شیــــــــر و سگ

سگی نزد شیر آمد گفت :

با من کشتی بگیرشیر سر باز زد ، سگ گفت :

نزد تمام سگان خواهم گفت شیر از مقابله با من می هراسدشیر گفت :


سرزنش سگان را خوشتر دارم از اینکه شیران مرا شماتت کنند که باسگی کشتی گرفته ام .....

نتیجه اخلاقی:به کسانی که پشت سرتان حرف می زنند بی اعتنا باشید‘ آنها به همانجا تعلق دارند:دقیقا(پشت سرتان)‘من مسئول آن چیزی هستم که می گویم نه آن چیزی که تو برداشت می کنی

/ 1 نظر / 76 بازدید