راه حل کسب وکار

شماره ۹و ۱۰ ماهنامه الکترونیکی راه حل کسب وکار

۱- آنچه دانشگاههای کسب و کار می توانند از مشاغل پزشکی بیاموزند(نیتین نوریا، مترجم: دکتر شیرین عبدالکریمی)
2- آخرین مصاحبه فیلیپ کاتلر با دانشگاه آنهایم (مترجم: پیام تمیزی

/ 0 نظر / 16 بازدید