رتبه بندی جدید وب سنجی دانشگاه های کشوررتبه وب سنجی 10 دانشگاه برتر ایرانردیف
رتبه جهانی
نام دانشگاه
1
644
 دانشگاه تهران
2
656
 دانشگاه علوم پزشکی تهران
3
730
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
4
741
دانشگاه فردوسی مشهد
5
977
دانشگاه صنعتی شریف
6
1257
دانشگاه علم و صنعت ایران
7
1319
دانشگاه صنعتی اصفهان
8
1390
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
9
1554
دانشگاه شهید بهشتی 
10
1581
دانشگاه علوم پزشکی مشهد


منبع: خبرگزاری مهر

/ 0 نظر / 6 بازدید