تفسیر زبان بدن

تفسیر زبان بدناولین نگرش برای تفسیر زبان بدن که با آن آشنا می شویم  مربوط به وجود انرژی اطراف بدن است .در این نظریه بیان می شود انسانها فراتر از یک جسم متحرک بوده و منشا حرکات در یک انرژی اثیری هستند .در این نوع نگرش هر عضو بدن مرکز انرژی مربوط به خود را دارد . این مراکز در فرهنگ ها و علوم مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و با نام هایی از قبیل چاکرا ، مریدیان ، نقطه انرژی ، ورتکس و غیره ثبت شده است . از دید این افراد دستها از اهمیّت زیادی برخوردار هستند . در ادامه به تفسیر های ارائه شده می پردازیم .

پنهان کردن دست چپ = پنهان کردن مسایل شخصی

پنهان کردن دست راست = پنهان کردن مسایل خارجی

درهم قفل کردن انگشت ها یا چسباندن نوک انگشت ها به هم = تلاش برای قدرتمند به نظر رسیدن

نگه داشتن انگشت شست = اظطراب ، شک ونگرانی ، احساس ترس

سفت و کشیده کردن شست یا دیگر انگشتان دست = میل به حفظ موضع با یک دندگی ، سلطه طلبی

خاراندن یا مالیدن بالای سر = پریشانی و درماندگی

مالیدن پیشانی بین انگشت شست و چهار انگشت دیگر = تردید و نگرانی

فشار وارد کردن یا ضربه زدن به ناحیه بین ابروها = تلاش برای به خاطر آوردن

مالیدن چشم ها = خستگی فکری ، درماندگی تحت فشار کار زیاد

گرفتن ، فشار دادن ، خاراندن یا مالیدن بینی = احساس تحت سلطه یا در فشار بودن

لمس کردن شقیقه با نوک انگشت = اشباع فکری

پوشاندن دهان هنگام گوش دادن = ارزیابی منتقدانه ، باور نکردن چیزی که می شنود

پوشاندن دهان هنگام صحبت کردن = ترس از بیان ، پنهان کاری ، خجالتی بودن

نگه داشتن چانه = احساس حقارت و آسیب پذیری

کشیدن پوست گلو = نگرانی از شکست در بیان نظر

کشیدن لب ها = طمع

نیشگون گرفتن غبغب = نگرانی از محبوبیت جنسی

مالیدن پشت گوش ها = ترس از نفهمیدن

مالیدن پشت گردن = بی حوصلگی

دست به سینه ایستادن = حفظ موضع ، حمایت از خود

شانه های آویزان = مسولیت زیادی

قرار دادن دست ها در پشت کمر = ترس از لمس شدن ، ترس از لمس کردن ، پنهان کاری

ر میان نظریه های مختلف در نحوه ی تفسیر حالات بدن  ، اشارات و حرکات افرادی معتقد به نظریه ساختارگرایی هستند بیردویسل به نحوی پدر این نظریه محسوب می شود . اما در نحوه ی برچسب زنی نظرات و رویکردهای متفاوتی وجود دارد در ادامه این بخش سعی بر آن است که نحوه تفسیر پژوهشگرانی که بیشتر با توجه به نظریه ساختارگرای و تفسیر حالات روانی افراد به این علم می پردازند بیان شود . نگرش اصلی این افراد در استفاده از علم اشارات و حرکات بیشتر جنبه موفقیت دارد . در بخشهای مختلف نظریات و روشهای مختلف تفسیر بیان خواهد شد .  بیان یک رویکرد مبنی بر صحیح بودن آن نیست و نتیجه گیری بر عهده خوانندگان محترم است .

زیاد دور ایستادن :

اغلب افرادی که خیلی دور از دیگران می ایستند احساس تهدید می کنند .

تقلید حرکات :

افرادی که حرکات دیگران را تقلید می کنند می گویند مجذوب فرد مقابل شده ایم .

تکان خوردن به عقب و جلو :

این رفتارنشان می دهد که یک نفر بی صبر یا نگران است . البته دیدن این رفتار در کودکان بخصوص اگر بیمار ی در خود ماندگی داشته باشند غیر عادی نیست. این یک رفتار تحریک کننده ی شخصی برای رفع نگرانی است .

وول خوردن :

وقتی افراد با بی قراری تکان می خورند، می خواهند چیزهایی به شما بگویند . شاید آنها عصبی هستند ؟ و می گویند که نمی خواهند آنجا باشند ، اغلب مشغول پیچاندن دست یا کوبیدن پا به زمین هستند که نشان نگرانی وحالت عصبی می باشد . آنها در واقع دور یقۀ خود احساس داغی می کنند ، بنابراین با کراوات خود بازی کرده تا شل شود .

پس وقتی می بینید شخصی وول می خورد ، باید بدانید  او پیامی می فرستد مبنی بر اینکه از چیزی ناراحت یا نگران است . شاید آنها واقعیت را نگفته یا می خواهند آن محیط را ترک کنند .

کج کردن سر :

کج کردن سر به یک طرف نشان می دهد که فرد علاقمند است و به آنچه شما می گوئید گوش می دهد .

تکان دادن سر :

افرادی که به حرف ناخوشایندی گوش می دهند . سرشان را به طرف عقب تکان تکان می دهند . این یک واکنش غیر ارادی برای ساختن مانع بین شخص و منبع ناراحتی است .

با سر تصدیق کردن :

افرادی که پیوسته حین صحبت سرشان را به علامت بله تکان می دهند متقاضیان محبتی هستند که هدفشان آسایش خاطر شماست .آنها به شدت می خواهند که محبوب باشند . تکان دادن سرشان به علامت تصدیق می گوید : ( من را دوست داشته باشید . من با هر چه شما می گوئید موافقم بنابراین در عوض من را دوست داشته باشید.) آنها اغلب افراد نا مطمئنی هستند که از طرد شدن می ترسند .وقتی یک نفر سرش را به حالت نوسانی یا از یک طرف به طرف دیگر تکان می دهد شاید می خواهد شک یا بی میلی خود را نسبت به آنچه گفته می شود نشان دهد . ممکن است یک نفر برای سبک و سنگین کردن آنچه گفته شده و موضعی که باید در قبال آن بگیرد سرش را تکان دهد .

خم کردن سر :

بجز در یک مراسم مذهبی یا فرهنگی که در آن خم کردن سر علامت احترام است صحبت کردن با سر خم ، نشان می دهد که فرد از خود نامطمئن است. این افراد شاید ناراحت یا افسرده هستند و عزت نفس پائینی  دارند .

جلو انداختن سر :

جلو انداختن سر علامت یک خطر قریب الوقوع است .درست مثل جلو انداختن چانه این یک حرکت پرخاشگرایانه است که نشان می دهد فرد برای مشکلی که در راه است ، آماده ی رفتار پرخاشگرایانه و یا حتی خصمانه است .

وقتی یک نفر سرش را تکان می دهدیا آن را به طرف عقب می اندازد نشان می دهد دیگران را کوچک می شمارد یا خودخواه است .

خاراندن سر  :

خاراندن سر یعنی فردگیج شده یا از چیزی مطمئن نیست مگر اینکه شپش یا عفونت سر داشته باشد .

بالا انداختن شانه :

وقتی مردم شانه هایشان را بالا می اندازند . در این مورد این حرکت عمدی نیست با اهمیّت ندادن یا متفاوت بودن فرق دارد . آنچه آنها می گویند این است . ( من حقیقت را نمی گویم .) این بالا انداختن سریع ، تلاشی ناخود آگاه برای بی تفاوت ، آرام و خونسرد به نظر رسیدن است اما در واقع ممکن است این گونه نباشد .

اگر شخصی شانه هایش را آرام بالا می اندازد و آنها را همچنان بالا نگاه می دارد یعنی : ( من بی آزار هستم )

وضعیت بدن :

حالت افتاده ی بدن :

وقتی یک نفر  ناراحت است ، بدنش افتاده می شود . شانه های خمیده نشانۀ تسلیم ، اعتماد به نفس پائین یا حتی افسردگی است . این حالت همچنین بدین معنی است که شخص به شما و چیزی که می گوئید علاقه ای ندارد . این شخص طرف جلو حرکت نمی کند بلکه خود را عقب می کشد که نشانۀ فرار از جنگ یا واکنش فرار است .

 وضعیت بدن به طرف جلو :

وقتی بدن شخصی به طرف جلوست و گردنش کشیده شده ، همچنین فک به طرف جلو آمده است  و مشتها گره خورده اند ، مطمئن باشید عصبانی است . در این شخص می توان کشیدگی و انقباض عضلات را بوضوح دید .

 حالت سفت بدن :

افرادی که بدن سفت و نظامی وار دارند اغلب عصبی هستند و در تصمیمات و نظر یاتشان انعطافی ندارند . آنها همه چیز را سیاه  یا سفید می بینید و اغلب می گویند یا حرف من یا هیچکس و ذات قدرت طلبی دارند .

 حالت بدن متظاهرانه :

این افراد وضعیت بدن تصنعی دارند و چنان به نظر می رسد که انگار ژست گرفته اند و همواره می دانند که دیگران دارند به آنها نگاه می کنند . آنها نزدیک می ایستند .  و سعی می کنند که  معرکه  امروزی و نمایشی به نظر برسند .

اگر چه آنها فخر فروش به نظر می رسند و انگار این خصوصیت را دارند ، اما در حقیقت نامطمئن ، دستپاچه و خودخواهند . آنها دیدگاه خودخواهانه دارند . مبنی بر اینکه زندگی حول محور آنها می چرخد .

حالت بستۀ بدن :

افرادی که شما را دوست ندارند یا با حرفهای شما موافق نیستند اغلب یک سری حرکات مشخصی از خود نشان می دهند . آنها بیشتر حالت جمع و جوری به خود می گیرند که در آن سرو بینی شان را راست نگه می دارند در حالی که همزمان دست به سینه می شوند . اگر آنها نشسته اند پاهایشان را روی هم می اندازند .

حالت بی تفاوتی :

افرادی که نظر خاصی در مورد شما ندارند و یا در مورد موقعیتی تصمیم نگرفته اند هنگام ایستادن دستهایشان را جلوی بدنشان به هم می گیرند 

اگر نشسته باشند معمولاً دستان گره خورده شان را روی پا می گذارندو به حالت انتظار پایشان را روی هم می اندازند .

حالت خسته :

مردم وقتی خسته یا بی علاقه هستند سر و بالاخره بدنشان را از روی شمابر می گردانند .

وضعیت دستها

دست به سینه :

این یک حرکت دفاعی است که فرد در هنگام ناراحتی و حفاظت از خود نشان می دهد . این حرکت همچنین نشان می دهدکه شخص می خواهد از شما فاصله بگیرد . وقتی یک نفر احساس امنیت نمی کند سعی دارد فضای کمتری را اشغال کند .  مگر اینکه دمای اتاق سرد باشد و آنها برای گرم نگهداشتن خود دست به سینه بایستند . این حالت همچنین همراه با اضطراب و تنش است . دست به سینه ایستادن در اصل می گوید که شخص چیزی برای مخفی کردن دارد . بنابراین وقتی شخصی با دستان گره خورده روی سینه می ایستد یعنی می خواهد عقب بکشد .

دست به کمر :

وقتی دستان روی باسن قرار می گیرند و آرنجها از اطراف بدن بیرون می زنند یعنی ( به من نزدیک نشوید )یا ( با من بازی نکنید ) . همان طور که یک مردم شناس به نام دزموند موریس می گوید ( این یک حالت ضد در آغوش گرفتن است ) همچنین این وضعیت نشان دهنده ی  اعتماد به نفس و استقلال بسیار زیاد است .

قلاب کردن دستان در پشت :

نشان دهنده ی رو راستی است . افرادی که چنین حالتی دارند نشان می دهند نیازی به حمایت ندارند . این حالت بیانگر نمایش اعتمادبه نفس است . اغلب وقتی دستور راحت باش به سربازان داده می شود آنها با دستان گره خورده در پشت می ایستند . آنها راحت و آرام هستند و چیزی برای مخفی کردن ندارند .

تکان دادن دستها :

در بسیاری از کشورهای حوزه ی مدیترانه و خاور میانه تکان دادن دستها اغلب برای بیان نکات خاصی در طول یک مکالمه به کار می روند که قسمتی از یک رابطۀ طبیعی است . اما تکان دادن دستها در فرهنگهای غربی معنی کاملاً متفاوتی دارد یعنی شخص خارج از کنترل بسیار احساساتی یا عصبانی است .

دستان مخفی :

وقتی یک نفر هنگام صحبت کردن دستانش را برای مثال با گذاشتن در جیبش مخفی می کند . شاید می خواهد اطلاعات با ارزشی را پنهان نماید و نمی خواهد چنین اطلاعات مهم شخصی را افشا کند .

دستان عصبانی :

گره کردن مشتها بدین معنی است که شخص زباناً احساسات خود را بیان نمی کند . هر وقت دیدید شخصی در هنگام صحبت دستش را گره می کند ،او بدون شک عصبانی یا ناراحت است . اگر مشت گره شده ، شست را پنهان کندشخص معمولاً تهدید شده ، ترسیده یا نگران است . نگه داشتن شستها در وضعیت مشت گونه یک وسیلۀ حفاظتی است درست مثل دست به سینه ایستادن . اشاره کردن به جلو با انگشت اشاره یا انجام دادن حرکات مقطع و بریده  بریده ی دست در حین صحبت نشان می دهد که فرد دارد عصبانیت خود را مخفی می کند .

دستان دروغگو :

 کسی که صادق نیست معمولاً با دستان گره خورده ، مشت شده یا جمع شده و یا در جیب کمتر حالات خود را نشان می دهد . توجه کنید که شخص این دستان را هنگام صحبت کردن چه قدر محکم می گیرد یعنی هر چقدر محکم تر باشد ، عصبی تر است .

دستان صادق :

برعکس وقتی یک نفر صادق است کف دستان او رو به بالا هستند و انگشتان معمولاً کشیده اند این حالت دست ، نشان دهنده ی صداقت و علاقه به دیگران است .این یک حرکت پذیرا و استقبال کننده از شما و نظرهای شماست  . نشان دادن کف دست همچنین علامتی است که شما را برای دیگری حساس تر می کند. از طرف دیگر فردی که پشت دستش را نشان می دهد . معمولاً پذیرا و گشاده رو نیست و ارتباط خوبی ندارد .

دستان پر احساس :

وقتی مردم احساساتی هستند و در مورد چیزی که به آن معتقدند به وجد آمده اند ، دستانشان را به این طرف و آن طرف تکان می دهند تا این شور و هیجان را نشان دهند . اگر آنها به چیزی اعتقاد نداشته باشند دستانشان را زیاد تکان نمی دهند .

دستان یک دنده :

وقتی شما می بینید انگشت شست سفت است در حالی که انگشتان راست یا شبیه مشت شده اند . یعنی شخص روی حرفش پافشاری می کند و نمی خواهند آن را تغییر دهد . شما بسختی می توانید کاری کنید که یک نفر این حالت را به شما نشان دهد .

دستان بی صبر :

ضرب زدن با انگشتان یا زدن آنها روی یک نیمکت یا میز معمولاً نشانۀ بی صبری و حالت عصبی است . به همین ترتیب ور رفتن با اشیاء مانند گردنبند یا دستبند یا بازی کردن با مو نشان دهنده ی عدم امنیت نگرانی و اضطراب است . این حالت نشان می دهد که شخص نا مطمئن است و برای آرامش یافتن باید به یک وسیلۀ قابل لمس دست بزند .

دستان تحت فشار :

کندن ناخن ، جویدن یا جویدن یا چیدن پوست دور آن ، به هم چلاندن دست و بازی کردن با آن نشان دهنده ی نگرانی است . این حرکات نا آگاهانه ای است که مردم وقتی تحت فشار هستند انجام می دهند حتی اگر این آشفتگی درونی در صحبتهای فرد مشخص نباشد این حالات همچنین علامت عصبانیت و ناامیدی است .

دستان خسته :

شخصی که نا امید یا خسته است ممکن است با شستهای خود بازی کند در حالی که انگشتانش به هم قفل شده و شستها را دور همدیگر بچرخاند . این عمل فیزیکی تلاشی برای رهایی از بی حوصلگی است .

دستان آسوده :

حرکات دست قوی و آرام هستند در حالیکه روان و غیر مکانیکی اند . شخصی که دستانش را پشت سرش به هم گره می کند در حالی که بازوانش از هم باز هستند شکلی از امنیت که علامت راحتی و آسایش است را نشان می د هد .

دستان مطمئن :

برج ساختن با دست ( لمس کردن نوک انگشتان هر دست با دست دیگر و تشکیل برج ) یک حرکت حاکی از اعتماد به نفس است که معلمان ، وزیران ، سیاستمداران ، وکلا و افرادی که مسئول انتشار اطلاعات هستند انجام می دهند . افرادی که مذاکره می کنند نیز از این حالت دست استفاده می نمایند .

لمس کردن خود :

وقتی یک نفر به دفعات دست به صورت خود می زند او ضرورتاً حقیقت را نمی گوید . این شخص شاید احساس ناراحتی کند، بنابراین به طور کامل صادق نیست . وقتی شخصی بلافاصله بعد از دروغ گفتن دستش را به طرف دهان یا چشمانش می برد می خواهد مانعی بین خود و شنونده درست کند.

افرادی که اصلاً لمس نمی کنند :

افرادی که به هیچ وجه خود یا دیگران را لمس نمی کنند معمولاً افرادخشک و عصبی هستند که احساس ناامنی بسیار می کنند . آنها گاهی اوقات رفتارهای عصبی دارند و اغلب از دیگران می ترسند . آنها با خود یا دیگران راحت نیستند .و معمولاٌ افرادی منزوی ، خود گیر و خودخواهی هستند .گاهی اوقات افرادی که نمی خواهند کسی به آنها دست بزند ، در دروان کودکی تحت خشنونتهای عاطفی یا جسمی قرار گرفته اند و عدم تماسشان واکنشی به این تجربیات دوران کودکی است .

افرادی که زیاد به دیگران دست می زنند :

وقتی دست زدنهای یک نفر آن قدر شدید است که دردتان می آید ، فرد حس رقابت یا عصبانیت درونی خود نسبت به شما را بروز می دهد .

وضعیت پاها

پاهای صادق :

وقتی پاهای فرد در کنار هم محکم روی زمین قراردارند و رو به شما هستند به احتمال زیاد او راستگو ، صادق و متعادل است . از طرف دیگر اگر فرد پایش را روی پنجه یا پاشنه تکیه داده باشد . در واقع شارلاتان است و خیلی حقیقت را نمی گوید .

تکان دادن پا :

وقتی شخصی پایش را تکان تکان می دهد پا بر زمین می زند او ابراز بی صبری و خستگی می کند . حرکت و ضربه زدن پا ، حرکات گریزانی هستند که در آن شخص به طور ضمنی می گوید : من نمی خواهم اینجا باشم .

قفل کردن پا :

قفل کردن پا یعنی پیچیدن یک پا دور ساق پای دیگر یک علامت ناخودآگاه و آشکار برای نشان دادن حالت عصبی یا ناراحتی شخصی است . حال هرچقدر هم بالا تنه آرام باشد وضعیت پا نگرانی فرد را نشان می دهد .

قفل کردن مچ پا :

وقتی یک نفر پای خود را دور مچ دیگری قفل می کند معمولاً چیزی را پنهان می کند . این شخص شاید یک احساس یا اطلاعات را چنان نگه می دارد تا فاش نشود .

پاهای دروغگو :

وقتی یک پا روی پای دیگر البته بالاتر از زانو قراردارد شخص خودرا می خواهد محکم کند یا نگه دارد یعنی او مطمئن نیست یا حقیقت را در مورد چیزی نمی گوید.

پاهایی که می گویند ( من را از اینجا ببر ) :

وقتی کسی در حضورتان ناراحت است پاهای او برای فرار به سمت دیگری در حرکت می کند . حرکت دیگری که نشان می دهد فرد می خواهد برود تکان دادن رانهای پا به صورت مکرر و موزون است .

پاهای مستقل :

شخصی که با یک پا به زیر می نشیند معمولاً یک شخص مستقل ، سر زنده ، غیررسمی یا فردی است که طرز درست نشستن را نمی داند . این شخص ، نگران آنچه که دیگران فکر می کنند نیست .

پاهای مسلط :

پاهایی که جلوی دیگران دراز شده است حال چه روی هم باشد و یا نه بیانگر اقتدارفرد است .افرادی که بدین ترتیب می نشینند اشخاص با اراده ای هستند که رفتار قلدرانه از خود نشان می دهند . در تلاش آنها برای جلب توجه دیگران حالت خود خواهانه ای وجود دارد .

ایستادن بر روی یک پا :

ایستادن بر روی یک پا بسیار حواس آدم را پرت می کند مگر اینکه شما یک ناراحتی جسمانی داشته باشید . دیگران فکر می کنند که شما ناراحت ویا دردمند هستید و هم صحبت شما به طور ناخودآگاه بیشتر به حالاتتان توجه می کنند تا به آنچه می گوئید .

ایستادن بر روی یک پا معمولاً یک عادت است . مردم اغلب از تأثیر این حرکت بر روی دیگران بی خبرند، بنابراین همواره این کار را انجام می دهند . این حرکت ممکن است به دیگران توهین کند و اطمینان و اعتماد به نفس شما را نشان ندهد.

راه رفتن مأیوسانه :

وقتی شخصی احساس افسردگی می کند سرش خم است ، شانه هایش افتاده اند و بندرت بالا را نگاه می کند تا ببیند کجا می خواهد برود . چشمان فرد معمولاً پائین ر ا نگاه می کند و اغلب بی حال قدم برمی دارد .

قدم زدنی که می گوید ( من همه چیز هستم ) :

افرادی که فکر می کنند بهتر از دیگرانند معمولاً با چانه هایی بالا و دستانی که زیاد حرکت می دهندراه می رونداین افراد بندرت به دیگران نگاه می کنند و خیال می کنند همه دارند آنها را تماشا می کنند وضعیت بدن این افراد راست و خشک است و اغلب سینه هایشان  را جلو می دهند . پاهای آنها محکم و با قدمهای شمرده و ثابت راه می روند . آنها اغلب هنگام راه رفتن زیاد سرو صدا راه می اندازند ، بنابراین شما معمولاً صدای پایشان را می شنوید .  

راه رفتن ترسو :

فردی که ترسوست یا از دیگران مطمئن نیست ، روی پنجه راه می رود . این شخص اغلب کمی قوز می کند و ژست غیر مهاجمانه به خود می گیرد . شما صدای آمدن این شخص به داخل اتاق را نمی شنوید زیرا بسیار ساکت است . گامهای او مردانه و حساب شده است .

راه رفتن عصبی :

یک شخص عصبی و نگران معمولاً قد مهای نگران و خشکی دارد که نشان دهنده ی شخصیت اوست . چنین شخصی قدمهای شمرده و سریعی دارد و اغلب گامهای کوتاه بر می دارد .

 قدم زدن مطمئن :

افراد متکی به نفس گامهای مساوی بر می دارند که به نظر می رسد کمی همراه با جهش است . آنها هنگام راه رفتن به مردم نگاه می کنند و به آنها لبخند می زنند . وضعیت بدن آنها راست با سری بالا و دستهایی است که در کنار بدن به صورت راحت و شل حرکت می کند .

منبع: http://www.bodylanguage.ir

/ 1 نظر / 657 بازدید

عزیز جان اینها همه غلط هستند مگه هرچی دستت میاد باید کپی پیست کنی