کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت

bookshotدر ادامه میتوانید کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت
نوشته افرایم توربان ترجمه حمدیرضا ریاحی را در
3جلد به صورت رایگان دانلود کنید:

 

/ 0 نظر / 8 بازدید