کنفرانس مدیریت دانش

محور های کنفرانس

دانش

 • استراتژی های دانش
 • ارزیابی سرمایه های دانشی
 • راهکارهای تولید دانش
 • شناسائی، جذب و مدیریت دانش برون سازمانی
 • نقشه ها و مخازن دانش

 • مدیریت دانشگران سازمانی

 •  حافظه سازمانی

 • طبقه بندی مستند سازی دانش

 

مدیریت دانش

 • نظریه ها و مدل های مدیریت دانش
 • سیستم ها و ابزار مدیریت دانش
 • طراحی، پیاده سازی و اجرای مدیریت دانش
 • مدیریت دانش، ساختارها و سازوکارهای سازمانی
 • مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی
 • مدل های بلوغ مدیریت دانش

اقتصاد دانشی

 • مبانی و عملکرد اقتصاد دانش محور
 • مدیریت دانش و مزیت رقابتی سازمان
 • راهکارهای تبدیل دانش به محصول
 • مدل های تجاری دانش محور
 • ساختار و مدیریت شرکت های دانش بنیان
 • کسب و کارهای دانش بنیان

http://www.kmiran.com

/ 0 نظر / 9 بازدید