دوره مدیریت جامع دانش

 

                 بخش اول: مفاهیم پایه
                 اصول و مفاهیم پایه در مدیریت دانش
                 ابعاد مدیریت دانش و مدل‌های مربوطه
                 دانش، خلاقیت، نوآوری

 

                بخش دوم: مفهوم یادگیری سازمانی

                    مفهوم یادگیری
                    یادگیری سازمانی و سازمان‌های یادگیرنده
                    اصول و موانع شکل‌گیری سازمان‌های یادگیرنده
                    بازی آموزشی

 

                    بخش سوم: تدوین سند راهبردی مدیریت دانش

                   اصول و تکنیک‌های ارزیابی نظام مدیریت دانش

                   ارزیابی بنیاد جهانی سازمان دانشی برتر (MAKE)

                   تدوین نقشه دانش

                   تدوین سند استراتژیک مدیریت دانش

                   کارگاه عملی

 

                    بخش چهارم: استقرار نظام جامع مدیریت دانش

                   متدولوژی استقرار نظام جامع مدیریت دانش

                   راه‌کارهای توسعه فرهنگ دانشی

                   فرآیند، ساختار و سازمان‌دهی مدیریت دانش

                   نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش

                   آشنایی با نرم‌افزار مدیریت دانش

 

                    بخش پنجم: سرمایه‌های فکری

                   مفهوم سرمایه‌های فکری

                   دسته‌بندی سرمایه‌های فکری

                   مدیریت سرمایه‌های فکری سازمان

 

                    بخش ششم: استخراج دانش و مدیریت تجارب و آموز‌ه‌ها

                   متدولوژی و تکنیک‌های استخراج دانش

                   مستندسازی دانش

                   مستندسازی تجارب و آموزه‌ها

                   مدیریت پروژه‌ بر اساس استاندارد PMBOK

                   ساختار شکست دانش پروژه (KWBS)

                   مدیریت درس‌آموخته‌های پروژه‌ها

                   تکنیک‌های استخراج درس‌آموخته‌های پروژه

                   کارگاه عملی

 

/ 0 نظر / 54 بازدید