گزیده ای از کتاب “جادوی کار پاره وقت” نوشته ی جیم رآن

یعنی ترغیب و تشویق افراد برای رسیدن به جایگاهی بالاتر از جایگاهکنونی شان. اکنون به افراد انگیزش دهید تا خود را بهتر، توانگرتر و مستعدتر از آنچهکه هستند ببینند و خود را در آینده بجویند. با انسانهای سزاوار و شایسته کار کنید نه محتاج و نیازمند.

خداوند می گوید اگر برای من قدمی برداری من هم برای تو قدمی بر می دارم.

این یکـشرط اساسی است. از تو حرکت و از خدا برکت. به تعبیر دیگر اگر حرکت نکنی، برکتی نیزدر کار نخواهد بود.

این موضوع در فیزیک نیز صادق است: هر واکنشی پی آمد یک کنشاست. اما قدم بعدی آن است که به افراد پیرامون خود یاد دهید که چگونه می توانندشایستگی وقت، توجه و حتی تماس تلفنی شما را داشته باشند. (اگر یک قدم بردارند شمادو قدم بردارید و...) یاد بگیرید به عنوان یک حمایت کننده سایر افراد را حمایت کنید نه اینکه بارآنها را به دوش بکشید.

شما می توانید 1000 نفر را حمایت کنید ولی نمی توانید سه نفررا پشت خود حمل کنید. بعضی از مردم سعی دارند از شما سواری بگیرند و اینجاست کهباید از عبارت پیاده شو استفاده کرد.

نوزادان وقتی به دنیا می آیند قرار نیست کههمیشه دیگران آنها را بغل کنند. یک روزی باید استفاده از پاها را یاد بگیرند حتیاگر زمین بخورند باز باید تلاش کنند. بالاترین ارزش در زندگی این است که خوب زندگی کنید. این فهرست کوتاهی است برای زندگی کردن بهتر:

- ثمر بخشی: اگر در زندگی چیزی نیافرینید رضایتمندی نخواهید داشت

.  - دوستان خوب

.  - معنویت: ما به عنوان اشرف مخلوقات بیاموزیم عمل کنیم بیاموزانیم

.   - هیچ چیز را نادیده نگیرید: حتی بازی، موسیقی، تأتر، سینما و چرا که همةآنها درسهایی به همراه دارد

.  - نیروهای نامرئی: از انسانها مراقبت کنید و به آنها انگیزه دهید تا آنها نیزاز شما مراقبت کنند و به شما انگیزه دهند. قدرت چیرگی جهان از نیروهای نامرئیسرچشمه می گیرد. در همة عبادت ها آمده است انسان شریف و پاکدامن کسی است که برایانسانهای دیگر اهمیت قائل باشد

.  - از خدا کمک بخواهید. همة راهبرهای بزرگ برای اینکه بتوانند تأثیر گذار باشند همواره روی کاراییخودشان کار می کنند. آنها آگاه هستند که به جای اعمال سلطه، مقتدر و توانمند بوده وجای تکبر، غرور به جا داشته و به جای کم رویی، متواضع باشند.

موفقیت نتیجة خود راهبری است.

همواره در طول زندگی تان مثل یک دانشجو باشید. استفاده از دایرة لغات وسیع تر بخش مهمی از توانایی های کسی است که می خواهدارتباط مؤثر برقرار کند.

سه نکتة کلیدی برای موفقیت و بزرگی:  -

هدف گذاری Setting Goal  -

رشد شخصی -

برنامه ریزی مالی

قانون 70/30. 10% پس انداز، 10% سرمایهگذاری و 10% امور خیریه.

وارد عمل شوید: ما نیاز به مسئولیت پذیری شخصی داریم. تنها راهتغییر در هر چیزی برای من این است که خودم تغییر کنم. ما نمی توانیم شرایط را عوضکنیم اما می توانیم نحوة عملکرد خود را تغییر دهیم. توانایی ساختن آینده تنها دردستان خود ماست. به شرط آنکه واقعاً بخواهیم.

هیچ کس نمی تواند یک شبه تغییر کند اما می تواند یک شبه مسیر حرکت خودرا تغییر دهد.

نقطة شروع می تواند از یک انزجار شروع شود. انزجار یک احساس منفی است اما میتواند زمانی که در اثر بی پولی و ضعف مالی از خودتان منزجر شده اید تأثیر زیادی رویشما بگذارد. این زمان، زمانی است که دکمة تحول در شما و همة ما میتواند فشردهشود. تلقین کردن بدون داشتن نظام فکری آغاز یک توهم است. من معتقدم که تلقین کردن بهشرط آنکه حقیقت باشد مفید است.

مثلاً بهترین تلقین در این زمان این است که به خودبگویید ورشکسته هستم. اگر شما ورشکسته هستید هر روز به یخچالتان نگاه کنید و خالیبودن آن را احساس کنید. باید برای ایجاد تغییر در زندگی تان به اندازة کافی برانگیخته شوید. تا زمانی که شما شرایط حقیقی زندگی تان را نبینید مثبت اندیشی تأثیرزیادی ندارد. گوش دادن به هزاران عبارت تأثیر گذار در ذهن نیمه هشیار، ناخود آگاه وتکنولوژی های موفقیت مدرن کمکی به شما نمی کند. تنها عبارتی که دراین زمان لازم استتکرار کنید آن است که به خود بگوئید من در زندگی در آن جایگاهی قرار ندارم که میخواهم باشم، یک چیزی در زندگی من درست نیست و آن نگرش اشتباه من است. به محض اینکهاین موضوع را فهمیدید زندگی شما کاملاً تغییر خواهد کرد.

برای شروع تغییر در زندگی آیا به میزان مشخصی بر انگیختگی نیازداریم؟ سخنرانان دانش موفقیت معتقدند که برای تحول در زندگی یک فرد بایستی در او برانگیختگی زیادی ایجاد کرد اما معتقدند اگر در مسیر اشتباهی قرار داشته باشید و برانگیخته شوید تنها اتفاقی که می افتد این است که زودتر بدبخت می شوید! نخستین قدمبرای تغییر و تحول آن است که از جایگاهی که اکنون قرار دارید ناخشنود باشید و تصورو کوتاهی های خود را بپذیرید. البته این یک تصمیم تلخ و تکان دهنده است زمانی کهفهمیدید برای ایجاد تغییرات در زندگی نیازمند نظام فکری جدیدی هستید، می توانید بهاندازة کافی بر انگیخته شوید. اما عدم درک این موضوع و صرفاً گفتن ((من فوق العادههستم و هر روز بهتر می شوم)) هیچ کمکی به شما نمی کند.

دانش بدون نظام فکری درست ارزشی ندارد. ایجاد نظام فکری جدید یعنی ارتقای پیشرفتو بهره وری. غالباً نظام فکری ما الهام گرفته از نظام فکری اطرافیان ماست. از خود بپرسید اطرافیان ما چه کسانی هستند؟ آنها با من چه برخوردی دارند؟ آیا رفتار آنهامناسب است؟ ممکن است شوع روند تغییر ایجاب نماید تا بعضی از افراد دور و بر خود را کنار بگذاریم و بیشتر اوقات خود را با افراد ارزشمندتری سپری نماییم.

برای ثروتمندشدن شما باید دور و بر افرادی باشید که در پی ایجاد ثروت هستند. برای یادگیری کامل و درست تجارت، شما باید راجع به شکست همان قدر بدانید که راجعبه موفقیت تحقیق می کنید. بسیار مفید است که پای صحبت افرادی که در تجارت شکست خورده اند بنشینیم. شکستی که گریبان ما را می گیرد یک مصیبت بزرگ نیست و از غفلت های کوچک ما ناشی می شود.

غفلت شروع یک عفونت است، اگر به آن توجه نکنیم باعث بیماری می شود. شکست یعنی تکرار اشتباه در انتخاب ها و تصمیم گیری های کوچک که در هر روز صورت می گیرندموفقیت پی آمد انجام متناوب اعمال زیر بنایی و ضروری است. زمانی که در روند موفقیت قرار می گیریم، دوقلوهای کشندة موفقیت یعنی حرص و بی صبری از راه می رسند.

حرص به معنای انجام اعمالی است که بهای آن را دیگران باید بپردازند. در حالیکه میل حقیقی به پیشرفت به معنای انجام اعمالی است که در خدمت دیگران باشد.

بی صبری یعنی عدم تمایل به انتظار برای گشایش در کارها. اگر برای یکهفته به کارهایتان نظم بدهید . در هفتة بعد به دلیل بی صبری دست از نظم بکشید،بزرگترین فرصت ثروتمند شدن را از دست خواهید داد. این یک کار آسان است هم در درک و هم در انجام دادن. نکتة کلیدی آن است که راجعبه چیزهای آسان، کوتاهی و غفلت نکنید. آیا خواندن یک کتاب و یا شرکت در یک کلاس کاردشواری است؟

باتشکر از استاد ارجمندم مهندس منفرد بخاطر ارسال این ایمیل

/ 0 نظر / 55 بازدید