انسان چه قدر به مرگ نزدیک است

و در عین حال، چه قدر آن را دور می پندار

و از آن غافل است!