حاکمیت معماری سرویس گرا


حاکمیت معماری سرویس‌گرا

حاکمیت معماری‌ سرویس‌گرا ترکیبی از افراد، سیاست‌ها و فرآیند‌ها در حوزه سازمان است که هدف سازمان از بهره‌گیری از آن‌ها دستیابی به رفتارهای مطلوب با استفاده از راهبردهای موجود در معماری سرویس گرا می‌باشد.
یک سازمان از حاکمیت به منظور کاهش ریسک و کمک به پیشبرد راهبردها، اهداف و اولویت‌هایش استفاده می‌کند. اعمال حاکمیت سرویس‌گرایی در یک سازمان از طریق سیستم حاکمیت سرویس‌گرایی قابل انجام است.
یک سیستم حاکمیت سرویس‌گرا، یک سیستم فرا- تصمیم  است که یک سازمان از آن به منظور کنترل و محدود کردن مسئولیت‌های تصمیم‌گیری مربوط به تطبیق و کاربردی کردن سرویس‌گرایی استفاده می کند.

/ 0 نظر / 10 بازدید