«راز حکمت لقمان»

منقولستکه: « شخصی به لقمان علیه السّلام گفت: آیا تو بنده آل فلان نبودی؟! گفت: بلی،

گفتند: پس چه چیز تو را به این مرحله رسانید؟!

فرمود:راستگوئی و امانت را خیانت نکردن، و ترک گفتار و کرداری که فایده به من نبخشد، و پوشیدن چشم خود را از چیزهائی که خدا بر من حرام گردانیده است، و باز داشتن زبان خود از سخنی که لغو باشد و لقمه حلال خوردن، پس هر که کمتر از آنچه گفتم بکند از من پست تر خواهد بود، و هر که زیاده از اینها بکند از من بهتر خواهد بود، و هر که مثل اینها را به عمل آورد مثل من خواهد بود.

فرمود: ای فرزند! توبه را به تأخیر مینداز که مرگ بی خبر می رسد، و شماتت بر مرگ کسی مکن که به تو نیز می رسد، استهزاء مکن به کسی که به بلائی مبتلا باشد، منع احسانِ خود از مردم مکن. ای فرزند! پرهیزکاری خدا را تجارتی دان که سودش به تو می رسد بی آنکه مایه داشته باشی. چون گناهی بکنی دنبالش تصدّقی بفرست تا آن را خاموش کند. ای فرزند! موعظه و پند بر بی خرد دشوار است، چنانچه بر بلندی بالا رفتن بر مرد پیر دشوار است.

ای فرزند! رحم مکن بر کسی که بر او ستمی کنی، بلکه بر خود رحم کن که ضرر آن ظلم را به خود می رسانی، چون قدرت ترا داعی شود بر ستم کردن بر مردم، قدرت خدا را بر خود بیاد آور.

ای فرزند! آنچه را که نمی دانی از علما یاد گیر، آنچه را که دانستی به مردم یاد بده.»

منبع:کتاب قصه ها و حکمتهای لقمان حکیم تألیف عالم ربانی مرحوم علامه مجلسی ( طاب ثراه ) تحقیق و ملحقّات: ولی فاطمی.صفحات 43 و 44

/ 0 نظر / 21 بازدید