عوامل انگیزشی ارتباطات اثربخش در سازمان های دانش محور

عوامل انگیزشی ارتباطات اثربخش در سازمان های دانش محور

نویسنده(گان):
دکترمصطفی جعفری، دکتر پیمان اخوان، مهندس حمیدرضا ضرغامی، اسماعیل سبزیکاران

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر «مدیریت اثربخش ارتباطات مبتنی بر انگیزش کارکنان دانشی در سازمان های دانش محور» است که پس از بررسی وسیعِ ادبیات موضوع، این عواملْ شناسایی و مدل اولیه ی پژوهش استخراج گردید. رویکرد پژوهش کاربردی و روش اجرای آن توصیفی پیمایشی می باشد. نتایج، نشان داد که اصلی ترین عوامل مدل برای دست یابی به اهداف پژوهش «اعتماد سازمانی، توجه به کیفیت کار و اهمیت دادن به افکار خلاقانه و فعالیت های نوآورانه، سبک های مدیران در ارتباطات و تعاملات با کارکنان دانشی، انجام کار تیمی و پروژه ای اثربخش، وجود اصول و ارزش های اخلاقی فراگیر، ایجاد روندهای پایدار به جای اتکا بر اشخاص» می باشد.

کلیدواژگان:

سازمان های دانش محور؛ کارکنان دانشی؛ ارتباطات اثربخش؛ انگیزش؛ اعتماد

دریافت اصل مقاله با فرمت Pdf

/ 0 نظر / 42 بازدید