هفت بهانه برای عدم تفویض اختیار

همه خواستار تفویض اختیار هستند، به گونه ای که وقتی صحبت از تفویض مسئولیت می شود اغلب دوست دارند که قدرت کاری و دایره نفوذ خود را افزایش دهند و این یک امر عمومی است و ممنوعیتی ندارد. به محض اینکه این موضوعات جدی می شوند، مدیران به واقع در صدد بر می آیند اثبات کنند که چنین موضوعی اساساًً عملی نمی شود.

 

 

در این باره هفت بهانه که اغلب مطرح می شوند عبارتند از:

  •  کارکنان هنوز کار بسیاری برای انجام دادن دارند.
  •  کارکنان توان انجام دادن آن را ندارند.
  •  کارکنان نمی خواهند آن را انجام دهند.
  •  کسی نیست که کار را به او واگذار کنم.
  •  من قدرت چنین کاری را ندارم.
  •  وقت برای توضیح آن ندارم.
  •  بهتر است خودم آن را انجام دهم.

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 با احترام به طبیعت، لطفا فقط در صورت لزوم از این پست پرینت بگیرید. 

/ 0 نظر / 19 بازدید