امروزه با توجه به گسترش مدرنیته در زندگی بشر و فشارهای فراوان روحی و روانی و فیزیکی که به افراد در جوامع پیچیده امروزی وارد م یشود، نقشاخلاق بیش از گذشته در سازمان ها مطرح شده است. پروژ هها نیز با توجه به حجم بالای منابع مالی مورد نیاز و همچنین فشارهای کاری فراوان در طول پروژه از این اصل مستنثنی نیستند. در این مقاله سعی شده است تا ضمن معرفی کدهای اخلاقی خصوصا در حوزه مدیریت پروژه، ضرورت
توسعه این کدهای اخلاقی بصورت بومی برای هر فرهنگ و جامعه و همچنین هر سازمان مورد تاکید قرار گرفته و نحوه ایجاد و توسعه این کدهای خلاقی بیان گردد.
همچنین در این مقاله به عمده دلایل زیر پا گذاشتن اخلاقیات در پروژه اشاره شده است. در این بخش مشخص گردیده است که علیرغم اینکه اخلاقیات در جوامع مختلف از تعاریف یکسانی برخوردار هستند ولی دلایل بروز ناهنجاری های اخلاقی در پروژ هها و سازما نهای مختلف با توجه به عوامل محیطی نظیر فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و غیره متفاوت است. در نهایت نیز با توجه به این دلایل، راهکارهایی برای توسعه اخلاقیات در پروژه ارائه گردیده است. در پایان نیز مشخصات یک سازمان اخلاق گرا در صورت پیاد ه سازی کدهای اخلاقی در این مقاله بیان گردیده است.

/ 0 نظر / 8 بازدید