واژه نامه مدیریت پروژه

در فایل پیوست تعداد ۱۴۵ واژه، عبارت و اصطلاح رایج در زمینه مدیریت پروژه، طرح و سبد پروژه آمده است به همراه شرح مختصر آنها آمده است.

 در تهیه این متن از منابع زیر استفاده شده است :

  • فرهنگ واژگان موسسه مدیریت پروژه آمریکا در سال ۲۰۱۲ (PMI Lexicon of Project Management Terms)
  • طرح گام (گردآوری اصطلاحات مدیریت پروژه)؛ کاری مشترک از فصلنامه مدیریت پروژه و فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ منتشر شده در شماره ۸  فصلنامه مدیریت پروژه (تابستان ۸۷) و مطابق صورتجلسه شورای واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به شماره ۱۷ب/۳۹-۸۱۸/۸۷ (مورخ ۱/۴/۱۳۸۷).
  • معانی و اصطلاحات رایج در فضای دانش مدیریت پروژه کشور.

 

/ 0 نظر / 43 بازدید