مدل های تعالی نگرشی جامع به تمام زوایای سازمان

آنچه به عنوان سؤال بزرگ، فراروی سازمانها
قرار دارد این است که با چه ابزاری و چگونه
میتوان ضمن بررسی موارد مختلف، به شکل
جامع تمام نقاط قوت و حوزههای قابل بهبود
را شناسایی و خود را برای حضوری موفق در
عرصه رقابت آماده کرد. امروزه اندیشمندان
و متفکران بهره وری بر مدیریت کیفیت جامع
به عنوان راه حل فراگیر برای افزایش کارآمدی
سازمانها از طریق ایجاد سیستمی در مدیریت
که ضامن انجام کارها به طور صحیح، مداوم و
در همه سطوح و زوایای سازمان باشد تأکید دارند. در چارچوب توجه به مدیریت کیفیت
جامع، مد لهای تعالی سازمان به عنوان ابزاری برای استقرار سیستمها و نظامهای
مختلف مدیریتی در سازمانها و نیز ابزاری برای سنجش میزان موفقیت آنها در استقرار
این نظامها معرفی شد هاند. به کارگیری این مدلها در سازمانهای مختلف، نشا ندهنده
رشد قابل توجهی است که در شاخص های عملکرد آنها اتفاق افتاده است. صرفنظر از
اینکه سازمان در چه بخشی فعالیت می کند و اندازه آن در مقیاسهای اقتصادی چقدر است، برای اینکه بتواند به موفقیت دست یابد، باید چارچوب مدیریتی مناسب را برای خود انتخاب کند. مدل تعالی سازمانی، ابزار عملیاتی قوی است که برای مقاصد مختلف سازما نها به کار می رود. تعالی سازمانی، برداشت نظری و تئوریک نیست بلکه کسب و ارائه نتایج ملموس و قابل مشاهد های است که مبتنی بر شواهد بوده، پایداری و دوام داشته باشد.ادامه مقاله

/ 0 نظر / 6 بازدید