تغییرنگرش

 

 

 

 

 

 

حقیقتی کوچک برای آنانی که می خواهند زندگی خود را صد در صد بسازند!!!

 

 اگر:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

برابر باشد با:

1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10, 11,12,13, 14,15,16, 17,18,19, 20,21,22, 23,24,25, 26

آیا برای خوشبختی و موفقییت تنها تلاش سخت کافیست؟

   تلاش سخت

                       (Hard work)   H+A+R+D+W+O+ R+K 8+1+18+4+23+ 15+18+11= 98%

آیا دانش صد در صد ما را به موفقییت می رساند؟

  دانش

           (Knowledge)   K+N+O+W+L+E+ D+G+E 11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5=96%                  

عشق چگونه؟

  عشق

            (Love) L+O+V+E 12+15+22+5=54%                  

  خیلی از ما فکر می کردیم اینها مهمترین باشند مگه نه؟  پس چه چیز 100% را می سازد؟؟؟

  پول

(Money)   M+O+N+E+Y 13+15+14+5+25= 72%

 

  رهبری

(Leadership) L+E+A+D+E+R+ S+H+I+P 12+5+1+4+5+18+ 19+9+16=89%

  اینها کافی نیستند پس برای رسیدن به اوج چه باید کرد؟ 

  نگرش

 (Attitude)   1+20+20+9+20+ 21+4+5=100%  

آری اگر نگرشمان را به زندگی، گروه و کارمان عوض کنیم زندگی 100% خواهد شد.

 نگرش همه چیز را عوض می کند، نگاهت را تغییربده چشمهایت را دوباره بشوی همه چیز عوض می شود...

 

/ 0 نظر / 49 بازدید