تی خدای خوب ما تولد کودکی خوب را در محله قدیمی و روستایی کناره شهر یزد رقم می زد کمتر کسی باور داشت او روزی پدری خوب برای تمام بچه های خوب ایران زمین شود و آوازه نیک نامی و سخت کوشی یزدیها را دوباره تا آن سوی آبها، در سرزمینهای دور دور یادآور گردد.

آری امروز بچه های خوب دیروز ایران که حالا خیلی هایشان باباها و مامان های خوبی برای بچه هاشان هستند خود را مدیون اخلاص در نوشتن و تلاش فردی درس ناخوانده می دانند و کودکان ایرانی امروز نیز تشنه تر از والدین خود مهدی آذر یزدی را در بین صفحه های کتاب های خویش می جویند. روحش شاد.