کنفرانس بنگاه اقتصادی پیشرو در افق ایران 1404


لینک ثبت نام 

http://aei.conf.imi.ir/SitePages/ConfRegister.aspx

سخنرانان کارگاه انسان متعالی، سازمان متعالی :

دکتر احمدرضا فتوت، مهندس سیدمهدی حاجیمیرعرب

18 مهرماه از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر:

/ 0 نظر / 17 بازدید