طرح کالبد ملی ایران-چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1400

گزارش: طرح کالبد ملی ایران-چشم انداز اقتصاد ایران در سال1400

نویسنده: دکتر حسین عظیمی - سال تهیه 1373

کلمات کلیدی: طرح کالبد ملی ایران-چشم انداز اقتصاد ایران – سال 1400- ایران 1400- بررسیهای پایه- توسعه-جامعه مدرن-جامعه سنتی-جامعه درحال گذر-برنامه ریزی توسعه-تناسب ساختار سیاسی-تشکیل سرمایه و نیروی انسانی متخصص- توان سازماندهی و مدیریت جامعه- نرخ رشد اقتصادی آرمانی- مکتب پولی- مکتب اقتصاد باز- مکتب صنعتی شدن- مکتب انقلاب سبز- مکتب تامین نیازهای اساسی- و توزیع مجدد دستاوردهای اقتصادی- مکتب سوسیالیسم افراطی (کمونیسم)- روشهای اصلی کسب و انتقال علم و فن در جوامع سنتی و مدرن- نظم جهانی- الگوی توزیع مصرف و درآمد- بانک جهانی-ضریب جینی بودجه- ضریب جینی- تولید سرانه-

برای دریافت و مطالعه گزارش به اینجا مراجعه نمایید.

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

/ 0 نظر / 21 بازدید