ایران 1404 و الزامات سرمایه انسانی

این کتاب حاصل پژوهشی است که در راستای تدوین سند ملی توسعه منابع انسانی در برنامه پنجم توسعه کشور از مهر 1387 تا شهریور 1389 با همکاری جناب آقای دکتر مهران سپهری و رضا روستا آزاد در دو جلد تهیه و ارایه گردیده است هدف از این کتاب درجلداول ارایه الزامات پیشرفت سرمایه انسانی کشور تا سال 1404 می باشد و در جلد دوم تحلیل مساله و ارایه راهکارهای مناسب در حوزه منابع انسانی بوده که با همکاری دانشگاه صنعتی شریف در سال 1390 چاپ گردیده است قیمت هر جلد 4500 تومان بوده که قابل خریداری از دفتر مرکزی می باشد.

http://testiq.ir/shop/iran_1404ایران 1404 و الزامات سرمایه انسانی

/ 0 نظر / 7 بازدید