هوش معنوی Spiritual Intelligence

ایمونز در سال 2000 یکسری پایه های زیست شناختی برای هوشمعنوی مطرح می کند که در 3 سطح قابل بررسی است :

1) زیست شناسی تکاملی :کریک پاتریک  (1999)عنوان کرد که دین توانسته است سازوکارها و راهبردهای روان شناختی بوجود آورد که از طریق انتخاب طبیعی بتواند بسیاری از مشکلاتی که اجداد ما با آن روبرو بوده اند را حل  وفصل کند. این سازوکارها هم در سطح فرهنگی ـ اجتماعی و هم سطح فردی وجود داشته اند .

 

2) ژنتیک رفتاری: هامر(2004) در مطالعاتی بر روی برادران و خواهران هم جنس که  در آن گزارش از احساستعالی  خویشتن  می دادند یک سهم ژنتیکی را مشاهده کرد. ایمونز(2000) اشاره کرد به جای آن می توان به رابطه ی بعضی از ویژگیهای شخصیتی با معنویت که به نظر می رسد اساس وراثتی دارند این اساس ژنتیکی را بهتر روشن کرد.

 

3) سطح سیستم های عصبی : دیویدسن و همکارانش (2003) دریافتند کسانی که مراقبه عمیق به آنها آموزش داده شده بود فعالیت کرتکس پیش پیشانی آنها فعالیت بیشتری نسبت به سایر افراد داشت و یا در تحقیقات دیگری نقش سیستم لیمبیک برای تجربه های معنوی بویژه تجربه های عرفانی از یگانگی و وحدت است.

همچنین محققان زیربنای زیستی برای همدلی کردن با دیگران  که یک مولفه ی هوش معنوی است یافته اند. اما انتقادی که در اینجا به این نظر می توان وارد کرد این است کههوش معنوی یک ظرفیت عالی شناختی است نه یک توانایی اختصاصی که صرفا به بخشی از مغز مربوط باشد که با تخریب مغزی ویا تحریک آن هوش معنوی افراد را بتوان دستکاری کرد .

اما هوش معنوی بسیاری از معیارهایی که برای هوش مطرح است را داراست. از جمله مولفه هایی که گاردنر،ایمونز،سیسک و تورنس،امرام ودرایر مطرح کرده اند. مولفه هایی همچون ظرفیت تعالی ،توانایی تجربه ی حالتهای هوشیاری عمیق ،توانایی سود بردن از منابع معنوی برای حل مسائل که از ویژگیهای اصلیهوش معنوی می باشد.

برای دریافت مقالات بر روی آنها کلیک کنید

هوش معنوی                                                                                                

رابطه هوش هیجانی وهوش معنوی در رضایت از زندگی سالمندان

 مطالعه مقدماتی نظریه هوش چندگانه گاردنر.در زمینه موضوع های درسی وسازگاری دانش آموزان

 هوش معنوی دیدگاه ها و چالش ها

 بررسی رابطه ی سلامت روان و هوش معنوی با تابآوری در

رابطه هوش معنوی و ویژگی های شخصیتی با کیفیت زندگی در دانشجویان پزشکی

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر هوش معنوی دانش آموزان دختر دبیرستانی

 رابطة هوش معنوی و هوش هیجانی با استرس شغلی کارکنان دانشگاه

 مقایسه هوش معنوی و سلامت روان در افراد معتاد و غیر معتاد

بررسی رابطه هوش معنوی با میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان

هوش معنوی، هوش انسانی

هوش پیش بینی کننده رهبری تحول آفرین: بررسی روابط میان هوش معنوی، هوشعاطفی و رهبری تحول آفرین 

بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه هوش معنوی در دانشجویان

رابطه بین هوش معنوی و شادکامی و متغیرهای دموگرافیک در پرستاران بیمارستان فاطمه الزهرا و بنت الهدی شهرستان بوشهر

رابطه هوش معنوی و صلاحیت بالینی پرستاران

پیش بینی هوش معنوی دانشجویان از روی صفات شخصیتی آن ها

ارتباط بین هوش معنوی، سخت رویی و سلامت عمومی در بین پرستاران

رابطه هوش معنوی و هوش اجتماعی با اضطراب مرگ زنان سالمند

بررسی رابطه سلامت روان و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بررسی رابطه هوش معنوی و سبک های دلبستگی دانشجویان

رابطه ویژگی های شخصیتی با هوش معنوی و کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

هوش معنوی، ابزار تحول آفرینی رهبران سازمان 

بررسی مقایسه ای هوش معنوی دانش آموزان دوره متوسطه بر اساس جنسیت و پایه تحصیلی

هوش معنوی و تأثیرات آنبر سلامت جسمانی و روانی

مفهوم هوش معنوی مبتنی بر آموز ه های اسلام

اثربخشی تعاملی هوش معنوی و آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی دانشجویان

ارتباط هوش معنوی با شادکامی وپیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم

3مقاله فایل zip

  رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه شهرستان گرگان 

ارتباط هوش معنوی با اضطراب امتحان در دانشجویان پرستاری و مامایی: کاربرد تحلیل مسیر (پاسخ به نقد مقاله)

تاثیر هوش معنوی بر اثربخشی اقدامات مدیریت دانش

تاثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان شناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی، در دانشجویان دانشکده نفت اهواز

پرورش هوش معنوی از طریق برنامه «فلسفه برای کودکان»

منبع:   روانشناسی علم زندگی

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

/ 0 نظر / 63 بازدید