خلاصه کتابهای مدیریتی

ناماز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). کتاب   پرده آخر مدیریتاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش کشف توانمندی هااز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش کارکنان نامرئیاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). نقش و منابع قدرت در عرصه مدیریتاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش ثروتمندترین مرد بابلاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش بزرگترین اصل مدیریت در دنیااز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش کسب و کار به شیوه بیل گیتزاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش کاتلر در مدیریت بازاراز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). کلیدهای طلایی مدیریت منابع انسانیاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). پنج دشمن کار تیمیاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). پنجمین فرماناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش چگونه چون مدیران عالی بیندیشیماز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش چگونه می توان پیروز شداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش چه کسی می گوید فیلها نمی رقصنداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش ناجی نیساناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کنداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش مدیریت بر خوداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش مدیریت در ابهاماز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). مدیریت در جامعه آیندهاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش مدیریت نگرشاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش مستندسازی تجربیات مدیراناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش مدیریت بر آینده با تکنولوژی فردااز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). مدیران یک دقیقه ایاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). مدیریت از راه ارزشهااز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانیاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش مدیریت اقتضائی متناسب با فرهنگ های سازمانیاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ساختن برای ماندناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). عذرخواهی یک دقیقه ایاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش فراز و نشیب مدیریتاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش قدرت انتقاد سازندهاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش مدیران کهنه کار و زمانه نواز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). روش عالی برای انجام بیشترین کار (قورباغه را قورت بده)از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش از خوب به عالیاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش استراتژی اثربخشاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش اشتباه مهلک مدیراناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش بابای دارا ، بابا نداراز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش بیواسطه از دلاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش تمایز یا نابودیاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش ثروت آفریناناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش جهانی شدناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش درس هائی از آیندهاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش رهبری تحولاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش رهبری کارآفریناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش بهبود بی تردیداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش رهیدن از قانونهای کهنهاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش

منبع : پورتال سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران


آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید: 

FEED

/ 0 نظر / 7 بازدید