پنج گانه مدیریت

 1-مراقب بله و خیر های زندگی باشید

خیر  و  بلی  بسیاری از موفقیت ها وشکست ها نتیجه ها هستند.
بلی وخیر دیگران به ما 
بلی وخیر ما به دیگران  
بلی وخیر ما به خودمان 
لطفاً قلم وکاغذ بردارید و پاسخهای مربوط به پرسشهای زیر را یاد داشت کنید و سپس آنها را مورد مطالعه وارزیابی قرار دهید تا به اهمیت، ضرورت و آثار بلی و خیرهای زندگیتان پی ببرید و راه کارهایی برای تأثیرگذاری و بهبود آنها بیابید.

1- مهمترین علل ،عوامل وآثار مثبت یا منفی چند بلی وخیر دیگران را به خود بنویسید.  
2- مهمترین علل،عوامل وآثار مثبت یا منفی چند بلی وخیر دیگران به شما را  یادداشت کنید.
3-مهمترین علل، عوامل وآثار مثبت یا منفی چند بلی وخیرخودتان به شمارا نیز بنویسید.


4- فهرستی از مهمترین علل،عوامل و آثار مثبت ومنفی بلی و خیرهای سه گانه را آماده کنید.
5- با توجه به آنچه یافته اید،و با بررسی و مطالعه و مشورت و همفکری با صاحب نظران، چگونگی تغییر دادن و تأثیرگذاری بر بلی و خیرهای آینده را بیابید.

 

با تأمل و دقت در مورد بلی و خیرهای زندگی ، به نکات زیر نیز توجه کنید:

  • گاهی یک بلی و خیر سرنوشت ساز است و مسیر و مقصد ما را در زندگی دگرگون می کند.
  •  انتخاب بلی و خیرها های ما در زندگی هستند.  نه هر خیر همیشه مثبت و سازنده است و نه هر بلی بیانگر منفی و بازدارنده می باشد.
  • مبنای بسیاری از موفقیت ها و شکست ها در چگونگی انتخاب کردن و انتخاب شدن ها است.
  • با مراقبت ، توجه وتمرکز بیشتر بر بلی و خیرهای زندگی میتوان بسیاری از امور زندگی را متحول کرد.
  • آثار بلی و خیرها در کوتاه مدت و بلند مدت همیشه یکسان نیستند.
  • سعی کنید دستاورد نهائی بلی و خیرها دلخواه باشند تا از خیر یا بلی ها نه سرمست و مغرور شوید و نه سرخورده و مغموم .

 

2-حق و حد خود و دیگران را بشناسید تا بسیاری از مشکلات زندگی را حل کنید. 
بسیاری از نارضایتی ها، گرفتاری ها، توقعات، دلخوری ها، قطع روابط، فاصله ها ، سردی ها و دردهای زندگی ناشی از بی توجهی به خود حق و حقوق  و حد و حدود شناخت و دیگران و احترام به آنهاست. در هر حالت و شرایط روحی و فکری که هستید، شاد یا غمگین، موفق یا ناموفق، اندکی تأمل کنید و به پرسشهای زیر پاسخ دهید:

1- آیا اندازه ، حد و ظرفیت خود را در زمینه های عاطفی، اقتصادی، اجتماعی، علمی، حرفه ای، پیشرفت، تحول و توسعه مورد بررسی و مطالعه و ارزیابی قرار داده اید و می شناسید؟ چگونه؟

2- آیا حد، اندازه وظرفیت مخاطبان خود از جمله افراد خانواده، بستگان، دوستان،  همکاران، مشتریان و ذینفعان را می شناسید؟ چگونه؟

3- آیا به حق و حقوق خود آشنا هستید و به آنها پای بند بوده و احترام می گذارید؟ چگونه؟

4- آیا بهحق و حقوق مخاطبان و دیگران نیز احترام می گذارید و رعایت می کنید؟ چگونه؟

5- آیا فکر نمی کنید که اگر منصفانه و آگاهانه  حد و حق خود و  حد و حق  دیگران را بشناسید و رعایت کنید، اغلب گرفتاری ها و مشکلات شما می شوند؟ آرامش خود را  حل  حفظ کنید، از پیش داوری های احساسی و نادرست دوری کنید، با خود خلوت کنید و یکبار دیگر با نگاهی تازه به حق وحدها بپردازید تا متوجه شوید. تا چه اندازه بی توجهی و به آنها مشکل ساز شده اند و تا چه اندازه توجه، شناخت، احترام وپای بندی و رعایت آنها مشکل گشا خواهد بود. هر جا و هر گاه حد و حق حاکم شود، ناحق محکوم خواهد بود. حرف ها، خالصانه تر ،صادقانه تر و سازنده تر میشوند و بسیاری از گرفتاریها و مشکلات حل خواهند شد. 

3- نیکنام شوید و نیکنام بمانید.

راستی، درستی، نیکی، پاکی و وفاداری کیمیای زندگی هستند. انسان واقعی کسی است که این صفات ارزشمند را در زندگی و کسب و کار خود باور دارد و بارور می سازد. در دنیایی که داشتن شناسه یا برند معتبر خوش نامی و یک ارزش ویژه است تا چه اندازه به الزامات و اقدامات نیکنام شدن و نیک نام ماندن توجه جدی دارید؟ شاید هیچ چیزی رساتر، گویاتر و آموزنده تر از بعضی از ابیات ساده زبان فارسی برای بیان ارزش، اهمیت و ضرورت شناسه یا برند و نیکنامی نتوان یافت. ایکاش آنچه را که در ادبیات و ابیات شیوا و گیرای زبان ما هستند در افکار وگفتار و رفتار ما وجود داشتند.

نام نیکو گر بمان زادمی
به کزو ماند سرای زرنگار
سعدیا مردنکونام نمیر هرگز
قارون هلاک شد که چهل خانه گنج
مرده آنست که نامش به نکوئی نبرند

داشت نوشیروان نمرد که نام نکو گذاشت 
نام نیک دیگران ضایع مکن

تا بماند نام نیکت ماندگار
خواهی که خدای بر تو بخشد

با خلق خدای کن نکوئی
بزرگی بایدت،بخشندگی کن

که دانه تا نیفشانی،نروید
صد باربدی کردی ودیدی ثمرش را

نیکی چه بدی داشت که یکبار نکردی

نیک دل، نیکخواه، نیک صفت، نیکخو، نیک نیت، نیک را در آمیزه نیکی نیکنام کسی است که بودن باور دارد و در زندگی و کسب و کار دنبال می بین، نیک فکر، نیک گفتار، نیک رفتار و نیک آثار کند. نیکنام شدن دشوار است اما نیکنام ماندن دشوارتر است. انسان ارزشمند و موفق کسی است که همواره داشته وجود مشکل گشا، راهنما، آرامبخش، مفید و موثر باشد و آمیزه نیکی وهمیشه بتواند باشد. انسانی وجود دارد که بود و نبودش حس شود. نبود او یک کمبود واقعی است و بود او امید بخش و امید آفرین است. کسی می تواند نیکنام شود و نیکنام بماند که مدیریت خویشتن را مقدم بر هر نوع را لازمه ی خودباوری، خودکاوی، خودیابی، خودشناسی، خودسازی و خودباروری مدیریتی بداند و تقویت مدیریت بر خویشتن بداند. مدیریت بر خویشتن پیش نیاز نیکنامی است. تا زمانی که خالص نشویم و ناخالصی ها را دور نریزیم، تا درست نشویم و نادرستی ها را کنار نگذاریم و تا زمانی که بذر نیکی و پاکی را در وجودمان نکاریم، میوه نیکنامی حاصل نخواهد شد. در دنیایی که نادرستی، ناپاکی و بدی و زشتی باعث افسردگی و دلزدگی شده است، نیکی و نیکنامی بسیار جلوه می کند و نتیجه بخش است. یکی از موضوعات مهم در کسب و کارها و رقابت امروز که نامید. مدیریت نیکنامی مرتبط با نیکنامی است، مدیریت شناسه یا برند است که میتوان آن مدیریت نیکنامی فرایند دائمی، آگاهانه و هوشمندانه برای نیکنامی در کسب و کار و رقابت نوعی مزیت رقابتی متمایز است که به سادگی حاصل نمیشود و قابل تقلید نیست. مدیریت شناسه فراگیر یا جامع نگرش و رویکرد جدیدی است که معتقد به هم افزائی و یکپارچگی برای ایجاد شناسه یا برند جامع وارزش جمعی آنها در شخص، «محصول ونهاد» شناسه یا برندهای نیکنامی است. چه کنیم تا نیکنام شویم؟

-هریک از ارکان مدیریت خویشتن را در خود تقویت کنید.

- خود را بیش از گذشته باور کنید و با عزت نفس و اعتماد به نفس، قابلیت ها و استعداد های نایافته و ناشناخته خود را کشف کنید.

- خودکاوی را با حوصله و بردباری و با دقت و کنجکاوی دنبال کنید تا به لایه های پنهان و ناشناخته و نایافته خود دست یابید.

- خودیابی را وظیفه ای همیشگی برای یافتن خود واقعی بدانید. با جستارگری، کنکاش و تحقیق بعضی از ویژگیها، استعداد ها و عناصری را که می توانند در نیکنامی شما موثر باشند اما تا به حال به آنها حساس نبوده اید را پیدا کنید.

- خودسازی: هیچگاه به آنچه دارید اکتفا نکنید و سعی کنید کمبودها، کاستی ها و سستی های خود را برطرف کرده و بر قابلیت های فعلی خود بیفزائید.

- خودباروری: انسان موجودی است تحول گرا و توسعه طلب که خواهان پرورش خواسته ها و داشته هایش است. سعی کنید خوب بودن را کافی ندانید و به کمال رسیدن را تجربه کنید. مدیریت و داد و ستد هفت سین های رفتارها، معیارها، ساختارها، ابزارها و راه تحولات گسترده، فزاینده و شتابنده، بسیاری از ها را با چالش های جدید و زیادی مدیریت ها و داد و ستد را دگرگون کرده اند و کارها درگیر ساخته اند. تحول و دگرگونی انواع عوامل محیطی و نیز صنعت و بازار، باعث پدیده های جدیدی شده اند از جمله: ظهور و سقوط نظام ها، نهادها و نام ها، انقلاب انتخاب برای خریداران در بازارها، کاهش چشمگیر و فاداری از خانواده و امور عاطفی تا بازار و امور اقتصادی، پیدایش نسل جدید با ویژگی ها، صفات، ارزش ها، انتظارات، داشته ها ونداشته های متفاوت، امواج فن آوری های نوین و آثار افسار ناشدنی آنها در انواع حوزه ها، کم توجهی و بی توجهی به اخلاقیات، ادب و آداب تجارت و کسب و کار و داد و ستد، وجود علائم و عوامل ابهام، آشوب و بحران در بازارها، شکاف نسل ها و اصل ها، حساس شدن جامعه جهانی به محیط زیست، خستگی، افسردگی و احساس تنهائی و بیگانگی انسانها،شکاف فزاینده بین تحولات و مدیریت ها، گرایش به تنوع و تازگی، جا به جایی قدرت، ثروت، منابع و منافع، ساختارشکنی و مبارزه با مدیریت زندگی کلیشه نیازها، نیازمندان، عوامل تکراری، دستوری، خشک، سخت و کهنه و سرانجام دگرگونی در . رفع نیاز و شرایط داد و ستد نتیجه نهائی رویدادها و پدیده های نوین، ضرورت توجه جدی به رفتارشناسی بازارها هفت سین و هفت داد و ستد است که نگارنده آنها را با عنوان معیارهای جدید و خلاصه کرده است.

مدیریت:

سرعت:
سرعت به اندازه ای در دنیای امروز نقش دارد که در تقسیم بندی جدید جوامع و بنگاه ها به جای استفاده می شود. جامعه، بنگاه وانسان« تند وکند »پیشرفته و عقب مانده یا موفق و ناموفق از دو واژه آنهائی هستند که زودتر، سریعتر و چابک تر از دیگران فرصتها را می یابند، می بینند، « تند » های کسانی هستند که دیر اندیش، دیر یاب و دیر بین هستند و به « کند » استفاده می کنند و حتی میسازند و گروه راحتی فرصت ها را از دست می دهند. در دنیایی که فرصتها به ندرت به دست می آیند و به سرعت از دست می روند، کسانی در داد و ستدها موفق هستند که با چالاکی و سرعت به نیازها و نیازمندان پاسخگو باشند و با واکنش سریع به رویدادها و تحولات و فرصتهای بازار و زندگی به اهدافشان دست یابند. سرعت پاسخ یابی و پاسخگوئی در داد و ستدها یک مزیت ممتاز است که اگرچه در کلام ساده است اما در عمل اینگونه نیست. در شرایطی که کالاها، خدمات و فن آوریهای نوین خیلی سریع عادی و کهنه می شوند و عمر تازگی و جدید بودن آنها کوتاه شده است و در بازارهائی که سرعت رسیدگی به ترجیحات، انتظارات و شکایات و نیز سرعت دستیابی به نتایج نقش مهمی در رضایت، لذت و رغبت بعنوان معیاری مهم در ارزیابی گزینه ها وتصمیم « سرعت » مخاطبان و مشتریان دارد، توجه به گیری ها بسیار مهم و ضروری است. پیش نیاز افزایش سرعت و واکنش سریع در داد و ستدها، تقویت و بهبود آمادگی، ورزیدگی و شایستگی هاست. خریداران در آینده به سایت ها، بنگاه ها و فروشندگانی گرایش می یابند که در کوتاهترین زمان به انتظارات و خواسته هایشان پاسخ دهند. بعبارتی کاسبکار موفق کسی است که سریعتر از دیگران جوابگوی مشتریان خود باشد.

سهولت:
سهولت و سادگی در خرید و فروش و داد و ستدها معیار مهم دیگری است که لازم است مورد توجه جدی قرار گیرد. بازمهندسی و ساده سازی و شفاف سازی فرایندها، حذف یا کاهش عوامل مزاحم، بازدارنده و کند کننده در ارتباط ها، معادلات و مبادلات باعث، راحتی، آرامش و پذیرش بیشتر می شود. سعی کنید با سهل به جذابیت و مزیت رقابتی دست یابید. « ارتباطات ،اطلاعات و مبادلات » و ساده کردن فرایند با توجه به دشواریها، پیچیدگی ها، محدودیت ها و تنگناهای گوناگون زندگی شرکتها و انسانهائی موفق هستند که بتوانند زمینه ساز آرامش و راحتی مخاطبان خود باشند. کاسبکار حرفه ای کسی است که با توجه به تحولات گوناگون و استفاده از تکنیکها، ابزارها و فن آوریهای نوین، امکانات لازم برای داد و ستد های سهل و ساده را فراهم ساخته و ضمن حفظ مشتریان جدید و جذب مشتریان جدید، سهم بازار خود را بهبود بخشد.

سلامت:
اعتماد، اطمینان و آرامش خاطر در داد و ستدها حاصل سلامت رفتار، صداقت گفتار و رعایت اخلاقیات در داد و ستدها است. سلامت داد و ستد بیانگر مجموعه ای از خصلت های انسانی مانند چشم پاک بودن، راستی و درستی در وعده ها و تعهد و پای بندی به آنهاست. دادوستدی که با بی اعتمادی، نا اطمینانی، نگرانی و بی احترامی صورت گیرد حتی اگر از روی ناچاری و انحصاری بودن باشد هیچگاه پایدار نمی ماند و جذابیت ندارد. یکی از رموز موفقیت بازاریها و کاسبکاران قدیمی، چشم پاکی و سلامت کلام، نگاه و رفتار آنها بوده است. می داند و به اخلاقیات، ارزشها، احساسات و عواطف مشتری خود « ناموس » کسی که مشتری را توجه دارد، جذابیت حرفه ای خواهد داشت و مشتریان او با تبلیغات توصیه ای و دهان به دهان، مشتریان جدیدی به او معرفی می کنند. در دادوستد حاصل رعایت و احترام به حقوق مصرف کنندگان و مخاطبان است اطلاع « سلامت » رسانی درست، رازداری، امانت داری، حفظ حریم شخصی افراد، حق آزادی انتخاب و صداقت و پای در دادوستد را تقویت می کنند و باعث « سلامت » بندی به تعهدات از جمله عواملی هستند که اعتبار، اقتدار، ارزش و پذیرش بیشتر می شوند.

سودمندی:
همه افراد در دادوستد خواهان فواید و منافع مادی و معنوی چندگانه هستند و هر کس بتواند مفیدتر و سودمندتر باشد، جذاب تر خواهد بود. سودمندی در داوستد حاصل شناخت مخاطبان و درک ها است. عقده به معنای نیازهای سرکوب شده و تقاضاهای « عقده »انتظارات، علائق، عقاید و حتی پاسخ داده نشده ای است که چنانچه با زیرکی و هوشمندی به آنها توجه شود و پاسخ داده شود، نقش ارزنده ای در رضایت و رغبت مشتریان و مخاطبان دارد.فروشندگانی که بتوانند « 3 م » ی محصولات خود را با « مشخصات،منافع ومزایا » « 3 م » های مشتریان و مخاطبان خود ربط دهند وسودمندی را از دید مخاطب « مشکلات،منابع ومحدودیت » بشناسند بطور قطع گوی سبقت را در نبردگاه رقابت می ربایند و مزیت رقابتی ویژه ای برای خود فراهم می سازند.

سازگاری:
شاید بتوان گفت سازگاری یا انعطاف. « سازگاری رمز ماندگاری است » بنظر نگارنده پذیری، انطباق پذیری و هماهنگ شدن با تحولات و پدیده های نوین و شرایط مشتریان و بازارها دیده بانی بازار، نشانه یابی، مهمترین معیار در دادوستدهای آینده است. پیش نیاز سازگاری و نشانه خوانی برای شناسائی هرگونه فرصت وت هدید جدید و ایده ها و پدیده ها و نیز ممیزی بازاریابی، الگوشناسی، تحقیقات بازاریابی و ارتباط دائم با بازارها ومشتریان است. محیط بانی و بینش و بصیرت بازار و بازاریابی هر یک از این عوامل که نقش بسیار مهمی در دادوستد های آینده دارند می توانند عنوان یک مقاله جداگانه باشند که امیدوارم در فرصتی مناسب به آنها بپردازم. سازگاری لازمه ی پاسخگوئی به انتظارات و ترجیحات روز مشتریان و مخاطبان و ارضای نیازهای آشکار و پنهان و روحیه تنوع طلبی، تازه پسندی، تحول گرائی و توسعه جوئی انسانهاست.

سابقه:
در « سابقه » خوشنامی، تجربه،پیشینه خوب و سرشناس بودن از جمله نکاتی هستند که معرف معیار دادوستدهاست. سابقه افراد، بنگاه ها و شناسه ها(برندها) و تداوم و ماندگاری آنها در هر حرفه و کسب و کار نوعی ارزش ودارائی است که برای مشتریان در بعضی از دادوستدها بویژه در خرید خدمات، محصولات صنعتی و کالاهای مصرفی گران قیمت بسیار مهم است. انسانها و بنگاه هائی که خوش سابقه و باسابقه هستند کشش بیشتری در مخاطبان ومشتریان بوجود می آورند زیرا معرف پایداری، پای بندی، پشتکار و علاقمندی آنها در حرفه است. سابقه خوب یک ارزش ویژه است که دادوستدها را سهل تر، سریعتر و مطمئن تر می سازد. هر که « کاسبکار حرفه ای کسی است که خوش سابقه بودن را در نیکنامی می داند و باور دارد که به همین دلیل نام و نان را دو روی سکه موفقیت در زندگی وکسب وکار  » نامش نیک، نانش بیشتر می داند و هیچگاه منافع آتی و بلند مدت را فدای منابع آنی و کوتاه مدت نمی کند حتی اگر با بحران و در بحران باشد. سرتری:
سرتری و برتری معیار مهمی در ارزیابی و انتخاب هاست که خود معرف مزیت ها و جذابیت های رقابتی است. مردم مایل به دادوستد با کسانی هستند که بهتر وبرتر از دیگران پاسخگوی خواسته هایشان باشند. در شرایطی که وفاداری در زندگی و بازارها کم رنگتر از گذشته شده است و معنا، مفهوم و ارزش وفاداری تغییر یافته است، خریداران و متقاضیان دادوستدهای گوناگون به سوی کسانی گرایش پیدا می کنند که منافع ،مزایا،مشخصات و جایگاهی ممتاز و برتر داشته و ارزشهای بیشتر و تازه تری برای آنها فراهم کرده و عرضه می کنند. مزیت یابی دائمی و مزیت سازی های جدید پیش نیاز حفظ سرتری و برتری در بازار و صحنه رقابت است. آگاهی ازآنچه مخاطب مزیت می داند و پاسخگوئی به او با ارائه ارزشهای اضافی و جدید، نقش چشمگیری در ماندگاری مشتریان و مشتریان ماندگار دارد.

هفت سین مدیریت:
شکاف شدید و فزاینده بین تحولات گوناگون و مدیریت سازمانها و عقب ماندن مدیران برای هماهنگ شدن و نزدیک ساختن سازمانهایشان با شرایط جدید مشکلات گوناگونی را بوجود آورده است که شامل نارسائی استراتژی ها، به هم ریختگی ساختارها، ناتوانی سیستمها، نامطلوب بودن منابع انسانی ومالی، ناکارا بودن سبک مدیریت میباشد. به همین دلیل مدیران نیازمند تحول، بازنگری، بازآفرینی و به شرح زیر « مدیریت » و نو آفرینی های گوناگون در حوزه مدیریت خود هستند که شامل هفت سین است:

سیاستگذاری وسیاست ها

اولین عاملی که می تواند شکاف بین تحولات و مدیریت ها را کاهش دهند سیاست گذاری هوشمندانه و سیاستهای درست از جمله استراتژی ها و سیاستهای کلان است. تحقیق، تشخیص و تحلیل های درست و واقع بینانه پیش نیاز تصمیمات مهم بویژه تصمیمات مربوط به سیاست های کلی و استراتژی هاست. سیاست گذاری و سیاست های مناسب زیر بنای بسیاری از تغییر و تحولات در ابعاد و حوزه های گوناگون سازمانهاست. قابلیت ها و مهارتهای سیاست گذاری مدیران ارشد لازمه ی تنظیم سیاستهای اصولی و سازگار با تحولات است. چنانچه سیاست گذاری در سازمانها متحول شود و سیاستهای آینده منطبق با نیازها و واقعیت ها باشد، امکان اجرائی شدن آنها و دستیابی به اهداف بیشتر می شود. یکی از دلایل ناتوانی سازمانها و شرکتها در سازگار شدن با تحولات سیاستگذاران ضعیف ،سیاست گذاری های نادرست و سیاستهای غیرقابل اجرا بوده است. مدیران آینده باید مدیرانی جامع نگر، هوشمند و حرفه ای باشند تا بتوانند ضعف های مربوط به این وظیفه حساس و اساسی یعنی سیاست گذاری را برطرف سازند.

ساختارهای ساده وسازماندهی

مجدد یکی از الزامات تحول در سازمانها، داشتن ساختارهای ساده و جدید و سازماندهی مجدد با توجه به معیارهای جدید در دادوستدها و ارتباط با مخاطبان است. وقتی سرعت، سهولت، سادگی و سازگاری معیارهای ارزیابی و گزینش مخاطبان هستند، ساختارها هم باید متناسب با این معیارها بازسازی شوند. کاهش لایه های تصمیم گیری، تمرکززدائی و شفافیت اختیارات، وظایف، مسئولیتها و ارتباط ها از جمله نکاتی هستند که در ساختارهای جدید و یا سازماندهی های مجدد لازم است مورد توجه وملاحظه قرار گیرند.

سیستم ها وسازوکارها

سیستم های گذشته مربوط به گذشته اند و برای حفظ پویائی نیازمند مهندسی مجدد هستند. بهبود و اصلاح فرایندها، تعریف درست و شفاف گامها و مراحل انجام امور، تناسب سیستم با تحولات جدید و بازآفرینی و نوآفرینی نظام موجود بر اساس شرایط روز از جمله اقدامات و الزاماتی هستند که لازم است توسط مدیران ارشد و مربوطه پیگیری شوند. هرجا که سیستم حاکم شود، برخورد سلیقه ای کمرنگتر می شود و نارضایتی و گله ها کاهش می یابد.

سیستم ها و سازوکارهای جدید باید به گونه ای بازسازی شوند که روان تر،ساده تر، راحت تر و موثر تر از گذشته باشند. شناخت تنگناها و برخورد درست با آنها و استفاده از نظریه محدودیت و تکنیکها و ابزارهای آن از جمله نکاتی هستند که در بازسازی سیستمها موثر خواهند بود.

سرمایه گذاری وسرمایه های متنوع

سرمایه گذاری مناسب لازمه ی پویایی و ماندگاری در صحنه رقابت است. سرمایه گذاری نیازمند فضای مناسب کسب و کار، وجود فرصت در بازارهای داخلی و خارجی و احتمال بازده مطلوب است. مهمترین سرمایه هر سازمان وشرکت، سرمایه های انسانی است که خود نیازمند مدیریت منابع درست است. یکی از ضرورت های  گزینش، آموزش، انگیزش، پرورش وسنجش انسانی شامل تحول در سازمان و مدیریت ها، وجود نیروهای انسانی حرفه ای و تناسب آنها در سطوح مختلف است. کارکنان توانمند و علاقمند در هر سازمان پشتوانه های پیشرفت، تحول و توسعه اند و سرمایه گذاری مناسب روی آنها نتیجه بخش خواهد بود.

علاوه بر سرمایه گذاری دائمی روی نیروهای انسانی، سرمایه گذاری های هدفمندانه و هوشمندانه در بخشهای گوناگون بویژه در حوزه بازاریابی و فروش و تولید مبتنی بر بازار و متکی بر مزیت و نیز فن آوریهای نوین از جمله ضرورت های سازمانها و شرکتهائی است که مخالف ایستائی و توقف هستند. بطور خلاصه زنجیره ارزش زمانی ارزشمند و ارزش آفرین خواهد بود که سرمایه گذاری در این زنجیره مطالعه شده ومطلوب باشد.

سبک

سبک مدیریت در دوره رونق با سبک مدیریت در دوره رکود و کسادی، همچنین سبک مدیریت در بخش دولتی با سبک مدیریت در بخش خصوصی و بطور خلاصه سبک مدیریت در رشته ها، حوزه ها و نهادهای مختلف نمی تواند ثابت و یکسان باشد. گاهی مهمترین ناتوانی و ضعف سازمانها و شرکتها، سبک مدیریت نامناسب آنهاست. سبک مدیریت پدیده ای پویا واقتضائی است .

سبد

  محصولات، مشتریان، کانالها، بازارها،شناسه ها و تأمین کنندگان  مدیریت سبد یا مدیریت آمیزه ی یکی از حساس ترین و ظایف مدیریت ارشد برای کاهش ریسک و افزایش قابلیت ها در شرایط گوناگون بازارها و تحولات گسترده است. تقسیم بندی درست و تعریف جایگاه هریک از عناصر فوق و مدیریت درست هر یک از آنها و آمیزه آنها اگرچه دشوار است اما ضروری است

های شرکت یا سازمان را نه تنها در «گاو شیرده، ستاره،علامت سئوال و مزاحم » اگر مدیران بتوانند مورد محصولات بلکه برای مشتریان، بازارها، کانالها و... شناسائی کرده و اداره کنند ،تخصیص منابع به آنها و چگونگی استفاده وبهره برداری و نتیجه گیری از آنها در طول حیات سازمان یا شرکت مطلوب تر خواهد بود. مدیریت درست سبدها، تنظیم کننده بسیاری از جهت گیری ها، تصمیمات و اقدامات در سطوح گوناگون و در شرایط مختلف خواهد بود. .

سهم

مدیران موفق و پویا کسانی هستند که ضمن توجه به سهم بازار به سهم فرصت، سهم مشتری، سهم دل و ذهن و زبان مخاطبان و سهم سود شرکت توجه ویژه ای دارند. اگر چه سهم بازار معرف چگونگی بازار پذیری محصولات شرکت و یافروش آنهاست، اما سایر موارد نیز مهم هستند. سهم فرصت به معنای سهم استفاده از فرصتها در آینده یا سهم بازار آینده شرکت است که خود نیازمند آینده پژوهی و سرمایه گذاری مناسب برای تقویت جایگاه شرکت و محصولات مناسب برای بازارهای آینده و نیز مزیت های رقابتی برای آینده است. مدیرانی که غرق در شرایط حال هستند و گرفتار نزدیک بینی مدیریتی می شوند، اگرچه ممکن است سهم بازار مناسبی داشته باشند اما به احتمال زیاد از سهم فرصت محروم خواهند شد. یکی دیگر از مواردی که مدیران همواره لازم است به آن توجه کنند سهم مشتری است. سهم مشتری به معنای درصدی از مشتریانی است که اقلام سودآور شرکت را خریداری می کنند . جذابیت، مطلوبیت و « مشتری معرف قابلیت های شرکت در افزایش » دل، ذهن وزبان « سهم یا جایگاه ویژه شرکت و محصولات و شناسه آن در » هویت، ذهنیت ومنزلت « وبهبود » محبوبیت مخاطبان « دل،ذهن وزبان » مشتریان، ذینفعان و مخاطبان است. هر اندازه سهم « دل ،ذهن وزبان » بیشتر شود، گرایش، کشش و پذیرش مشتریان و مخاطبان بیشتر می شود و نوعی ترویج و تبلیغ توصیه ای توسط مشتریان علاقمند ،راضی و خشنود صورت می گیرد که تضمین کننده حضور مفید، موثر و موفق در بازار و صحنه رقابت است . سهم سود معرف مشارکت در سود بین کارفرما و کارکنان و یا چگونگی سهیم شدن منافع کارکنان و کارفرمایان است. بطور خلاصه با توجه به تحولات دائمی وگسترده و رویدادها واتفاقات گوناگون و نیز با در نظر گرفتن هفت سین « پویائی معیارها و رفتارها، مدیران ارشد سازمانها و شرکتها نیازمند ارتباط و پیوند با » سرعت،سهولت، سلامت، سودمندی، سازگاری، سابقه و سرتری « یعنی » دادوستد سیاست گذاری، سازماندهی، سیستم ها، سرمایه گذاری ،سبک « یعنی » هفت سین مدیریت « هستند. » مدیریت، سبدها و سهم هااست. » دادوستد « و هفت سین « مدیریت »سرآمدی نتیجه پیوند و ارتباط دائمی و سازنده هفت سین

نتایج هفت سین:

یعنی « نتایج »میتوان به هفت سین «

/ 0 نظر / 14 بازدید