دستیابی به کارآفرینی اجتماعی

کارآفرینی، صرف نظر از زمینه ای که فرد در آن فعالیت می کند، دارای سه عنصر کلیدی
است:
1 بینش

vision) -2 )  کسی با مهارت های رهبری که می تواند بینش را به صورت عملیاتی درآورد.

3- اراده ای که چیزی را بنا کند؛ در آن رشد کند و پایدار بماند.


Thompson&Geoff&Lees,2000 درادبیات کارآفرینی، به دسته بندی های متفاوتی
از کارآفرینی اشاره شده است که دسته ای ازاین عناوین، که مرتبط با نوع خاص اجتماعی آن است و مورد بحث ماست، عبارتند از:
کارآفرینی پایدار، کارآفرینی اشتراکی، کارآفرینی مدنی و کارآفرینی پاسخگو.

نویسندهدکتر حسین پهلوانیان

ادامه مطلب در ماهنامه مهندسی مدیریت ، سال پنجم، شماره 48


/ 0 نظر / 15 بازدید