هوش عاطفی یک ویژگی شخصیتی

آخرین تحول و ابداع مهم، در درک رابطه بین تفکر و عاطفه است. بر خلاف عقایدقبلی بهترین و منحصرترین کمکی که این سازه کرده این است که عواطف و افکار را باهم سازگار می داند و هوشمندانه آنها را باهم ترکیب می کند.

ادامه مقاله

/ 0 نظر / 10 بازدید