اگر می خواهید پولدار شوید باید اینگونه فکر کنید

فان مهر : هر میلیاردری در جهان، دارای یک ویژگی است کە دیگران از آن غافل می باشند. یک میلیاردر خود را همیشه قوی و موفق می داند و همواره ذهنیت مثبتی بە مسائل دارد.
مهم تر از داشتن ثروت و یا دستیابی بە موقعیت های بالای تحصیلی، این است کە چگونه می توانیم مانند یک میلیاردر فکر کنیم و ثروتی را کە می خواهیم، در هر زمینه یا حوزه ای بە دست آوریم، چه علمی و چه مالی.

۱ – برائ بزرگ شدن متولد شده اید
مهم ترین نکته این است کە شما اعتماد بە نفس داشته باشید و آن را هر روز بە خودتان القا کنید. باید ذهن خود را آموزش دهید کە همواره بە برنده شدن فکر و عادت کند.

۲ – می توانید از همه منابع موجود استفاده کنید
شما باید بتوانید همه منابع موجود در دسترستان را تشخیص دهید و از هر آنچه در دسترس دارید بە طور مفید استفاده کنید. برائ ثروتمند شدن حتما نباید از ابتدای راه، یک دفتر کار مدرن و پیشرفته داشته باشید!

۳ – فرصت های برنده – برنده ایجاد کنید
بزرگ ترین اشخاص ثروتمند و موفق دنیا، همیشه فکر می کنند کە چگونه کاری را همه جانبه انجام دهند، بە طوری کە هیچ قشر، گروه و یا دسته ای برائ مخالفت با آن ها بهانه ای نیابد. باید یاد بگیرید کە برائ همه بهترین ها را بخواهید، نه فقط برائ خودتان!

۴ – بزرگ فکر کنید
فکرتان را پرواز دهید. ایده هایی بزرگ تر و فراتر از زندگی کنونی خود داشته باشید. هر قدر هم کە ایده های شما غیرعملی و بی سبب باشد، باز هم می تواند بە ایجاد تحولی بزرگ در کارو زندگی شما بیانجامد. یادتان باشد همیشه غیر قابل تصورترین حقایق فیلم های تخیلی، تبدیل بە حقایق دنیای واقعی شده اند.

۵ – استعداد هیچ کس را دست کم نگیرید
هیچ پیشنهاد و ایده ای را کە از جانب دوستانتان دریافت می کنید، دست کم نگیرید. شما هیچ وقت نمی توانید کاملا بفهمید کە چه چیزهایی در استعدادهای نهفته هر انسان می تواند بە پتانسیل های بزرگ و کارآمدی تبدیل شود.

/ 0 نظر / 17 بازدید