مربع بهره ور‌ی و مدیریت بهبود بهره وری

  • مربع بهره وری  

مربع بهره وری چارچوبی را فراهم می سازد تا بتوانید موقعیت سازمان خود واین که درکدام یک از چهارحالت مورد اشاره قراردارید را مشخص نمایید. اثربخشی عملکرد وکارایی عملکرد برای نشان دادن موفقیت یک مدیر درتلاش برای بهره وری بیشتربه صورت زیراست . 

 

    1- انجام درست کارهای درست (اثربخش و کارا) : به خودمغرورنشوید وتلاش کنید تا دراین وضعیت پایداربمانید . (اهداف کسب شده وازمنابع خوب استفاده شده است )

     ۲- انجام درست کارهای نادرست (کارا اما غیر اثربخش) : لزوم تمرکز یافتن برخواسته های مشتری اعم از داخلی وخارجی ( منابع تلف نشده اما به اهداف دست نیافته است ) 

     ۳- انجام نادرست کارهای درست (اثربخش اما غیر کارا) : ضایع کردن فناوری وفرآیندهای کاری ( اتلاف قسمتی ازمنابع )  

     ۴- انجام نادرست کارهای نادرست (غیراثربخش و غیر کارا) : لزوم   تجدید ساختاراساسی (اهداف کسب نشده ومنابع درفرآیندها تلف شده است ) 

 

  • مدیریت بهره وری وچرخه بهبود آن

منظور ازمدیریت بهره وری ، اداره کردن مجموعه فعالیت هایی است که به منظورارتقای بهره وری صورت می پذیرد. مدیریت موثر بهره وی مستلزم لحاظ داشتن دومعیارعملکرد ،یعنی اثربخشی وکارایی به طورهمزمان می باشد چرا که تنها هنگامی می توان سیستمی را بهره ور دانست که در آن سیستم ، فعالیت های درست به صورت درستی انجام شوند. از این رو است که موفقیت مدیریت بهره وری ، برقراری تعادل میان مدیریت عملیاتی ومدیریت استراتژیک است . چرا که مدیریت عملیاتی مرتبط باکارایی ومدیریت استراتژیک مرتبط با اثربخشی می باشد.

بهبود فرایندی بی پایان می باشد . بنابراین درمدیریت بهبود بهره وری باید به این نکته توجه داشت وآن را فرآیندی مستمر تلقی کرد. در واقع مدیریت بهبود بهره وری چرخه ای مشتمل برقدم های اصلی اندازه گیری ،تحلیل ،برنامه ریزی و بهبود است که بایستی به طور مداوم تکرار گردد.

 

   1- اندازه گیری بهره وری : اولین قدم در چرخه بهبود بهره وری است . منظور از اندازه گیری بهره وری فرایندی است که طی آن شاخص های بهره وری تعریف ومقدارآن محاسبه می شوند. 

    ٢- تحلیل بهره وری : فرایندی است که طی آن تغییرات بهره وری ،علل آن ویا تغییرات سیستم موردمطالعه براثرتغییرات بهره وری وسازوکارهای حاکم براین تغییرات مورد بررسی قرارمی گیرد. برخی روش های معمول تحلیل شاخص های بهره وری عبارتند از: محک زنی ، تحلیل روند ، تجزیه عناصر و مقایسه مقدار واقعی وبرنامه ریزی شده  .

    ۳- برنامه ریزی بهبود بهره وری : فرایندی است که طی آن رویکرد بهبود بهره وری تدوین ودرچارچوب آن فعالیت های مورد نیاز جهت بهبود بهره وری شناسایی ، اولویت بندی وزمان بندی می گردند.  

     ۴- اجرای برنامه های بهبود بهره وری : فعالیت های بهبود بهره وری فعالیت هایی هستند که به منظور تحقق اهداف بهره وری انجام می شوند . به طورکلی رویکرد هرسیستم نسبت به بهبود بهره وری ترکیبی ازدوحالت بهبود مداوم وتدریجی (کایزن ) وبهبود یکباره ودفعی (به آفرینی ) خواهد بود .

کلام آخر: بهره وری درست ازمنابع ، یک الزام مدیریتی است. مدیریت بهره وری یعنی هرکس، هرچیز،هرپدیده وهرمنبع رابه جا ، به موقع وبه اندازه بکاربگیریم تا به هدف برسیم.

منبع:

شماره ٣۶ ( اسفندماه 1388) ماهنامه وزین کنترل کیفیت

http://kmsw.persianblog.ir/post/13

/ 0 نظر / 14 بازدید