تستسترون و کاهش میل دروغگویی

تصور کلیشه ای از عملکرد هورمون تستسترون آن است که مردها را مرد میکند. اما دانشمندان برای اولین بار به این نتیجه رسید هاند که این هورمون تنها اثرات بیولوژیکی ندارد، بلکه م یتواند در رفتار مردها نیز تاثیرگذار باشد.
به طور معمول گمان می رود که تستسترون تمایل جنسی مردها را قو یتر می کند و موجب بروز رفتاری خشن و برتری طلب از سوی آنان می شود.
پژوهش تاز های در دانشگاه بن در آلمان، اما نشان میدهد که این تنها قابلیت این هورمون نیست. بر این اساس، تستسترون حتی در شرایط روحی مردها نیز تاثیر می گذارد، طوری که باعث می شود آنها کمتر دروغ بگویند.

/ 1 نظر / 13 بازدید
عمه

مطلب بسیارجالبی بود نوشتین عکسشم صادقه که کمبوددارن که اینهمه میل به دروغگویی دارن[قهقهه]