات به سمت نقش حیاتی ICT در بسیاری از حوزه ها از جمله کاهش فقر و ریشه کن کردن بیسوادی، کمک کرده است.
 2. برنامه فعالیت ژنو WSIS منجر به ایجاد راهبردها و برنامه های بین المللی، منطقه ای و ملی برای توسعه جامعه اطلاعاتی همه شمول شده است.
 3. آگاهی درباره اهمیت توسعه فعالیت های دیجیتالی برای جوانان، ناتوانی های سالخوردگی، زنان، آسیب پذیری و به حاشیه رفتن، افراد بومی، جوامع محلی و افراد دارای ناتوانی و نیازهای خاص در عین توسعه ثروت و تداوم تکثر زبانی جهان، افزایش یافته است
 4. محیط توانمندساز – سیاستها، محتوا و ظرفیت های مرتبط با استفاده مناسب از فن آوری برای توسعه – امروزه دارای اهمیتی مشابه سرمایه گذاریهای زیرساخت، شناخته شده است.

ما بر اهمیت موارد زیر تاکید داریم

 1. تلاشهای انجام شده برای واقعیت بخشی به اقتصاد مبتنی بر ICT جهانی از طریق پذیرش و اجرای سیاستهای ملی ICT مناسب با نگاه به انسجام تلاشهای همه سهامداران
 2. کمک تمامی نهادهای سازمان ملل که مسئول تسهیل خطوط عمل بوده اند و تمام سهامداران، که کمکی فعال به اجرای WSIS داشته اند

تاکیدی ویژه بر این موارد داریم

 1. اهمیت کارهای انجام شده توسط “همکاری برای ارزیابی ICT در زمینه توسعه” در راستای توسعه مجموعه ای از شاخص های اصلی ICT که توسط کمیسیون آمار سازمان ملل پذیرفته شده و نیز برسمیت شناسی شاخصتوسعه ICT(IDI)

ما به رسمیت می شناسیم که

 1. بسیاری از کشورها پیشرفت قابل توجهی در اجرای خطوط عمل به شکل سیاست ها، پروژه ها و خدمات محسوس در بخشهای مختلف جامعه داشته اند.
 2. توسعه زیرساخت ICT تحت تاثیر چند توانمندساز از جمله سیاستها و فن آوریهای جدید شامل برنامه های پهن باند و موبایل، بنیاد خدمات جهانی، داده های برنامه ریزی و پس زمینه، توسعه نقاط تبادل اینترنت ملی و منطقه ای و استانداردهای بین المللی، گسترش یافته اند.
 3. دسترسی به اطلاعات و دانش در ده سال گذشته به دلیل دستاوردهای فنی در زمینه اتصالات، نفوذ بیشتر موبایل و دسترسی پهن باند و ظهور پلتفرم ها و برنامه های جدید مانند رسانه های اجتماعی و محاسبات ابری، توسعه و عمق زیادی یافته است.
 4. دسترسی بهینه به ICT در آموزش در طی 10 سال گذشته پیشرفت تمامی گروهها و توسعه نیروی کار ماهر را به همراه داشته و مشارکت فعال در جامعهو ایجاد فرصتهای جدید برای تحرک اجتماع را به همراه داشته است.
 5. تلاشهای انجام شده برای افزایش دسترسی ارزان به ICT در کشورهای درحال توسعه و بویژه LDCها
 6. آگاهی فزاینده سیاست گذاران درباره اهمیت دسترسی عمومی به ICT و ابزارهای متفاوت برای مبارزه با تفاوت های دیجیتالی و دانشی.
 7. آگاهی بیشتر از نیاز به همکاری گسترده تر میان دولت ها و تمامی سهامداران مربوطه برای رسیدگی به ابعاد مختلف چالشها در راستای تضمین اعتماد، امنیت، حریم خصوصی و حراست ازداده های شخصی، ایمنی و اعتماد به استفاده از ICT. همکاری منطقه ای و بین المللی و برنامه های ظرفیت سازی به عنوان عناصر کلیدی در رسیدن به این مهم برسمیت شناخته شده اند.
 8. برنامه فعالیت WSIS منجر به درکی عمیقتر از اهمیت ICT برای توسعه در میان سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان، از جمله ابعاد اخلاقی جامعهاطلاعاتی شده است.
 9. ICT نقش مهمی در توسعه اجتماعی-اقتصادی از طریق کارآفرینی و ایجاد شغل دارند.
 10. برنامه فعالیت WSIS به حمایت از تحقیق در علم الکترونیک و تامین درک بهتر از روندهای نوظهور، و تاثیر و جهت گیری آنها در آینده کمک کرده است.
 11. تنوع فرهنگی به عنوان بخشی داخلی از جامعه اطلاعاتی و توسعه پایدار شناخته شده است
 12. مکانیزمهای مالی نوآورانه، مشارکت خصوصی عمومی، و نیز سرمایهگذاریهای مناسب و پایدار به پیشرفت در راستای ایجاد جامعه اطلاعاتی همه شمول کمک کرده است.
 13. نشست سالانه WSIS به پلت فرم جهانی چندسهامداری کارآمدی برای هماهنگی اجرای نتایج WSIS تبدیل شده است. گزارشهای ده ساله کشورها و تسهیل کنندگان خطوط عمل که توسط نشست WSIS ابداع شد، به عنوان مبنایی برای نشست عالی رتبه WSIS+10 بوده است.
 14. روند سهامداری WSIS، از جمله جوایز پروژه WSIS به پلت فرمی کارآمد برای انتخاب پروژه های مرتبط با ICT برای خطوط عمل WSIS و تامین همکاری مفید در راستای به اشتراک گذاری بهترین اقدامات در سطح جهانی، تبدیل شده است.

اشاره می کنیم که

رخداد “اولین بررسی WSIS+10 به سمت جوامع دانشی، برای صلح و توسعه پایدار” با میزبانی یونسکو و سازماندهی مشترک با ITU، UNCTAD و UNDP در فوریه 2013 برگزار شد و نتایج آن دیده شد.

 

ج. چالشهای مربوط به اجرای خطوط عمل و چالشهای نوظهور

ما به رسمیت می شناسیم که خطوط عمل WSIS در روش چند سهامداری، به ایجاد آگاهی درباره اهمیت جامعه اطلاعاتی انسان محور همه شمول و با جهت گیریتوسعه کمک کرده و همچنان در این مسیر مفید است.

اشاره می کنیم که خطوط عمل WSIS به فعالسازی و حمایت از چارچوب سالم و روش رسیدن به هدف یک جامعه اطلاعاتی همه شمول کمک کرده است.

ما به رسمیت می شناسیم که

 • چند چالش در اجرای خطوط عمل WSIS شناخته شده است که هنوز باقی بوده و برای ایجاد یک جامعه اطلاعاتی همه شمول فراتر از 2015 باید به آن رسیدگی شود.
 • نیاز به تضمین انسجام مناسب WSIS و برنامه توسعه پس از 2015

همچنین چالشهای زیر را به رسمیت می شناسیم که در اجرای خطوط عمل و چالشهای جدید در اجرای این خطوط عمل پس از سال 2015 ظهور خواهند کرد:

 1. نیاز به حمایت و تقویت تمامی حقوق بشر و به رسمیت شناسی اهمیت آنها در رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی، که احترام برابر و تاکید بر تمامیحقوق بشر اینترنتی و آفلاین را تضمی می کند.
 2. نیاز به دیدگاه برابری جنسیتی کاملا منسجم در راهبردهای مرتبط با WSIS و تسهیل اجرای آنها، آنگونه که در مقدمه به آن اشاره شد تا تضمین شود کهجامعه اطلاعاتی به تقویت زنان و مشارکت کامل آنان بر مبنای برابری در تمامی جوانب جامعه و تمامی روندهای تصمیم سازی کمک می کند.
 3. نیاز به مداخله جوانان و توسعه مشارکت آنان در روند WSIS برای تسهیل شمول آنها و تقویت نقش آنها در توسعه جامعه اطلاعاتی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی همانطور که در مقدمه به آن اشاره شد.
 4. نیاز به توسعه مداوم دسترسی افراد ناتوان و آسیب پذیر به ICT در کشورهای در حال توسعه و در بین جوامع به حاشیه رانده شده با مدنظر قرار دادن تعهدات اشاره شده در مقدمه
 5. بیش از نیمی از جمعیت جهان هنوز به اینترنت متصل نشده است و لذا زیرساخت اطلاعات و ارتباطات، ظرفیت و توسعه محتوای محلی باید همچنان مدنظر قرار داده شود، بویژه در مناطق دورافتاده و روستایی
 6. نیاز به تقویت بیشتر مدیریت و کاربرد مدارهای طیف فرکانس رادیویی/ماهواره برای تسهیل توسعه و توسعه شبکه های ارتباطات ارزان، از جمله شبکه های ماهواره ای برای تمامی کشورها، که نیازهای خاص کشورهای با کمترینتوسعه را مدنظر قرار می دهد. این موارد از طریق برنامه ها و مطابق با مقررات رادیویی ITU اجرا می شوند.
 7. هنوز نیاز به تلاش بیشتر برای بهبود دسترسی ارزان به ICT، اطلاعات ودانش برای تمامی افراد، بویژه در کشورهای در حال توسعه و LDCها وجود دارد. همچنین نیاز به تضمین برابری دسترسی، از جمله دسترسی افراد، از نظر ظرفیت انسانی و دسترسی به ICTی کنونی و جدید، بین جوامع شهری و روستایی داخل کشورها و بین کشورهای جهان، وجود دارد.
 8. هنوز نیاز به همکاری شمالی-جنوبی، و همکاری مکمل جنوبی-جنوبی برای تسهیل انتقال دانش، و نیز تقویت انتقال فن آوری بر اساس مفاد مورد توافق دوجانبه با هدف تسهیل رسیدن به اقتصاد دیجیتالی و کاهش فقر وجود دارد.
 9. نیاز به تقویت دسترسی همگان به اطلاعات و دانش، در عین احترام به حریم خصوصی، و ترغیب دسترسی باز به نشریات و اطلاعات، از جمله در بخش تحقیقات، و بویژه در کشورهای در حال توسعه و با توسعه یافتگی کمتر
 10. نقش ICT در کاهش فقر باید از طریق همکاری شمال-جنوب و جنوب-جنوب در تسهیل اقتصاد دیجیتالی باید مورد بررسی قرار گیرد.
 11. برای رسیدن به برنامه توسعه پایدار ورای سال 2015 و تضمین آنکه برنامه ها و خدمات ICT و فن آوریهای جدید نیازمند تقویت افراد و دسترسی همگان به رفاه است، هنوز به توسعه شبکه های پهن باند نیاز داریم.
 12. نیاز به تقویت دسترسی همگان به اطلاعات عمومی و دانش، از جمله دسترسی آزاد به اطلاعات علمی، مخصوصا در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته و بین جوامع حاشیه ای در تمامی کشورها
 13. ICT محرکهای بسیار مهمی برای رشد و توسعه اقتصادی بوده و به نوآوری و فرصتهای تجاری جدید منجر شده اند. بسیار مهم است که سیاست ها و چارچوب مناسب به شرکتهای کوچک و متوسط امکان بهره بردن از پتانسیلاقتصادی ICT را بدهد.
 14. نیاز به آموزش همگان و فرصت های آموزشی در تمام طول عمر برای همه اعضای جامعه، با استفاده از برنامه های آموزشی، آموزش از راه دور و منابع آموزشی آزاد (OER) و برنامه هایی برای فعالسازی و تقویت بهتر معلمان،دانش آموزان و مربیان
 15. نیاز به تبادل دیدگاه درباره بهترین اقدامات برای اعتماد سازی و امنیت استفاده از ICT در عین بررسی اهمیت توسعه همکاری بین المللی در بین تمامی سهامداران به شکلی مناسب
 16. نیاز به تقویت توسعه امنیت و حریم خصوصی در شبکه و تداوم حمایت از ظرفیت سازی و همکاری در موارد واکنش به حوادث و تقویت ایجاد تیم های واکنش به حوادث کامپیوتری در سطح ملی و منطقه ای (CIRTs) برای واکنش بهتر به حوادث امنیتی در ICT
 17. نیاز به افزایش آگاهی ملی، منطقه ای و جهانی درباره روندهای WSIS در زمینه راهبردها، سیاستها و محرکهای مرتبط با توسعه اقتصادی و نقشی که این مسئله می تواند در توسعه ایفا کند و توسعه جهانی ICT را مورد تاکید قرار داده و با تقویت سرمایه گذاری در ICT و زیرساخت، به گسترش کارآفرینیو نوآوری کمک کند
 18. نیاز به تقویت سیاست ها، از جمله هماهنگی سیاست در بخشهای مختلفجامعه اطلاعاتی و کاهش فاصله مهارتی، که بین فقیر و غنی در یک جامعه و بین کشورها و مناطق مختلف، در حال رشد است.
 19. نیاز به ادامه تعیین اهداف واقعگرایانه و اقدامات قاطع برای کاهش فاصله فن آوری، که بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو به افزایش است.
 20. نیاز به درخواست از تمامی کشورها، در ساخت جامعه اطلاعاتی، و برداشتن قدمهایی برای جلوگیری از انجام هرگونه اقدام یکجانبه که با قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل تناقض داشته و دسترسی به توسعه اقتصادیو اجتماعی کامل برای جمعیت تحت تاثیر کشورهای را تضعیف می کند.
 21. نیاز به توسعه چارچوب، معیار و دیگر محرکن ها (مانند IXPها) برای تقویت دسترسی بهتر به ICT بویژه در کشورهای در حال توسعه
 22. نیاز به ترغیب مداوم سرمایه گذاری و تقویت کارآفرینی و نوآوری در ICT در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی به شکلی مناسب
 23. نیاز به توجه به اهمیت ایجاد یک سیستم قضایی، قانونی و سیاسی شفاف و بدور از تبعیض. برای رسیدن به این هدف، تکرار می کنیم که ITU و دیگر سازمانهای منطقه ای اقداماتی را برای تضمین دسترسی برابر کارآمد و مقرون به صرفه  منطقی در زمینه فرکانس رادیویی همه کشورها مبتنی بر توافقنامه های بین المللی مرتبط، انجام دهند.
 24. نیاز به رابطه منسجم بین روندهای WSIS در سطح بین المللی و مشوقهایی در سطح ملی و منطقه ای که شامل مشوقهای جزیی به شکل مناسب می شود.
 25. نیاز به تضمین ثبات محیطی، از جمله از طریق جلوگیری از هرگونه تاثیر مضر که ممکن است از دفع زباله های الکترونیکی انبوه ناشی شود
 26. نیاز به احترام به تنوع انسانی در تمامی اشکال، بویژه از نظر فرهنگی و زبانی و نیز تنوع سنت، باورهای مذهبی و کنوانسیون هایی که معیارها و سیاستهایی را برای حراست از زبانهای در حال انقراض و حفظ میراث فرهنگی و زبانی فراهم می کند، از جمله با تقویت تنوع زبانی در استفاده از ICT
 27. نیاز افراد به داشتن مهارتهای رسانه ای و اطلاعاتی که برای مشارکت کامل در جامعه اطلاعاتی همه شمول اجتناب ناپذیر هستند
 28. نیاز به افزایش آگاهی تمامی سهامداران از ابعاد اخلاقی استفاده از ICT و تشویق گفتگو درباره چالشهای اخلاقی فن آوریهای نوظهور و جامعه اطلاعاتی
 29. نیاز به سرمایه گذاری کافی در اقدامات دیجیتالی همه شمول که روشهای نوآورانه برای انتقال منافع ICT برای همگان، از جمله دسترسی به نرم افزار و سخت افزار، بصورتی غیرتبعیض آمیز را شامل می شود.
 30. نیاز به گسترش گفتگو درباره حراست از حریم خصوصی از منظر توسعه فن آوری

سند چشم انداز جامعه اطلاعاتی WSIS+10 برای WSISفراتر از 2015

الف. مقدمه

بخش ITU هماهنگی برگزاری رخداد رده بالای WSIS+10 را با همکاری نزدیک با تمامی نهادهای سازمان ملل تحت مدیریتی معین و متناسب با قطعنامه شماره 1334 ITU، را انجام داده است.

این بیانیه و دیدگاه WSIS+10برای فراتر از WSIS 2015و با در نظر داشتن اصول زیر تدوین شده است:

 1. تمرکز بر خطوط عمل WSISو ارزیابی اجرای آنها
 2. ایجاد دیدگاهی مبتنی بر چارچوب کنونی خطوط عمل، با شناسایی روندها، چالشها و اولویتهای در حال ظهور در دهه جدید، بدون کنار گذاشتن چارچوب کنونی خطوط عمل.
 3. بیانیه ژنو و طرح فعالیت ژنو تا زمان تصمیم گیریهای بعدی توسط مجمع عمومی معتبر خواهد ماند.
 4. محدود کردن پیشنهادات درباره خطوط عمل تحت مسئولیت نهادهای مربوطه سازمان ملل، بهطرح فعالیت ژنو
 5. عدم استفاده از پیشنهاداتی که به نتایج فاز تونس از WSIS درباره پیروی، مکانیزم اجرا، پیگیری، مدیریت اینترنت (جدا از مسایل اینترنتی مرتبط با خطوط عمل)، IGF، همکاری گسترده و CSTD ارجاع دارند
 6. عدم پیش قضاوت درباره نتایج 68امین جلسه مجمع عمومی درباره شرایط بازبینی کلی
 7. احترام به سرفصل های تعیینی تونس و احترام به اصول چند-سهام داری

 

در سالهای 2003 و 2005، در دو قاز نشست جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) جامعهبین المللی درباره مجموعه ای از تعهدات به توافق رسید که می پذیرد فن آوریهایاطلاعات و ارتباطات (ICT) توانمندساز توسعه است. رهبران جهانی نماینده دولتها، بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمانهای بین المللی چشم انداز مشترک و اصول راهنما را در قالب یک خطوط عمل یکپارچه در برنامه فعالیت ژنو برای تسریع دسترسی به اهداف توسعه ای بین المللی، مورد تاکید قرار دادند.

خطوط عمل به دنبال شناسایی و استفاده از پتانسیل ICT در توسعه دسترسی بهاطلاعات و دانش، تحصیلات، بهداشت و دیگر خدمات عمومی، مخصوصا برای قشر آسیب پذیر و تامین زیرساخت ICT، ایجاد محیط های توانمندساز، جلب اعتماد وامنیت در استفاده از ICT برای حراست از محیط زیست، با هدف جلوگیری از خطر بحرانهای متقابل، تضمین کاربرد مداوم منابع طبیعی و تولید پایدار غذا و نیز دادن امکان به زنان به عنوان کلید اجرای نتایج WSIS است.

هرچند از زمان اولین فاز WSIS در سال 2003، که منتهی به تصویب برنامه فعالیت ژنو شد، دستاوردهای زیادی حاصل شده است، اما در عین حال چالشهای مختلفی نیز به جا مانده است. بعلاوه، صحنه ICT و کاربرد آنها همچنان در حال تغییر بوده و چالشها و فرصتهای جدید ظهور کرده اند.

روندهای جدیدی در جامعه اطلاعاتی همه شمول، مانند پهن باند، شبکه های اجتماعی، قابلیت جابجایی، همه شمولی دیجیتالی، دوره های باز اینترنتی و مشارکت الکترونیک از جمله آنهاست. بسیاری از این روندها نوآوریهای سریع، توسعهفن آوریهای موبایل و نیز دسترسی بهتر به ICT را در بر داشته است که منجر بهتوسعه عظیم فرصتهای مختلفی شده است که ICT برای تقویت توسعه همه شمول و پایدار فراهم می کند. همانطور که پیشرفت اجرای برنامه فعالیت ژنو ثابت کرد، همکاری بین المللی و هماهنگی چندسهامداری روی استفاده راهبردی از ICT برای رسیدگی به انواع مسایل در دهه گذشته انبوهی از دانش، تجربه و تخصص را به همراه داشته است که بنیانی ارزشمند برای همکاریهای آینده فراهم میکند.

در عرض 10 سال، تلاشهایی برای تحقق همکاری بین المللی و منطقه ای در اجرای برنامه فعالیت ژنو حاصل شده است. نشست WSIS که هماهنگی آن توسط ITU، یونسکو، UNDP و UNCTAD با همکاری نزدیک تمامی نهادهای دخیل در روند فعالیت WSIS (ITU، UNESCO، UNDP، UNCTAD، UNDESA، FAO، UNEP، WHO، ILO، WMO، UN، ITC، UPU و کمیسیون منطقه ای) انجام شد، ثابت کرد که مکانیزمی کارآمد برای هماهنگی فعالیت های اجرای چندسهامداری، تبادل اطلاعات، ایجاد دانش، اشتراک گذاری بهترین اقدامات و تداوم تامین کمک در توسعه همکاری های عمومی/خصوصی و چندسهامداری برای پیشبرد اهداف توسعه است. کمیسیون های منطقه ای نقشی حیاتی در تسهیل ورودی های منطقه ای، نتایج بازخوردی نشستهای منطقه ای، راهبردها و ارزیابی ها به سمت نشست WSIS دارند.

تحول جامعه اطلاعاتی در 10 سال گذشته به سمت توسعه جوامع دانش در سراسر جهان پیش می رود که مبتنی بر اصول آزادی بیان، برابری تحصیل برای همگان، دسترسی جهانی و بدون تبعیض به اطلاعات و دانش، و احترام به تنوع زبانی و میراث فرهنگی است. در اشاره به جوامع اطلاعاتی، همچنین به تحول بالا و چشم اندازجوامع دانش همه شمول نیز نظر داریم.

تبادل و اشتراک گذاری اطلاعات درباره اجرای خطوط عمل WSIS، گزارش اقدامات خوب، داستان موفقیت و نمونه پروژه های ICT بر مبنایی منظم و از طریق پایگاه سهام WSIS، که توسط ITU نگهداری می شود، روندی مهم برای ساخت ظرفیت های لازم برای تسریع اجرای فعالیت های WSIS و نیز پلتفرم حیاتی برای کمک به تسهیل کار خطوط عمل WSIS بود. مسابقه سالانه جایزه پروژه WSIS و دیگر مشوقها نیز به عنوان بخشی داخلی از این روند، تمامی سهامداران را به معرفی پروژههایشان برای اشتراک گذاری این فعالیت ها در سطح جهانی و برسمیت شناختن تعالی اجرای پروژه ها و مشوقهای کمک کننده به حصول اهداف برنامه فعالیت ژنو، تشویق می کند.

اهداف WSIS در ایجاد ارتباط بین فضاهای دیجیتال، تقسیم دانش و فن آوری و ایجادجامعه اطلاعاتی انسان محور، همه شمول، باز و توسعه محور که در آن همگان بتوانند اطلاعات و دانش را تولید، استفاده و اشتراک گذاری کنند، همچنان دارای اهمیت است.

تعدادی از مسایل و چالشهایی که پیش از این وجود داشته و مواردی که در طی اجرای نتایج نشست جهانی جامعه اطلاعاتی ایجاد شده اند، هنوز هم بجای خود باقی اند. از این رو، نهادهای سازمان ملل در کنار تمامی سهامداران مربوطه، در نقشها و مسئولیتهای محوله، باید برای رفع این چالشها همکاری کنند.

از سال 2004، مشارکت برای ارزیابی فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه، به بهبود دسترسی و کیفیت داده ها و شاخصهای ICT، توسعه ظرفیت آماری دولتها و هماهنگی فعالیت های سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی مربوطه در جمع آوری داده های ICT کمک کرده است.

در این حال ICT نقشی حیاتی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار ایفا می کنند. با در نظر داشتن گفتگوی در حال انجام بعد از برنامه توسعه ورای 2015 (روند بررسی MDG) و روند اجرای WSIS، تمامی سهامداران ضرورت افزایش تعامل میان هردوی این روندها بمنظور تضمین انسجام و هماهنگی لازم در سیستمهای سازمان ملل برای رسیدن به حداکثر تاثیر پایدار را پذیرفته اند.

چشم انداز ما جهانی با جامعه اطلاعاتی همه شمول است که در آن:

 1. ما نقش حیاتی جوانان و سازمانهای جوانان، برسمیت شناخته شده در پاراگراف 11 بیانیه اصول WSIS، را مورد تاکید دوباره قرار داده و اعلام می کنیم “جوانان باید به عنوان دانش آموز، توسعه دهنده، کمک دهنده، کارآفرین و تصمیم ساز تقویت شوند. باید بصورت ویژه بر جوانانی تمرکز داشته باشیم که هنوز توانایی بردن بهره کامل از فرصت های تامین شده توسط ICT را نداشته اند. همچنین متعهد به تضمین این مسئله هستیم که توسه کاربرد ICT و فعالیت خدمات آن به حقوق کودکان و نیز حمایت و رفاه آنان کمک می کند”. نقش جوانان همچنین در برنامه جهانی فعالیت جوانان مورد تاکید قرار گرفته است که در آن ICT به عنوان یکی از 15 حوزه اولویت شناخته شده است که می تواند فرصت فایق شدن بر موانع فاصله و عقب ماندگی های اجتماعی-اقتصادی را برای جوانان فراهم کند. بعلاوه، نشست جهانی جوانان ITU در سال 2013، جوانان را به عنوان نیرویی برای پیشرفت اعلام کرده و بر اهمیت مشارکت کامل آنها در روند تصمیم سازی در راستای توسعه دموکراسی تاکید داشته و می گوید توسعه اطلاعات در میان جوانان میتواند مستقیما بهتوسعه قدرت گیری و نوآوری در مقیاس جهانی منجر شود. هرچند پیشرفتهایی حاصل شده است، اما مهم است تلاش بیشتری برای تضمین بکارگیری برنامه گفته شده، بیانیه ها و امثال آن انجام شود.
 2. ما بر حقوق بشر و آزادیهای بنیادین تعیین شده در بیانیه جهانی حقوق بشر و پیمانهای حقوق بشری بین المللی مربوطه، از جمله کنوانسیون جهانیحقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید مجدد داشته و بر پاراگرافهای 3، 4، 5 و 18 بیانیه ژنو تاکید مجدد می کنیم.
 3. هرچند پتانسیل ICT به عنوان ابزاری برای توسعه برابری جنسی و تقویت دسترسی و استفاده زنان از ICT برسمیت شناخته شده است، اما “تفکیک جنسیتی” نیز شناخته شده است. ما بر اهمیت توسعه و حفظ برابر جنسیتی و تقویت زنان، با تضمین وارد کردن زنان به جامعه در حال ظهور ICT جهانی و مدنظر داشتن سرفصل های نهاد تازه تاسیس زنان سازمان ملل، پیشنهادات دایره عالی پس از 2015، بیانیه پکن و پلت فرم فعالیت پذیرفته شده در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در سال 1995، تاکید دوباره داریم. لذا امیدواریم اهمیت مدنظر داشتن بیانیه و دیدگاه کامل WSIS+10 و پاراگراف 12 بیانیه اصول WSIS را مورد تاکید قرار داده و اعلام میکنیم توسعه ICT فرصتهای گسترده ای برای زنان فراهم می کند، که باید بخشی داخلی، و بازیگر کلیدی، در جامعه اطلاعاتی باشند. ما متعهد به تضمین این مسئله هستیم که جامعه اطلاعاتی امکان تقویت زنان و مشارکت کامل آنان بر مبنای برابری در تمامی جوانب جامعه و همه روندهای تصمیم سازی را فراهم می کند. برای رسیدن به این هدف، باید دیدگاه برابر جنسیتی را مدنظر قرار داده و از ICT به عنوان ابزاری برای رسیدن به آن هدف استفاده می کنیم.
 4. با اشاره به کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق انسان های معلول، پاراگرافهای 11، 13، 14 و 15، پاراگرافهای 20، 22 و 24 پیمان تونس، و تاکید مجدد بر تعهد به تامین دسترسی برابر به اطلاعات و دانش برای همگان، ظرفیت سازی ICT برای همگان و اعتماد به استفاده از ICT برای همگان، از جمله جوانان، سالخوردگان، زنان، افراد بومی و چادرنشینان، انسانهای دچار معلولیت، بیکاران، فقرا، مهاجران، پناهندگان و افراد بی خانمان و جوامع دورافتاده و روستایی، اعلام می کنیم که افزایش مشارکت افراد آسیب پذیر در ساخت روند جامعه اطلاعاتی و شنیده شدن صدای آنها توسط سهامداران و سیاستگذاران در سطوح مختلف مهم است. این مسئله به آسیب پذیرترین گروههای شهروندان در سراسر جهان امکان می دهد بخشی درونی از اقتصادهای خود شده و آگاهی درباره فعالان هدف در راه حلهای کنونی ICT (مانند مشارکت الکترونیک، دولت الکترونیک، برنامه های آموزش الکترونیک و غیره) را افزایش دهد که برای بهتر شدن زندگی روزمره آنها طراحی شده اند.
 5. روش چند سهامداری WSIS که در ایجاد جامعه اطلاعاتی ضروری است باید با تاکید بر منافع، و پذیرش عملکرد مناسب آن در برخی حوزه ها، تقویت شود و در حوزه های دیگر نیز باید بهینه و قدرتمندتر شود.
 6. همه شمولی دیجیتال یکی از اولویت های اصلی است که از ارزان و دسترس بودن شبکه ها، خدمات و برنامه های ICT فراتر رفته و مناطق دورافتاده و روستایی را نیز شامل می شود. تقسیمات دیجیتالی، فن آوری و دانش باید برای استفاده از منافع ICT و پهن باند در تغییر زندگی جوامع، از بین برده شود.
 7. دانش بومی و سنتی به عنوان مسیری برای ایجاد روندهای نوآورانه و راهبردهایی برای توسعه با تناسب محلی، به رسمیت شناخته میشود. ایندانش بخشی داخلی از مجموعه فرهنگی است که بر زبان، سیستمهای تقسیم بندی، فعالیتهای استفاده از منابع، تعاملات اجتماعی، مناسک و روحانیت، تاکید دارد. این روشهای منحصربفرد شناخت، جوانب مهمی از تنوع فرهنگی جهان بوده و بنیانی را برای جامعه دانش فراگیر فراهم می کنند.
 8. احترام کامل به تنوع زبانی و فرهنگی، و حق هر فرد در ابزار خود و ایجاد و تمایز فعالیت ها و محتوای محلی به زبان انتخابی خودش، وجود دارد. حفظ میراث دیجیتال در جامعه اطلاعاتی تضمین شده است.
 9. همکاری کارآمد با تامین مالی و کمک مناسب برای مشوقهای ICT همه شمول و به نفع کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، وجود دارد.
 10. دانش علمی عاملی کلیدی در روند نوآوری و در یافتن مسیرهای توسعه پایدار، همه شمول و برابر در عین احترام به محیط زیست است. علم به عنوان یک حسن عموم به رسمیت شناخته می شود که باید بصورت جهانی به اشتراک گذارده شود.
 11. تقویت چارچوب اعتماد، از جمله امنیت اطلاعات و امنیت شبکه، تایید اصالت و حراست از مشتری باید به عنوان پیش شرطی برای توسعه جامعه اطلاعاتی و ایجاد اعتماد در میان کاربران ICT بکار گرفته شود. فرهنگ جهانی نیازهایامنیت سایبری باید تقویت شده و در عین همکاری با تمامی سهامداران و بدنه های تخصصی بین المللی، توسعه داده و بکار گرفته شود. در تلاشها باید با همکاری فزاینده بین المللی همراه باشد. در این فرهنگ جهانی امنیتسایبری، تقویت امنیت و تضمین حراست از داده وحریم خصوصی در عین تقویت دسترسی و تبادل آن، اهمیت دارد. بعلاوه، سطح توسعه اجتماعی واقتصادی هر کشور و احترام به جوانب توسعه محور جامعه اطلاعاتی باید مدنظر قرار گیرد.
 12. اصلاحات قانونگذاری و مقرراتی به رقابت عادلانه برای تضمین دسترسی ارزان به ICT، علاوه بر دسترسی عمومی برای تمامی انسانها، بویژه افراد آسیب پذیر و به حاشیه رفته، اهمیت دارد. این مسئله نه تنها پتانسیل تغییر زندگی انسان و جامعه را دارد، بلکه به افراد آسیب پذیر و به حاشیه رفته نیز کمک کرده و آنها و جامعه شان، از جمله مناطق روستایی و دورافتاده را تقویت کرده و حقوق و توانمندیهای آنان را توسعه می دهد

 

ب. حوزه اولویتهایی که در اجرای WSIS فراتر از 2015 باید به آنها توجه کرد

تعدادی از حوزه های اولویت توسط سهامداران WSIS شناسایی شده اند که باید در اجرای WSIS+10 ورای 2015 به دلیل اهمیت در توسعه پایدار و تقویت حرکت به سمت ایجاد جامعه اطلاعاتی همه شمول، مدنظر قرار گیرند. این اولویت ها با توجه به تغییرات حال در خود بخش ICT، علاوه بر تقاضای دیگر بخشهای اقتصاد و جامعهمطرح می شود که خواستار توسعه آن هستند. یکی دیگر از دلایل نیز دسترسی گسترده تر آنها به فن آوری هایی است که تنوع و کاربردهای نوآورانه آنها برای اهداف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی را در خود دارند.

با توسعه سریع ICT در ده سال گذشته و ورود ICT به حوزه اصلی زندگی روزمره، رابطه میان ICT و توسعه انسانی اهمیت فزاینده ای یافته است. لذا مهم است کهتوسعه جامعه اطلاعاتی همه شمول را در فضای گسترده تر برنامه توسعه ورای 2015 مدنظر قرار دهیم.

ما، سهامداران WSIS موضوعات زیر را به عنوان حوزه های اولویت موردنظر در اجرای برنامه فعالیت ژنو ورای 2015 به رسمیت شناخته ایم:

 1. نیاز به حراست و تقویت تمامی حقوق بشر و برسمیت شناسی اهمیت آنها در رسیدن به توسعه اجتماعی و اقتصادی، تضمین احترام برابر به اجرای تمامی حقوق انسانی اینترنتی و آفلاین
 2. ترغیب و تسهیل مدلها و مکانیزمهای مدیریت همه شمول و انسان محور
 3. تقویت روش چندسهامداری باز، دموکراتیک، شفاف و همه شمول در WSIS که به تمامی سهامداران امکان مشارکت بر اساس نقش ها و مسئولیت هایشان در اجرای برنامه فعالیت ژنو را می دهد.
 4. تضمین رابطه روشن و مستقیم و ارتباط واضح بین هدف کلیدی WSIS در تقویت پتانسیل فن آوریهای اطلاعات و ارتباطات برای تقویت و حصول اهدافتوسعه ای، و طرح توسعه ورای 2015، بصورتی که به حصول موارد دوم کمک کند.
 5. توسعه دسترسی و کاربرد ICT برای همگان، از جمله خدمات پهن باند و موبایل، بویژه برای افراد آسیب پذیر و به حاشیه رانده شده که باید انواع فرصت ها را برای تقویت موقعیت اجتماعی خود را از طریق ICT و خدمات الکترونیک، از طریق اقدامات عملی فزاینده و مداوم برای رسیدن به همه شمولی، در عین اقداماتی برای تقویت اعتماد به کاربرد ICT، داشته باشند.
 6. تقویت توسعه و در دسترس بودن ابزارهای ساده، از جمله رابطهای کاربری بدون متن و برنامه هایی با همه همه شمولی دیجیتال
 7. در نظر گرفتن ارزیابی برنامه های خدمات جهانی کنونی در داخل برنامه هایی برای همه شمولی دیجیتال که از خدمات پهن باند برای همگان و مناطق روستایی و دورافتاده حمایت می کند که در آنجا نه تنها نیروی بازار وجود دارد بلکه سرمایه گذاری اجتماعی نیز یک ضرورت است.
 8. اولویت بخشی به نگرانی های جنسیتی در تمامی راهنماهای فعالیت WSIS، از راهبرد و برنامه ریزی تا اجرا، برای تضمین آنکه خطوط عمل مسایل جنسیتی مهم را مدنظر داشته و با از بین بردن تبعیض به پایان خشونت و سرکوب کمک می کند.
 9. تضمین دسترسی جهانی به اطلاعات و دانش و ظرفیت استفاده از ICT برای همگان، از جمله با عرضه خدمات و ICTیی که برای همه انسانهای ناتوان قابل دسترس و ارزان هستند، مثلا مواردی که فن آوریهای کمکی عرضه کرده و با اجرای کارآمد استانداردهای بین المللی مناسب، چارچوب های توسعهشامل ناتوانان و فعال کردن سیاست های محیط زیستی، و وارد کردن مسایل دسترسی به سیاست های عموم در قانونگذاری های بین المللی
 10. از بردن تفاوت های دیجیتالی از طریق ترغیب به همه شمول بودن و تسهیل رشد اقتصادی کشورها. از طریق توسعه و پیشبرد ICT از جمله شبکه های پهن باند و نیز تامین دسترسی ارزان و ایجاد نقاط دسترسی عمومی.
 11. کمک به کشورهای در حال توسعه برای گستردن زیرساخت پهن باند و انجام اقداماتی (مانند نقاط تبادل اینترنت) برای تقویت کیفیت، افزایش اتصالات و انعطاف شبکه ها، توسعه رقابت و کاهش هزینه های محلی/ملی، منطقه ای و بین المللی، و بین شبکه ای، از جمله توانمندسازی محتوای محلی و خدمات الکترونیکی محلی برای تامین در این کشورها.
 12. ترغیب دولتها و نهادهای داخل دولت و نیز نهادها و سازمانهای خصوصی برای پیگیری سیاستها و برنامه هایی که به دنبال تقویت آگاهی اطلاعاتی و رسانه ای (MIL)  و آموزش دایمی برای همه هستند به گونه ای که به کاربران کمک شود توانایی های خود برای ارزیابی و تعامل با منابع اطلاعات اینترنتی را بالا ببرند.
 13. تقویت ظرفیت سازی ICT و تضمین آنکه تخصص حرفه ای از طریق ایجاد مکانیزمهایی برای توسعه مهارت ICT، حمایت از توسعه اقتصادی، کمک به اشتغالزایی و دادن فرصت به افراد برای منفعت بردن از جامعه اطلاعاتی، باپیشرفت فن آوری همگام بماند.
 14. محدود کردن ICT با مشوقها و فعالیتهای آموزشی و علمی از جمله مکانیزمهای بررسی برای تصدیق آموزش اینترنتی
 15. فعالیت در جهت رسیدن به جهانی با تنوع فرهنگی و زبانی بیشتر با چند زبانی کردن ICT، از جمله اینترنت، ایمیل، موتورهای جستجو و توانمندیهای بومی برای نام دامنه های بین المللی (IDN) و یونیکد و ترغیب محتوای دیجیتالی و چندزبانی مفید و مربوط به گونه ای که تمامی اعضای جامعه توانایی درک و مشارکت در زندگی اینترنتی و کمک به محتوای آنلاین را داشته باشند.
 16. تضمین حفظ میراث دیجیتالی در جامعه اطلاعاتی از طریق ایجاد راهبردههای دیجیتالی منسجم، مفهومی و عملی در عین پشتیبانی در سطح بین المللی برای حفظ و دسترسی به اطلاعات ثبت شده در محیط دیجیتال به تمامی اشکال در عین احترام گذاشتن به حریم خصوصی افراد.
 17. اولویت دادن به اشتراک گذاری تخصص های موجود و بهترین راه حلهای موجود بین تمامی سهامداران و ایجاد پروژه های ICT پایدار و قابل تکرار
 18. تعهد خود به تعمیق و تقویت اقدامات انجام شده در اجرای خطوط عمل WSIS را با ارزیابی آموزه های ده سال گذشته به گونه ای مورد تایید قرار می دهیم که می تواند از تجربه نفع برده و چالش های امروزه ما را مورد رسیدگی قرار دهد.
 19. تقویت اقتصاد دیجیتالی، تضمین فرصتهای برابر برای همگان در ایجاد و تامین خدمات اینترنتی و تقویت تجارت الکترونیک و تجارت آزاد بین المللی در عین رسیدگی به چالشهای مالیاتی اقتصاد دیجیتال
 20. ارزیابی مسایل و چالشهای محیط زیست الکترونیک، ایجاد آی تی سبز و استفاده از ICT برای مقابله با تغییرات جوی
 21. به رسمیت شناختن اهمیت حفظ روندهای ایجاد استانداردهای ICT باز براینوآوری در بخش ICT به عنوان توانمندساز کلیدی برای جامعه اطلاعاتی همه شمول.
 22. حمایت از تامین کنندگان دسترسی عمومی در جوامع محلی مانند کتابخانه ها برای کمک به دسترسی افراد به منابع اطلاعاتی موردنیاز و توسعه مهارتآگاهی اطلاعاتی برای بهبود زندگی آنها.
 23. ترغیب دولتها و سازمانهای دولتی با دخالت تمامی سهامداران در نقشها و مسئولیت مربوطه برای تداوم حمایت و تسهیل محیط قانونی، حقوقی وسرمایه گذاری برای ICT برای توسعه
 24. حداکثرسازی فرصتها برای استفاده از ICT، و فن آوری تغییر بصورت کلی تر، به عنوان فعالساز توسعه اجتماعی و اقتصادی از طریق ایجاد راهبردها و سیاست های ملی مناسب برای توسعه WSIS/ICT برای اهداف توسعه و از طریق ترغیب همکاری در میان تمامی سهامداران، در نقش ها و مسئولیت های مربوطه در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی برای اجرای گسترده تر برنامه فعالیت ژنو
 25. حمایت و ترغیب سهامداران در نقشها و مسئولیت های مربوطه برای همکاری بمنظور ارزیابی مداوم فنی ICT برای رسیدگی به ضعفهای شناخته شده و افزایش توانمندی در عین حفظ ثبات و هماهنگی کامل
 26. افزایش گفتگوی چندسهامداری درباره بیطرفی شبکه، به شکل مناسب
 27. ایجاد اعتماد و امنیت در استفاده از ICT، بویژه در مورد موضوعاتی مانند حراست از داده های شخصی، حریم خصوصی، امنیت و انسجام شبکه ها
 28. تقویت ظرفیت ملی و منطقه ای برای رسیدگی به چالشهای امنیت سایبری با ترغیب فرهنگ مسئولیت پذیری و تلاشهای مشترک تمامی طرفین بر اساس نقشهای مربوطه با هدف رسیدگی به خطرات امنیتی. از این دیدگاه، تقویت همکاری بیشتر میان تمامی سهامداران در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، مورنیاز خواهد بود.
 29. تقویت فرهنگ امنیت و ایمنی اینترنتی، تقویت کاربران، و ترغیب راهبردهای ملی، منطقه ای و بین المللی امنیت سایبری برای حراست از کاربران از جمله کودکان
 30. تاکید مجدد بر تعهد ما به ابعاد اخلاقی استفاده از ICT در رابطه با پاراگراف 25 برنامه فعالیت ژنو و نیز موارد تشریح شده در پاراگراف 43 پیمان تونس
 31. توسعه استانداردهای تخصصی و تحقیق مداوم روی ابعاد اخلاقی کاربردهای ICT
 32. تامین کمک برای کشورهایی که خواستار استفاده از چارچوبی حقوقی برای تقویت بازار ICT داخلی در آینده هستند و همچنین تامین اشکال دیگر کمک
 33. ترغیب استفاده کامل از IPv6 برای تضمین پایداری بلندمدت رسیدگی به مسئله فضا، از جمله در زمینه آینده توسعه در اینترنت اشیا
 34. ایجاد اهداف مورد توافق و اطلاعات قابل اندازه گیری مبتنی بر زمان و شاخص هایی در کنار نظارت و گزارش دهی گسترده
 35. ترغیب ارزیابی مداوم پیشرفت به سمت جامعه اطلاعاتی، آنگونه که در نتایج WSIS مشخص شده است، مثلا از طریق تلاشهایی مانند مشارکت در ارزیابیICT برای توسعه که برای ارزیابی اجرای خطوط عمل WSIS ضروری است.
 36. از این دیدگاه، ضروری است که راهها و ابزاری مناسب برای چنین ارزیابیهایی ایجاد شود.

 

ج. خطوط عمل(action line)

1. مقدمه

مجدد خود را متعهد می دانیم به تقویت همکاری در راستای رسیدن به واکنشهای مشرک به چالشها و اجرای برنامه فعالیت ژنو، که چشم انداز جامعه اطلاعاتی انسان محور، همه شمول و توسعه خواه را بر اساس اصول کلیدی بیانیه ژنو، پیگیری می کند.

دوباره تاکید می کنیم برنامه فعالیت ژنو پلت فرمی در حال تکامل برای تقویتجامعه اطلاعاتی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی است

ترغیب می کنیم تمامی سهامداران اجرای اهداف خطوط عمل را همانند تعریف آن در بخش ج از برنامه فعالیت ژنو، و نیز تعریف تکمیلی در این سند، در حوزه هایی پیگیری کنند که نیاز به پیشرفت “در حوزه های اولویت تعیین شده در اجرای WSIS ورای 2015″ در آنها وجود دارد.

اشاره می کنیم که همکاری نهادهای سازمان ملل با دولت های ملی، کمیسیون های منطقه ای و دیگر سهام داران، از جمله سازمانهای بین دولتی و غیردولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی، در نقش ها و مسئولیت های مربوطه، در اجرای خطوط عمل گنجانده شده در سند نتایج نشست جهانی جامعه اطلاعاتی، و ترغیب به استفاده از این خطوط عمل برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره

اشاره می کنیم که با وجود پیشرفتهای اخیر یک تفاوت دیجیتالی مهم و فزاینده ای بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سطوح مختلف توسعه وجود دارد، که بر بسیاری از مسایل اقتصادی و اجتماعی در حوزه هایی مانند دولت، تجارت،بهداشت و آموزش، از نظر دسترسی، ارزان بودن و استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی به پهن باند تاثیر گذاشته و همچنین تاکید میکنیم که نیاز به کمتر شدن فاصله دیجیتالی در مسایلی مانند ارزان بودن اینترنت و تضمین این مسئله وجود دارد که منافع فن آوریهای جدید، بویژه فن آوریهای اطلاعات و ارتباطات در دسترس همگان قرار داشته باشد.

تاکید می کنیم که پیشرفت در اجرای تعهدات جنسیتی تعیین شده در سند نتایج WSIS و پیشنهادات آینده نگرانه باید توسط پیگیری اقدامات عملی و مشترک برای پیشبرد تقویت زنان در جامعه اطلاعاتی، بمنظور تداوم دسترسی زنان به ICT و انسجام کامل نیازها و چشم اندازهای زنان و مشارکت کامل و موثر آنها، تقویت شود.

2. توسعه بیشتر خطوط عمل

ج1. نقش مسئولان دولتی عمومی و تمامی سهامداران در تقویت ICT برایتوسعه

مشارکت موثر دولتها و تمامی سهامداران در توسعه جامعه اطلاعاتی از طریق تعامل و همکاری همه شمول در میان تمامی سهامداران حیاتی است تا بتوان دسترسی پایدار و ارزان به فن آوریهای اطلاعات و ارتباطات را فراهم کرد.

 1. ترغیب گفتگوهای منطقه ای و بین المللی و همکاری در راستای تقویت ICT برای توسعه
 2. ترغیب توسعه سیاستهای ملی ICT، راهبردها و چارچوبهای قانونی کهتوسعه پایدار، از طریق یک روند همه شمول را با مدنظر قرار دادن مقتضیات متفاوت ملی، فراهم می کند.
 3. توسعه مشارکت میان تمامی سهامداران در سطح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی از طریق ظرفیت سازی، تحقیق و اشتراک دانش برای توسعهبخش ICT
 4. تقویت دسترسی ارزان به ICT و محتوای دیجیتال برای توسعه جامعهاطلاعاتی و کمک به کاستن از نابرابری های موجود و در حال ظهور
 5. تضمین آنکه خدمات الکترونیکی می تواند بصورتی مناسب از طریق دسترسی ارزان و عمومی به ICT در اختیار همگان قرار گرفته و ترغیب ایجاد یک روند فیدبک در کنار مکانیزم نظارت و ارزیابی

ج2. زیرساخت اطلاعات و ارتباطات

زیرساخت نقشی مرکزی در رسیدن به اهداف همه شمولی دیجیتال، و ایجاد دسترسی جهانی، پایدار و ارزان به ICT توسط همه و با مدنظر قرار دادن راه حلهای موجود و مرتبط در کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال انتقال، برای تامین اتصال پایدر و دسترسی برای مناطق روستایی، دورافتاده و حاشیه ای در سطوح ملی و منطقه ای دارد. ارتباطات پهن باند مبتنی بر خدمات منسجم و طیف رادیویی گستره و مدیریت مدار ماهواره بوسیله فن آوریها و سیاست های جدید کهنوآوری را ترغیب کرده و برنامه های پهن باند مبتنی بر داده های قابل اعتماد و استانداردسازی بین المللی نیز کلید چنین دستاوردهایی هستند.

 1. ایجاد یک زیرساخت پهن باند با برنامه ریزی و نگهداری خوب، منسجم، به صرفه و کارآمد برای تضمین عرضه خدمات با کیفیت از جمله دسترسی ارزان به اینترنت، اطلاعات و فن آوریها برای شهروندان
 2. توسعه تجهیزات مخابراتی شبکه/مشتری، دسترسی و خدمات بر اساساقتصاد مقیاس، توسعه و هماهنگی و قابلیت فعالیت مشترک بوسیله استاندارهای بین المللی و عناصر کلیدی
 3. استفاده از مکانیزمهای سیاسی و مالی مانند بنیاد خدمات جهانی و/یا مشارکت عمومی-خصوصی برای اتصال و پوشش مناطق روستایی و دورافتاده با زیرساخت اطلاعات و ارتباطات پهن باند. جذب سرمایه های خصوصی، رقابت و سیاست های آزادسازی بازار برای ایجاد زیرساخت، تامین مالی و مدلهای تجاری جدید موردنیاز برای مطالعه و استفاده در عین مدنظر داشتن مقتضیات ملی
 4. خدمات مخابراتی اورژانسی باید بخوبی محافظت شوند. یک زیرساختاطلاعات و ارتباطات منسجم و انعطاف پذیر، قدمی ضروری برای تضمین تداوم ارتباطات در موارد اختلال مانند بحران های طبیعی است

ج3. دسترسی به اطلاعات و دانش

ICT به افراددر سراسر جهان امکان می دهند تا به اطلاعات و دانش تقریبا بصورت لحظه دسترسی پیدا کنند. افراد، سازمانها و جوامع باید از دسترسی به دانش واطلاعات نفع ببرند. چشم انداز ما دسترسی جهانی از طریق تقویت جوامع اطلاعاتی و دانش است.

 1. تقویت سیاست ها، راهبردهاو برنامه ها به شکلی باز و همه شمول بر اساس مقتضیات ملی برای توسعه و تقویت دسترسی جهانی به اطلاعات ودانش
 2. تداوم حمایت و تقویت مشوق ها برای تسهیل دسترسی ICT برای همگان و تقویت توسعه اطلاعات محور فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و کارآفرینی
 3. توسعه مهارتها در دسترسی به اطلاعات و معرفی سواد رسانه و اطلاعات(MIL) به عنوان عنصر هسته ای در تمامی مشوقهای طول حیات
 4. توسعه تلاشهای چندسهامداری برای توسعه چندزبانی و تنوع فرهنگی در محتوا و ابزارها
 5. تضمین آنکه حفظ بلندمدت میراث دیجیتالی بخشی ضروری از سیاست فرهنگی، آموزی، تحقیقاتی و اطلاعاتی و بصورت کلی تر در ساخت جامعهاطلاعاتی با رضایت و همکاری جوامع و افراد مربوطه در زمان ممکن است
 6. ادامه توسعه و حمایت از جوامع باز و چند هدفی عمومی و نقاط دسترسی که می تواند دسترسی ارزان و بی هزینه به اطلاعات و دانش را برای همگان فراهم کند.
 7. تداوم مبارزه با تبعیض در انتشار محتوای تولید کاربران و دسترسی به این اطلاعات، سهامداران باید متناسب با نقشها و مسئولیت های خود بمنظور رسیدن به این هدف همکاری کنند.

ج4. ظرفیت سازی

همگان باید فرصت دسترسی به مهارت و دانش لازم برای منفعت بردن از جامعهاطلاعاتی را برای ایجاد ارتباط میان ابزارهای دیجیتالی داشته باشند. لذا، ظرفیت سازی، سواد دیجیتال و مهارت برای همگان ضروری است.

 1. ایجاد بازه ای گسترده از برنامه های آموزش تخصصی و عمومی برای تمامی سهامداران مانند (تولیدکنندگان، حفظ کنندگان و عاملان) و کسانی که از بخش ICT سود می برند (بویژه در کشورهای در حال توسعه) در تمامی جوانب مخابرات/ICT.
 2. بروزرسانی و تداوم ایجاد دانش و رساندن آن به حالت محتوای هنری و مواد آموزشی
 3. توجه داشته باشید که ظرفیت سازی در سطح ملی در رهبری و دیگر مهارتها باید شامل دانش درباره محرکهای اصلی ICT باشد.
 4. تلاشهای مشترک در سطح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی در تمامی بخشها، با هدف حفظ و تضمین دسترسی به ICT و آموزش بهینه با ICT برایتوسعه مهارت و یادگیری همیشگی ورای کلاس درس.
 5. ایجاد و توسعه برنامه ها با استفاده از ICT در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی بمنظور مبارزه با بی سواری، افزایش آموزش از راه دروی و خودآموزی و حمایت از سواد الکترونیک و تحقیق و توسعه

ج5. ایجاد اعتماد و امنیت در بکارگیری ICT

اعتماد و امنیت از ستونهای اصلی جامعه اطلاعاتی است.

 1. ترغیب به تقویت اعتماد، چارچوب امنیت با مشوقهای تکمیلی و دوجانیه در زمینه امنیت در کاربرد ICT، با مشوقها یا راهنمایهایی که به حق حریم و داده های خصوصی و حراست از مشتری احترام می گذارد.
 2. حمایت از توسعه بیشتر و ترغیب به استفاده از استانداردهای بین المللی برای امنیت، بویژه استانداردهای باز.
 3. تاکید خاص بر حمایت و تقویت کودکان در اینترنت. در این روند، دولتها و دیگر سهامداران باید با همکاری به همگان کمک کنند تا از مزایای ICT در محیطی امن و ایمن لذت ببرند.
 4. تقویت حمایت از تیم های واکنش به حوادث کامپیوتری (CIRT) ملی که شامل تیمهای مسئول همکاری دولت-دولت برای حوادث مدیریتی در صورت نیاز، و همکاری منطقه ای و بین المللی برای مدیریت و واکنش فوری به حوادث، بویژه برای زیرساختهای حیاتی ملی، از جمله زیرساخت اطلاعات با توجه به قوانین ملی، می شود.
 5. تداوم تقویت توسعه چارچوبهای ارزیابی برای اندازه گیری آمادگی کشورها در جوانب مختلف اعتماد و امنیت در کاربرد ICT
 6. گسترش همکاری و تحقیقات و فعالسازی کاربرد کارآمد داده و نرم افزار در اسناد الکترونیکی خاص و تعاملات شامل ابزارهای الکترونیکی تایید اصالت و روشهای بهبود امنیت

ج6. فعالسازی محیط زیست

برای بهره بردن از قدرت تغییر ICT در پهن باند و بویژه برای حداکثرسازی منافع اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی جامعه اطلاعاتی، دولتها باید همچنان به ایجاد محیطهای سیاسی، قضایی و حقوقی قابل اعتماد، قابل پیش بینی، رقابت پذیر، حامی، شفاف و بدون تبعیض کمک کنند که به نوآوری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و رشد کمک کند.

چارچوبهای طراحی و اجرا از طریق مشاوره با تمامی سهامداران در زمان مناسب، برای:

 1. تقویت همه شمولی دیجیتالی و تقویت اجتماعی و اقتصادی، بویژه برای جوانان، زنان، افراد ناتوان و بومی.
 2. افزایش توسعه و کاربرد پهن باند
 3. تقویت نوآوری و کارآفرینی از طریق شبیه سازی سرمایه گذاری با تضمین رقابت کارآمد و عادلانه
 4. برسمیت شناختن پتانسیل اقتصادی ICT برای شرکتهای کوچک و متوسط، کمک به افزایش رقابت پذیری از طریق بهینه سازی روندهای مدیریتی، تسهیل دسترسی به سرمایه، کاهش هزینه تجارت و توسعه ظرفیت برای مشارکت درپروژه های مرتبط با ICT
 5. تضین اعتماد و امنیت در توسعه و کاربرد ICT
 6. توسعه چارچوب حقوق مالکیت معنوی که در منافع تولیدکنندگان، اجرا کنندگانن و کاربران توازن ایجاد کند.

ج7. کاربردهای ICT: منافعی در تمامی جوانب زندگی

کاربردهای ICT همچنان دارای پتانسیلی مهم در فعالیت ها و خدمات دولتی،بهداشت و اطلاعات سلامت، آموزش، اشتغال، اشتغالزایی، تجارت، کشاورزی، حمل و نقل، حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی، جلوگیری از فجایع، و فرهنگو نیز توسعه مبارزه با فقر و دیگر اهداف توسعه ای مورد توافق دارند. کاربردهای قابل دسترسی، ارزان، متناسب با نیازهای محلی از نظر زبان و فرهنگ که از توسعه پایدار حمایت کند، از ضرورتهای اصلی هستند.

دولت الکترونیک

دولت الکترونیک می تواند با توسعه خدمات عمومی کارآمد و تاثیرگذار برای تمامی افراد و تضمین شفافیت، مشارکت و همکاری، از توسعه پایدار حمایت کند.

 1. تداوم استفاده از راهبردهای دولت الکترونیک متمرکز بر برنامه هایی که با هدف نوآوری و توسعه شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی در زمان مناسب ایجاد می شوند.
 2. ادامه حمایت از مشوقهای همکاری بین المللی در زمینه دولت الکترونیک
 3. ترغیب مشوقهای دولت الکترونیک و خدماتی در تمامی سطوح، که با نیازهای افراد و شرکتها با چشم انداز حمایت از توسعه پایدار، تناسب داشته باشد.
 4. توسعه هرچه بیشتر دولت الکترونیک از طریق دخیل کردن تمامی افراد برای بهینه سازی ارتباطات و مشاوره میان دولت و کاربران نهایی
 5. تقویت خدمات دولتی در عین رسیدگی به چالشهای حریم خصوصی و امنیت
 6. توسعه ظرفیت سازی و اشتراک دانش برای استفاده کارآمد از ICT در دولت، انتقال خدمات الکترونیک و حمایت از سیاستهای مبتنی بر ICT برای نتایجتوسعه

تجارت الکترونیک

 1. ایجاد امکان استفاده شرکتها از ICTی مرتبط و منافع کامل اقتصاد اطلاعات، از جمله با ایجاد و توامندسازی دولت برای خرید و فروش کالا یا خدمات از طریقشبکه های ICT
 2. توسعه مداخله تمامی سهامداران در افزایش منافع تجارت الکترونیک و شبیه سازی توسعه کاربردهای جدید تجارت الکترونیک، محتوا و خدمات، از جمله ابزارهای موبایل و رسانه های اجتماعی
 3. توسعه بخش ICT دینامیک برای تقویت استفاده از ICT، رشد پایدار، اشتغالزایی، تجارت و نوآوری به عنوان بخشی از راهبردهای گسترده تر برای کاهش فقر از طریق ایجاد ثروت
 4. افزایش ورود شرکتهای ریز، کوچک و متوسط و کارآفرینان جوان و زنان به تمامی بخشهای تجارت الکترونیک با مدنظر داشتن پیشرفتهای جدید فن آوری
 5. تقویت وجود آمارهای داده تجارت الکترونیک موردنیاز برای ارزیابی تاثیراتاقتصادی و اجتماعی

آموزش الکترونیک (همچنین مراجعه کنید به بخش ج4)

فن آوریهای اطلاعات و ارتباطات، از طریق آموزش الکترونیک دانش آموز محور و شخصی، امکان دسترسی برابر به آموزش و یادگیری همیشگی را برای همگان فراهم میکند؛ سطح پایین ترین افراد جامعه با کمک ICT میتوانند به آموزش برابر متناسب با نیازهای خود دسترسی پیدا کنند. جوانان نیز فرصت خواهد داشت مهارتهای رسانه ای و سواد اطلاعاتی لازم را ایجاد کنند که برای زندگی و فعالیت در عصر دیجیتال به آنها نیاز دارند؛ ICT به حراست، تفکیک و بازتولید دانش بومی و توانمندسازی مشارکت در فرهنگ سنتی، کمک می کنند. در جوامع اطلاعاتی و دانش، ICT آموزش را در شرایط رسمی، غیررسمی و نیمه رسمی در جوامع و فراتر از ساختار آموزش سنتی، فرا خواهد گرفت.

 1. توسعه آموزش الکترونیک برای همگان بصورت برابر در دسترس خواهد بود، بویژه برای کودکان در داخل ساختار آموزش سنتی و فرای آن در نهادهای آموزشی برابر داخل جوامع آنها که بصورت مشترک استفاده شده و سیاستهای ملی را برای ICT در دوره آموزش فراهم می کند که بر برابری دسترسی به آموزش و ایجاد برابر تدریس تمرکز دارند. اجرای سیاستها باید تضمین کننده این مسئله باشد که انسجام کامل ICT در دوره های تحصیلی و انتقال آنها به سیستم آموزش در تمامی سطوح از جمله آموزش فنی و تفریحی و سیستم های آموزشی، انجام شده است.
 2. تضمین آنکه مدرسان و معلمان در تمامی سطوح مهارت کافی برای استفاده کارآمد از ICT برای تسهیل آموزش الکترونیک دانش آموزان را دارند و حمایت ازتحول توسعه حرفه ای معلمان (TDP) از طریق وارد کردن ICT به دوره آموزشی معلمان و تضمین آنکه TDP در دوره کاری معلمان بصورت مداوم و افزایشی انجام می شود. این مسئله شامل توسعه نوآوریهای فن از جمله راهبردهای باز (مانند منابع آموزشی باز – OER، نرم افزارهای منبع باز و رایگان(FOSS)، دوره های آزاد اینترنتی گسترده – MOOCS، دیتا ماینینگ و متن) در کنار توسعه سواد همه جانبه برای قرن بیستم در بین تمامی معلمان و دانشآموزان می شود.
 3. حمایت از ایجاد محتوای آموزش الکترونیکی مرتبط برای معلمان و آموزش به زبان محلی و در روندهای انسجام و ارزیابی دوره های آموزشی، قرار دادن آنها در دسترس دیگران با مجوزهای باز. تقویت آگاهی از ارزش روندهای موجود و نوظهور در راهبردهای باز
 4. حمایت از تثبیت سیستم های اطلاعات و مدیریت آموزش در تمامی نهادهای آموزشی و جوامع گسترده و چند نسلی برای ایجاد ارتباط میان مهارتهای فنی
 5. تحقیق، سرمایه گذاری و توسعه مدلهای فعالیتی خوب برای آموش و توسعهدسترسی به فرصتهای آموزشی در جمعیت روستایی بویژه در کشورهای در حال توسعه

بهداشت الکترونیک

 1. توسعه و اجرای راهبردهای ملی بهداشت الکترونیک با تمرکز بر ایجاد یک محیط سالم، وارد کردن ICT برای حمایت از اولویت های بخش بهداشت، و تامین اتصال قابل اعتماد، ارزان و پایدار برای خدمات بهداشتی، سیستمهای بهداشتی و کل مردم بمنظور تقویت سلامت همگان
 2. افزایش استفاده از ICT برای تقویت بخشهای مرتبط با بهداشت انسانی و سیستمهای بهداشتی – بهداشت عمومی و خدمات بهداشتی (شامل داروهای سنتی)؛ آب، غذا و هوا، خدمات اجتماعی – با تلاش خاص بمنظور دسترسی به افراد در مناطق دورافتاده و محروم بویژه در کشورهای در حالتوسعه
 3. تسهیل نوآوری و دسترسی به برنامه های بهداشت الکترونیک برای حمایت از تخصص بهداشتی تقویت دسترسی محلی به اطلاعات و توانمندسازی جریاناطلاعات در خدمات و سیستمهای بهداشتی، از جمله تله-بهداشت، تله-دارو، سابقه پزشکی الکترونیکی و سیستمهای اطلاعات بهداشتی
 4. تضمین اعتماد عمومی به بهداشت الکترونیک از طریق اتخاذ سیاستها، قوانین و دیگر اقداماتی که به نگرانی بخش بهداشت، از جمله موارد دارای ماهیت فرامرزی، می پردازد. توسعه استفاده از استانداردهای بهداشت الکترونیک برای توانمندسازی انتقال امن، دقیق و زمان بندی شده داده های بهداشتی، با مدنظر قرار دادن حریم خصوصی، امنیت و محرمانگی در این مسئله
 5. وارد کردن کاربرد ICT در بهداشت الکترونیک برای آماده کردن، اشتراک گذاشتن و واکنش به شیوع بیماریها، بحرانها و دیگر موارد اروژانسی که نیازمند همکاری بین بخشی و تبادل آنی اطلاعات است.
 6. توسعه استفاده از شواهد برای بکارگیری بهداشت الکترونیک و ارزیابی وتوسعه شاخص ها و ابزارها برای تاثیر اجتماعی، اقتصادی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی

اشتغال الکترونیک

 1. ICT همچنان توانمندساز کلیدی تامین پلت فرم برای فرصتهای اشتغال نوآورانه، بویژه برای جوانان، زنان، افراد معلول و بومی هستند
 2. توسعه هرچه بیشتر پورتال اشتغال الکترونیک با تامین اطلاعات/توانایی ارتباطکارمندان با نامزدهای احتمالی. نیاز به همکاری برای رسیدن به خدماتاستخدام اینترنتی برای سازمانهای خصوصی و عمومی و نیز ایجاد قوانین حمایت از کارمندانی سایبری وجود دارد.
 3. ترغیب به استفاده از برنامه های تله-اشتغال برای کار از راه دور و تقویت همکاری با استفاده از اینترانت و اکسترانت و توسعه قوانین و استانداردهای تله-اشتغال برای قانونی کردن شرایط کار از نظر منافع اجتماعی، ثبات کاری ،آموزش و شرایط رضایت از کار
 4. نیاز به آموزش افراد در فن آوریهای های مرتبط با ICT برای تقویت اشتغال و تامین ظرفیت اضافی برای توسعه اقتصادهای توانمندشده با ICT در آینده

محیط زیست الکترونیک

 1. تقویت همکاری بین جامعه ICT، جامعه زیست محیطی، جامعه هواشناسی و دیگر جوامع مرتبط که روی کاهش مصرف انرژی و گازهای گلخانه ای، حفاظت از محیط زیست و با هدف ایمنی مردم و موجودات در برابر تهدید فزاینده تغییرات جوی کار می کنند
 2. حداقل سازی پسماندهای الکترونیکی از طریق اقدامات مناسب مانند روندهایمدیریت چرخه سالم زیست محیطی در تجهیزات ICT توسط تمامی طرفین دخیل، از جمله تولید کنندگان
 3. توسعه و تقویت استانداردهای مرتبط با مدیریت پسماندهای الکترونیکی مانند آنچه توسط سازمانهای زیست محیطی بین المللی و قوانین، سیاستها و مقررات ملی در رابطه با حداقل سازی تاثیرات منفی ICT بر محیط زیست وبهداشت و کاهش پسماندهای الکترونیکی انجام می شود.
 4. تقویت بکارگیری تجهیزات ICT در تجهیزات الکترونیکی پیش بینی آب و هوا و سیستهای هشدار زودهنگام برای افزایش آمادگی در برابر بحرانهای طبیعی
 5. افزایش آگاهی درباره نیاز به همکاری بین المللی در راستای کمک به کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه و عقب مانده و کشورهای کوچک جزیره ای برای منفعت بردن از تمامی خدمات ICT مرتبط با آب و هوا و نظارت و هشدار مانند دسترسی به داده های ماهواره ای و اینترنت پرسرعت و برنامه های هوشمند آب و هوا و جوی ICT
 6. ترغیب به ایجاد و نگهداری شبکه های نظارت اتوماتیک برای جمع آوری و توزیع پارامترهای ضروری آب و هوایی که باید در اختیار جامعه بین المللی در حمایت از نظارت بر محیط زیست قرار گیرد

کشاورزی الکترونیک

 1. در مقام بخشی از راهبرد ملی ICT، تقویت توسعه و بکارگیری راهبردهای کشاورزی الکترونیک مبتنی بر تامین اتصالات قابل اعتماد و ارزان و انسجام ICT در توسعه روستایی برای حمایت از امنیت غذایی و رفع گرسنگی
 2. توسعه همکاری و اشتراک دانش در کشاورزی از طریق جامعه الکترونیکی شامل جامعه کشاورزی الکترونیک برای نمایش و توسعه مدلها، روشها و فعالیت های مناسب در استفاده از دسترسی باز و استانداردهای متقابل برای کاربرد کارآمد و برابر ICT در کشاورزی پایدار و توسعه روستایی
 3. تقویت ایجاد و استفاده از محتواهایی به زبانهای محلی و متونی از منابع قابلاعتماد برای تضمین دسترسی زمانبندی شده و برابر به دانش کشاورزی توسط کشاورزانی که فاقد منابع مناسب هستند
 4. توسعه سواد الکترونیک موسسات و جوامع مناطق روستایی و دورافتاده برای بررسی نیازهای محلی و محدودیتهای مربوط به تامین فرصت های مناسب برای همگان که مهارتهای تصمیم سازی فردی و جمعی را تقویت می کند
 5. تقویت بکارگیری ICT برای بکارگیری ظرفیت دولتها، جوامع و افراد برای توسعهو هماهنگی با بحرانهای طبیعی و مصنوعی، چالشهای زنجیره غذایی، بحرانهای اجتماعی-اقتصادی و تهدیدات فرامرزی و صدمات زیست محیطی
 6. توسعه همکاری خصوصی-عمومی در زمینه همکاریهای مرتبط COS/NGOها، سازمانهای کشاورزی، آکادمیها، موسسات تحقیقاتی در بخش کشاورزی (که شامل جنگلداری و ماهیگیری نیز می شود) برای رسیدن به خدمات پایدار، کارآمد و ارزان ICT در کشاروزی و توسعه روستایی که استفاده ICT درمقیاس گسترده را برای توسعه مدلهای کشاورزی پایدار ممکن می کند.

علم الکترونیک

علم و علم الکترونیک بصورت دوجانبه آگاهی بخش بوده و برتکامل یکدیگر تاثیر می گذارند و علم الکترونیک علم را از طریق تغییرات متحول می کند: روش انجام تحقیقات، تعریف برنامه های علمی، اشتراک گذاری نتایج و داده ها، روند سیاست سازی و دسترسی افراد و دانشمندان به دانش، و مشارکت افراد در سیاست پیگیری نتایج تحقیقات

 1. توسعه علم الکترونیک برای تقویت رابط میان سیاست، علم و جامعه با تسهیل سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و هماهنگ و نیز مداخله گسترده تر شهروندان در روندهای علمی و سیاسی و تقویت نتایج پایدار
 2. تقویت دسترسی به ارزیابی های علمی درباره مسایل تغییرات جهانی مانند تغییرات جوی، تنوع بیولوژیکی و خدمات اکوسیستم، بهداشت، کشاورزی وامنیت غذایی و کاهش خطر بحران از طریق ایجاد پلت فرمهای مبتنی براینترنت (با برنامه های موبایل تکمیلی) بر مبنای دانش چند وجهی که دانشجدید را بصورت فوری و انتقادی بررسی و هماهنگ می کند و در آن بر ICT برای توسعه نظارت بر چنین مسایل جهانی تکیه می شود.
 3. ترغیب به استفاده از ICT شامل اینترنت و فن آوری موبایل برای تسهیل مشارکت بیشتر در روند کلی علم شامل مشارکت عمومی در تحقیقات علمی(علم شهروندی) و معرفی فعالیت های علم الکترونیک در متن تمامی اشکالآموزش
 4. تقویت توسعه شبکه های اطلاعات برای محققان، معلمان، واسطه های اطلاعاتی و دانش آموزان برای حمایت از تبادل ایده و اطلاعات علمی بین موسسات تحقیقات و آموزش و نیز افراد در قاره های مختلف برای دسترسی باز به اطلاعات علمی برای سازمانهای علمی و آموزشی بر مبنای منابع اطلاعاتی گسترده
 5. استفاده از علم الکترونیک برای توسعه تبادل داده و علم برای تقویت اطلاعاتزمانبندی شده و مرتبط برای شهروندان، دانشمندان و سیاستگذاران که مشارکت آنها در تصمیم سازی و روابط اجتماعی-سیاسی-علمی رو استانداردهای زندگی بویژه برای افراد حاشیه ای را توسعه می دهد

ح8  تنوع فرهنگی و هویت، تنوع زبانی و محتوای محلی

دیدگاه ما درباره جوامع اطلاعاتی و دانش آن است که تنوع زبانی و فرهنگی دنیای دیجیتال را در خود دارند، و در آنها:

 • تقریبا نیمی از زبانهای موجود در فضای سایبری حضور دارند
 • توسعه با درنظر گرفتن محتوای محلی، ملی و منطقه ای اتفاق می افتد
 • نوآوری و خلاقیت بر دانش سنتی در تمامی حوزه ها مبتنی بروده و باید بصورت مناسب تقویت و حراست شود
 • فرهنگ در تمامی سیاستها و برنامه های توسعه ای برای کاهش فقر وتوسعه پایدار لحاظ می شود
 • به هویت فرهنگی، تنوع زبانی و فرهنگی، سنتها و مذاهب احترام گذاشته شده و تقویت مذاکره میان فرهنگها و شهروندان انجام می شود
 1. راه اندازی و حراست از دیجیتالی سازی و آرشیو دیجیتالی میراث فرهنگی و مستند و اطلاعات کاملا دیجیتالی
 2. تقویت توسعه محتوای محلی در فضای سایبری
 3. حمایت از چارچوبهای تازه کار و کارآفرین ملی. تقویت توسعه و کاربرد نام دامنه بین المللی شده
 4. تقویت سیاستهایی که از احترام به، توسعه، تقویت و ترغیب تنوع فرهنگی و زبانی و میراث فرهنگی در جامعه اطلاعاتی مانند اسناد مورد توافق سازمان ملل احترام میگذارند.
 5. ادامه توسعه و اجرای سیاستهایی که تنوع ابراز فرهنگی و دانش بومی و سنتها را از طریق ایجاد محتوای اطلاعاتی متنوع و استفاده از روشهای گوناگون مانند دیجیتالی سازی آموزش، علم و میراث فرهنگی مورد تاکید، احترم و ترغیب قرار می دهند

ج9.  رسانه

رسانه ها از نقش گسترده و تقویت شده ICT منفعت می برند که می تواند کمک رسانه به انجام برنامه توسعه پایدار ورای 2015 را تقویت کند.

حق آزادی بیان همانطور که در ماده 19 بیانیه جهانی حقوق بشر، و ماده 19 کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی عنوان شده است، برای نقش رسانه ها در جوامع اطلاعاتی و دانش ضروری است.

 1. ارجاع به پاراگراف 55 بیانیه اصول ژنو که نقش رسانه را در جامعه اطلاعاتی توضیح می دهد
 2. تاکید آنکه همان حقوقی که مردم در خارج از اینترنت بهره مند هستند باید دراینترنت نیز مورد حمایت قرار گیرد که شامل رسانه ها در تمامی پلتفرمها می شود.
 3. ترغیب فرصتهای برابر برای زنان و مردان در رسانه ها
 4. توسعه محیطی امن و تقویت کننده برای روزنامه نگاران و کارمندان رسانه و تسهیل اجرای برنامه عملی سازمان ملل درباره ایمنی خبرنگاران و مسئله مصونیت

ج10  حوانب اخلاقی جامعه اطلاعاتی

جوامع اطلاعاتی و دانش باید متناسب با ارزشهای شناخته شده جهانی بوده و به تقویت منفعت عموم و جلوگیری از سواستفاده از ICT منجر شوند.

 1. تمامی سهامداران باید به افزایش آگاهی و تقویت مباحث ملی، منطقه ای و بین المللی درباره فرصت های اخلاقی و چالشهای مرتبط با کاربرد ICT کمک کنند
 2. تقویت احترام به ارزشهای اخلاقی بنیادی در استفاده از ICT و جلوگیری از سواستفاده
 3. ادامه دعوت از تمای سهامداران برای تداوم تحقیق روی ابعاد اخلاقی ICT وبررسی بیشتر چالشها و فرصتهای کنونی و در حال ظهور
 4. ادامه تقویت حراست از حریم خصوصی و داده های فردی
 5. انجام فعالیت های مناسب و اقدامات پیشگیرانه بر اساس قانون و علیه سواستفاده از ICTی لیست شده در پاراگراف 25 برنامه فعالیت ژنو

ج11.  همکاری منطقه ای و بین المللی

 1. همکاری منطقه ای و بین المللی بین تمامی شرکت کنندگان همچنان برایتوسعه استفاده از ICT و حمایت از توسعه پایدار ورای 2015 ضروری است
 2. ترغیب به ادامه توسعه کمک به ICT در کشورهای در حال توسعه بویژه در کشورهای عقب مانده
 3. توسعه هرچه بیشتر مشارکت خصوصی-عمومی و تقویت همکاریهای چندجانبه
 4. درخواست از جامعه بین المللی برای کمک به توسعه کشورها در آماده سازی و استفاده از برنامه های اقدامات ملی برای حمایت از اجرای برنامه توسعهورای 2015 و نتایج بررسی کلی نتایج WSIS در سال 2015 با مدنظر قرار دادن اهمیت مشوقهای منطقه ای

III. خطوط عمل ورای 2015: نگاهی به آینده

دوباره تاکید می کنیم همکاری کارآمد میان دولتها، بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی بر اساس نقش ها و مسئولیت های متفاوت آنها و بکارگیری تخصص با مدنظر قرار دادن ماهیت چندجنبه ای ساخت جامعهمدنی ضروری است

تاکید می کنیم بر اهمیت فوق العاده تداوم اجرای چندسهامداری در سطح بین المللی، با پیروی از تم ها و خطوط عمل برنامه فعالیت ژنو با میانجی گیری نهادهای سازمان ملل. هماهنگی اجرای چندسهامداری فعالیتها که مانع دوباره کاری می شود. این مسئله باید شامل تبادل اطلاعات، ایجاد دانش، اشتراک گذاری بهترین اقدامات و کمک به توسعه چندسهامداری و مشارکت خصوصی-عمومی شود.

تاکید می کنیم بر اهمیت گروه سازمان ملل در جامعه اطلاعاتی (UNGIS) که توسط دایره اجرایی ریاست سازمانن ملل و بر اساس راهنمای طرح تونس به عنوان مکانیزمی کارآمد و تاثیرگذار ایجاد شد و هدف اصلی آن هماهنگی مسایل سیاسی و مهم در برابر اجرای نتایج نشست جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) بود

استقبال می کنیم از برگزاری نشست WSIS که تریبونی کلیدی برای مباحث چندجانبه درباره مسایل مهم مربوط به برنامه فعالیت ژنو شد و اشاره می کنیم که قاطعیت، بازبودن، و تمرکز تماتیک این نشست منجر به تقویت پاسخگویی به سهامداران و افزایش مشارکت فیزیکی و از راه دور شده است.

ترغیب می کنیم تمامی سهامداران به مشارکت ارزیابی ICT برای توسعه به عنوان مشوقی بین المللی برای اجرای دسترسی برابر به داده ها و شاخص های ICT بویژه در کشورهای در حال توسعه کمک کنند

تاکید کرده/به رسمیت می شناسیم که تعهد به توسعه برابر جنسیتی و انجام اقدامات لازم در کل نتایج WSIS متناسب با پاراگراف 3 مقدمه این سند باید اجرا، بازبینی و نظارت شود، متناس با راهنمای فعالی دایره زنان سازمان ملل و با همکاری دیگر میانجی گران برنامه فعالیت

ترغیب می کنیم تمامی سهامداران WSIS به ارائه اطلاعات خود درباره فعالیت های مربوط به پایگاه داده WSIS که توسط ITU نگهدای می شود، ادامه دهند. از این منظر، از همه کشورها دعوت میکنیم اطلاعات را در سطح ملی جمع کرده و همه سهامداران در کمک به این مسئله سهیم باشند.

همجنین استقبال می کنیم از تداوم جوایز پروژه WSIS که توسط ITU با مداخله میانجی های برنامه فعالیت به عنوان رقابتی راه اندازی شد که برتری و اجرای پروژهها و مشوقهایی را می سنجد که در هدف WSIS برای تقویت اتصال به ICT بویژه در کشورهای عقب مانده کمک کرده و پلت فرمی بین المللی و سطح بالا را برای برسمیت شناسی و نمایش موفقیت و مدلهایی فراهم کرده است که می توان آنها را بسادگی دوباره سازی کرد. از این منظر، پایگاه داده WSIS دارای اهمیت فوق العاده ای در اشتراک گذاری بهترین اقدامات در میان سهامداران WSIS است

منبع: تدبیرکاران دانش صنعت

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

 Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 با احترام به طبیعت، لطفا فقط در صورت لزوم از این پست پرینت بگیرید.


+   سید محمد طباطبایی ; ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٤/۱۸

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir