با توجه به اهمیت رسانه‌های نوین اجتماعی که به عنوان جزء جدای یناپذیر در توسعه جامعه‌ی ارتباطی نقش یفا می‌کنند، نگاه‌های متفاوتی در دسترسی و مدیریت فضای شبکه های اجتماعی وجود دارد. از این رو به نظر می‌رسد شناخت صورت مسأله و چیستی رسانه‌های‌نوین اجتماعی و شبکه‌های مجازی می‌تواند در بهرمندی از ابزارهایی که آثار مثبت و منفی آن به چگونگی تربیت و آگاهی هرچه بیشتر کاربران نهفته است، مؤثر افتد.از این منظر شناخت و درک شبکه های اجتماعی و الکترونیک، ازمهمترین گام‌هایی است که برای استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت رسانه‌های اجتماعی در جهت منافع جامعه می‌توان برداشت.

ین کتاب را می‌توانید به صورت کامل از اینجا دانلود کنید و یا مقالات را تک تک به شرح ذیل دانلود کنید