استاد سید حسن ضیائی با موضوع طب اسلامی

این 60 جلسه معتبر که به سلسله جلسات طب النبی نام گذاری شده است که برای دانلود قرار گرفته است 

musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 1 00:44:00 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 2 00:50:43 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 3 01:11:56 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 4 00:39:31 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 5 00:47:30 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 6 00:44:04 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 7 00:36:18 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 8 00:39:10 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 9 00:41:47 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 10 00:37:12 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 11 00:43:13 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 12 00:42:27 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 13 00:25:32 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 14 00:39:43 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 15 00:48:06 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 16 00:41:18 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 17 00:46:12 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 18 00:38:36 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 19 00:37:31 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 20 00:39:47 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 21 00:42:18 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 22 01:01:07 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 23 00:37:09 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 24 00:51:06 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 25 01:05:04 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 26 00:57:43 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 27 00:48:46 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 28 00:27:56 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 29 00:35:21 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 30 00:49:55 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 31 00:55:21 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 32 00:48:26 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 33 00:42:06 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 34 00:53:38 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 35 00:55:55 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 36 01:02:46 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 37 00:44:42 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 38 01:01:08 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 39 01:00:56 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 40 00:54:13

.

musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 41 00:31:52 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 42 00:19:52 musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 43 00:39:38
/ 0 نظر / 38 بازدید