آفتاب ایرونی

این وب لاگ با هدف ایجاد مرکزیتی برای اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط در محیط مجازی برای مدیران،مشاوران، متخصصین و پژوهشگران جهت هم افزایی و اثر گزاری در این حوزه مدیریت ایجاد شده است.و شامل یادداشت های از مدیریت فناوری اطلاعات، بانکداری، مدیریت اجرایی،مدیریت استراتژی، مدیریت برند، مدیریت روابط عمومی،مدیریت دانش، تعالی سازمانی، بهره وری، کارآفرینی، روانشانسی، اجتماعی و خانواده می باشد. و آفتاب ایرونی اشاره به اندیشه و قدرت مدیران و متخصصین ایرانی دارد.

دانستنیها و اصطلاحات حقوقی در بانک

اشخاص : اشخاص به دو دسته تقسیم می شوند:

1- حقیقی : انسان.
2- حقوقی : اجتماع عده ای از افرادانسان یا تمرکز اموال بمنظورانجام مقاصدخاص،اعم از انتفاعی وغیر انتفاعی مانند مؤسسات دولتی،شرکتهای تجاری(از جمله بانکها)،شهرداریها،انجمن ها و سازمانها وبنگاههای ثبت شده مثل هلال احمر،تهادهای انقلابی که به امر ولی فقیه ایجاد شده است مانند کمیته امداد امام خمینی و بنیاد شهید.

اهلیت:اهلیت عبارتست از توانایی اشخاص برای داراشدن حق و اعمال آن.
تعبیر فوق دارای دو حکم است : اول دارا شدن حق(اهلیت تمتع که بازنده متولد شدن انسان شروع گردیده و تاموقع مرگ ادامه دارد)ودوم اعمال و اجرای حق.

- اهلیت استیفا یا اهلیت قانونی: پس از حصول رشدورفع حجر حاصل میشود.
اهلیت برای اشخاص حقیقی(افرادمردم)حاصل است اگرزنده باشندوسن آنها هیجده سال تمام باشدوقانونا"ازتصرف دراموال خود منع نشده باشند(محجوروورشکسته نباشند).
عقدحواله:حواله عقدیست که بموجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون بذمه شخص ثالثی منتقل میگردد. عقد حواله دارای احکام ذیل است:
1- حواله محقق نمیشود مگر برضای طلبکار و قبول محال علیه.
2- بعداز ادای وجه چنانچه محال علیه ،مدیون محیل نباشد میتواند بمحیل رجوع و وجه خود رامطالبه نماید.
3- حواله عقدیست لازم وهیچیک از محیل(مدیون)ومحتال(طلبکار)ومحال علیه(شخص ثالث)نمی تواندآنرافسخ کند.
تهاتر: وقتی دونفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند تهاتر بطریق قهری با قراردادی حاصل میشود.
نمایندگان مختار: نمایندگان مختار اشخاص عبارتند از:
1- ولی و قیم وصغیر و محجور که نماینده قانونی مولی علیه میباشند.
2- اداره تصفیه که نماینده طلبکاران شرکت یا تاجر ورشکسته خواهدبود.
3- وکیل یا نماینده قراردادی اشخاص واعضای هیئت مدیره و مدیرعامل که نماینده اشخاص حقوقی میباشند.
حساب در بانک: چون تقاضای افتتاح حساب ازطرف مشتری وقبول وانجام آن ازجانب بانک طبق شرایط معین ، قرارداد محسوب میشودواین نوع قرارداد هم از نظر قضائی جزء عقود است و بنابرمفاد قانون مدنی،طرفین معامله (دراینجا مشتری و بانک) باید برای انجام معامله ،اهلیت داشته باشند.
روند عمر یک حساب بانکی: برای هر نوع حسابی که در بانک باز می شود،باید سه مرحله رادرنظرداشت:
1- تشریفات بازکردن حساب(افتتاح حساب).
2- مدتی که حساب در جریان است.
3- ختم حساب(موقعیکه حساب مسدود میشود.)

افتتاح حساب :

تشریفات بازکردن حساب برای اشخاص حقوقی:
1- شرکت باید به ثبت رسیده باشد.(اگر شرکتی در شرف تاسیس باشد افتتاح حساب مانعی ندارد ولی حق انجام عملیات بانکی و مخصوصا" برداشت از حساب را ندارند.)
2- اشخاصی که از طرف شرکت حق امضاء دارند باید برای افتتاح حساب تقاضا نمایند.
3- شرایط افتتاح حساب باید به امضای مدیریامدیران شرکت برسد.
4- رونوشت مصق اساسنامه و شرکتنامه دریافت شود.
5- تاسیس شرکت باید در روزنامه رسمی آگهی شده باشد.
افتتاح حساب برای شرکتهای منحل شده: برای شرکتهای منحل شده (درحال تصفیه)ویاورشکسته،مدیرتصفیه می تواند با ارائه مدارک لازم بر سمت خود،تقاضای افتتاح حساب نماید.
افتتاح حساب برای صغیر ویا سفیه: افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سفیه(کسی که حق تصرف در اموال خود را ندارد)وصغیر(کسی که کمتر از هیجده سال تمام دارد)ازطرف ولی یا قیم آنها بلامانع است.

مدتی که حساب در جریان است :
1- از حسابی که بنام مجنون،صغیر یا سفیه افتتاح شده هیچکس جز ولی(پدر و اگر پدر فوت کرده جد پدری)و یا قیم او حق برداشت ندارد.
2- از حسابی که بنام تاجر ورشکسته افتتاح شده فقط مدیر اصفیه حق برداشت دارد.
3- از حسابی که بنام شرکت منحل شده(در حال تصفیه)ویا ورشکسته افتتاح شده مدیر تصفیه می تئاند برداشت نماید.
4- هر حسابی ممکن است بطور موقت و یا دایم توقیف و یا مسدود شود بشرطی که:
الف)صاحب حساب بخواهد.
ب) بانک تصمیم بگیرد.
ج) مراجع صالح قضائی دستور دهند.
5- اراده صاحب حساب همه وقت می تواند موجب قطع معاملات بطور موقت و یا دایم گرددوهم چنین در موارد خاصی صاحب حساب می تواند اراده خود را بصورت تقاضای توقیف موقت موجودی خود،یا انسداد چک (با رعایت مقررات)اعمال نماید.
6- با توجه به شرایط عمومی افتتاح حساب ، بانک همیشه حق دارد برای وصول مطالبات خود حسابهای مختلف هر مشتری را خواه به ریال خواه به ارزدرشعب مختلف خود پایاپای نماید.برای اجرای این نظر حق توقیف موجودی حساب مشتری رامعادل مطالبات خود و برداشت ازآن حساب را دارد.
7-مراجع قانونی حق صدور دستور یا حکم ثوقیف موجودی اشخاص و دستور برداشت ازآن زا بسود ذینفع اعم از دولت یا اشخاص ثالث را دارند.
8- صدور حکم توقیف موجودی اشخاص و توقیف حساب توسط مراجع قانونی مستلزم وجود مستند قانونی است و مستند صدور احکامی عبارت است از:
الف)صدور قرار تامین.
ب)صدور قرار توقیف حساب یا موجودی.
ج)صدور حکم ورشکستگی.
د)اجرائیه مستند باحکام دادگستری و اسناد رسمی و غیره.
9- مراجع قانونی حق توقیف موجودی و یا حساب اشخاص و شرکتها را دارد ولی هیچ مقامی حق ندارد در مکورد میزان تسهیلات مشتریان از بانک سوال نماید.
10- قرارداد حساب جاری بین مشتری و بانک بدون مدت است و هریک از طرفین قرارداد(بانک و مشتری)می تواند هر وقت که بخواهد قراردادرابارعایت مقررات فسخ و مختومه تلقی نماید.
11- پیش آمدهایی که موجب میشود جریان حساب متوقف گردد عبارتند از:
الف)تغییر در اهلیت مشتری.
ب)ورشکستگی.
ج)مرگ اشخاص حقیقی.
د)انحلال اشخاص حقوقی.
12- پرداخت موجودی متوفی به وارث منوط به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی است.درمورد صغار چنانچه ولی خاص نداشته باشد با نظریه و موافقت اداره سرپرستی یا دادسرای شهرستان اعلام خواهدشد. همچنین در صورتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهریاسهام ویا هرنوع مال دیگر از متوفی نزد بانک باشد،بانک با موافقت نامه اداره دارایی مجاز به تحویل آن به وراث خوهد بود.
13- برابر مقررات بانک می تواند مطالبات خود را از حساب متوفی برداشت نماید.
اسناد بانکی: کلیه نوشته ها که موضوع یا وسیله معاملات بانک باشندومبنای تعهد و موجب بستانکاری یا بدهکاری مشتری و بانک تلقی شود.
عملیات بانکی و معاملا ت تجاری: بنابر قانون تجارت ، عملیات بانکی جزء معاملات تجاری محسوب می شودوبانک از نظرقانون تجارت،تاجرمحسوب میشود.
اسناد تجاری: اسناد تجاری که موضوع یا وسیله معاملات بانک می باشند عبارتند از:
1- چک .
2- برات و سفته.
3- اسناد در وجه حامل.
4- ضمانت نامه.
چک: چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا" یا بعضا" مسترد یا به دیگری واگذار نماید.
انواع چک عبارتست از :
1- چک عادی: چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود،صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
2- چک تایید شده:چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود،صادر و توسط بانک محال علیه ، پرداخت وجه آن تایید میشود.
3- چک تضمین شده : چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری ،صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
4- چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر ووجه آن در هریک از شعب آن بانک ،یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.

منبع: Banker

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 با احترام به طبیعت، لطفا فقط در صورت لزوم از این پست پرینت بگیرید

 

+   سید محمد طباطبایی ; ۸:۱۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٥/٢۱

تجارب صادرکنندگان نمونه

تجارب صادرکنندگان نمونه

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

+   سید محمد طباطبایی ; ۳:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/۱٥

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir