کتاب بزرگترین اصل مدیریت

معامله شوخی بردارنیست!

خواهر روحانی در کلاس مدرسه  مقابل دانشآموزان نوجوان، ایستاده بود. او در حالیکه یک سکه یک دلاری نقره در دستشبود گفت: به دختر یا پسری که بتواند نامبزرگترین مردی را که در این دنیازیسته است بگوید، این یک دلاری را جایزه میدهم.

یک پسر خردسال ایتالیایی گفت: منظورتان میکل آنژنیست؟خواهر روحانی جوابداد: خیر، میکل آنژ یک هنرمندبرجسته به حساب می آید، لکن بزرگترین مردی که دنیابه خود دیده نیست.

یک دختر خردسال یونانی گفت: آیا ارسطوبود؟خواهر روحانیجواب داد: خیر، ارسطو یک متفکر بزرگ وپدر علم منطق بود اما بزرگترین مردی کهدر دنیا زندگی میکرده، محسوب نمیشود.

بالاخره یک پسر خردسال یهودی گفت: میدانم چه کسیاست، او عیسی مسیح است.خواهر روحانی جواب داد صحیح است و یکدلاری را به او داد.

/ 0 نظر / 25 بازدید