همایش مدیریت و دانش سازمانی

همایش مدیریت دانش و نوآوری سازمانی

دهه 2000 را پشت سرنهادیم، دهه ای که به نام مدیریت دانش نام گذاری شده بود! در همین ده سال بود که صاحبنظران مدیریت اشاره کردند دانش (Knowledge)اصلی ترین و پایدارترین مزیت رقابتی بنگاه های کسب و کار است. از انسان به عنوان دارائی نامشهود و از دانش او به عنوان سرمایه پنهان صحبت های زیادی به میان آوردیم. خبرگان و مدیران برجسته کشور با این شعار که: looking it with Insight تمامی حوزه های مدیریتی را به عامل انسانی و توجه عمیق به توانائی های فکری او به نام دانش پنهان (Tacit knowledge) رهنمون شدند.

تغییر به معنای یادگیری مطرح شده و تاکید گردیده که "یاد بگیریم که تغییر دهیم و تغییر دهیم که یاد بگیریم"! سازمانهای یادگیرنده را هدف قراردادیم و یادگیری سازمانی (Organizational Learning) را تکلیف همگانی فرض نمودیم. تا آنجا پیش رفتیم و پیش رفتند که نوآوریها از مسیر ذهن خلاق و نوآورانه همان انسان ها به مرحله ظهور رسید، انسانهایی که به نام کارکنان دانشی (Knowledge Workers) به شهرت رسیدند و ارزش افزوده سازمانی را رقم زدند.
بنابراین طبیعی بود که سامانه های تفکری از ترکیب حداقل چند سامانه کاربردی و اثربخش در کنارهم انقلابی دیگر را در فضای کسب و کار بوجود آورند. سامانه های ایده (Idea Creating Systems) و ایده پردازی با فعالیت کارکنان دانشی در قالب ارائه تفکرات جدید و ایده های ارزشمند شروع به کار نمودند و برون داده های خود را به سازمانها و شرکت ها تزریق کردند.
مدیریت دانش (Knowledge Management) به عنوان یک مفهوم جدید توجه به دانش انسانی را هدف قرارداد و با شعار تلفیق دانش آشکار و دانش پنهان و تبیین چرخه شناسایی دانش، اکتساب دانش، تدوین دانش، اشتراک دانش، استفاده از دانش، ذخیره سازی دانش و نهایتاٌ ارزیابی از دانش، حیات و پویایی و چابکی سازمانها را در گروی اجرا و پیاده سازی سامانه مدیریت دانش دانست.
سامانه نوآوری سازمانی و رویکرد وابسته به آن به عنوان سومین سامانه با ارزش، نتایج سازمانی را وابسته به نوآوری همه جانبه در حوزه های تولید، فنی، مهندسی، انسانی، بازرگانی و ... دانسته و معتقد است که استمرار در نوآوری می بایست شعار تمامی سازمانهای کوچک، متوسط و بزرگ قرار گیرد.
همایش تخصصی مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در صدد است تا از کنار هم قرار دادن سامانه های مذکور و با استفاده از مبنای تئوری و شیوه های عملیاتی و اجرایی که از سوی صاحبنظران مطرح خواهد شد گامی استوار و مستمر در حوزه مدیریت نوین سازمانها بردارد.
مجریان و دست اندرکاران این همایش ارزشمند تلاش نموده اند تا با بهره گیری از علم، تجربه و تخصص انسانهای فرهیخته ای که سالیان سال در چنین حیطه ای صاحبنظر بوده و در طول سنوات خدمتی و مسئولیتی خود اقدامات شایسته ای را مرتبط با محورهای همایش انجام داده اند، استفاده نماید.
بی شک اذعان می نمائیم که سخنرانان انتخاب شده در این همایش، با رویکردی کاربردی و عملی، برغنای محتوایی همایش خواهند افزود.

/ 0 نظر / 49 بازدید