تبیین ارتباط هوش سازمانی و خلق دانش

علیرغم شناسایی دانش به عنوان منبع مهم مزیت رقابتی، مطالعات کمی پیرامون اینکه چگونه سازمانها در واکنش برابر تغییرات محیطی، دانش را به طور پویا خلق می کنند وجود دارد. با توجه به این که سازمانها در قرن بیست و یکم بر تواناییهای ذهنی خود برای بهکارگیری استعدادها و خلق دانش متمرکز شده اند، هدف این مطالعه بررسی ارتباط هوش سازمانی با خلق دانش است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان یک سازمان صنعتی به تعداد 800 نفر و نمونه آماری 140 نفر است که به روش تصادفی انتخاب گردیدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. داده های پژوهش پس از جمع آوری از طریق پرسشنامه هوش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسنده(گان):دکتر غلامعلی طبرسا، سکینه حاتمی، رقیه ابدالی، فصلنامه پژوهش نامه مدیریت تحول ، سال چهارم، شماره 7


برای مشاهده متن اینجا کلیک کنید.

/ 0 نظر / 90 بازدید