قابلیت های شبکه های اجتماعی تخصصی فارسی زبان

شبکه اجتماعی تخصصیاین پژوهش با هدف سنجش قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی تخصصی وبی فارسی و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی آنها به اجرا درآمده است. روش پژوهش کتابخانه‌ای و ارزیابانه بوده، جامعه پژوهش شامل ۱۰ شبکه اجتماعی تخصصی تحت وب فارسی است. ابزار گردآوری داده‌ها، سیاهه وارسی شامل مهمترین ابعاد و مؤلفه‌های سنجش قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی است که بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی شبکه‌های اجتماعی موفق خارجی و مصاحبه با متخصصان تهیه شده است. قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی با توجه به ۵ بعد اصلی شامل پرونده شخصی، امنیت، قابلیت‌های شبکه‌سازی، جستجو و راهنمای فنی-پشتیبانی و ۴۴ مؤلفه مربوط بررسی گردید و مشخص شد که شبکه‌های « متخصصین ایران »، « کلوب » و «دوره» به ترتیب بیشترین میزان مطابقت را با ابعاد و مؤلفه‌های سنجش قابلیت‌های یک شبکه اجتماعی دارا هستند. در پایان، راهکارهایی برای بهینه‌سازی قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی تخصصی وبی فارسی، ارائه گردید.

در مقاله اشاره شده است که:«تبادل اطلاعات علمی و تخصصی میان افراد جامعه با هدف ایجاد پیوند میان توانمندی های ذهنی متخصصان و فراهم آوردن امکان بهره‌گیری از خرد جمعی، به طور بالقوه ظرفیت تولید دانش را افزایش میدهد».

دانلود مقاله

/ 0 نظر / 8 بازدید