رهبری مثبت در مدیریت پروژه:

موفقیت چیزی است که همه مدیران و تیم پروژه در تلاش برای کسب آن هستند. سوال این است که "شما چگونه موفقیت را تعریف مى کنید؟"

من تعاریف کمی در این خصوص دید هام و بعضی از این تعاریف به احتمال زیاد در فرهنگ لغت دیده نم ىشوند. یک مرور کلی بر روی موفقیت، تعاریف زیر را از موفقیت ارائه می دهد:
1. یک پایان خوب و مطلوب از تلا شها و خواست هها؛
2. دستیابی به ثروت ، موقعیت، درجه برتر، و یا مواردی شبیه آن؛
3. دستاورد و یا عملکرد موفقیت آمیز: پروژه یک موفقیت خار قالعاده
بود!


تعریف موفقیت پروژه تا حد زیادی به شخصی بستگی دارد که از وی سوال مى شود. به عبارت دیگر موفقیت پروژه به نگاه بیننده بستگی دارد. صرف نظر از عقاید و دیدگا ههاى افراد، مدیر پروژه و کارفرما باید با هم کار کرده و از آغاز پروژه به تعریف یکسانی از موفقیت برسند.
به "Value Driven Project Management" در کتاب نظر نویسنده زمانی پروژه موفق است که ارزشها و اهداف برنامه ریزی شده برآورده شوند. این ارز شها شامل ارزش داخلی، ارزش مالی، ارزش آتی و ارزش مربوط به خواست مشتری مى باشند.
بسیارى از مدیران پروژه و مدیران اجرایى سازمان، بحث موفقیت پروژه را با سه محدودیت: تعادل بین مشخصات زمان، هزینه و عملکرد (دربرخی مواقع کیفیت) و نیاز جهت تکمیل به موقع پروژه، با بودجه مشخص و بر اساس محدوده قرارداد، در نظر مى گیرند. اما موفقیت به طور معمول وقتی حاصل م ىشود که کاربر نهایی و یا کارفرما نتیجه کار را مى بیند و مشخص مى شود که محصول تولید شده و یا خدمت
انجام گرفته منطبق بر هدف مورد نظر بوده است یا خیر.
تعریف مورد علاقه من از موفقیت یک نقل قول است که من .................

فصلنامه مدیریت پروژه ، سال ششم، شماره 17

/ 0 نظر / 43 بازدید