حکایت های مدیریتی

بسیاری از مشکلات ما در محیط خانواده ، محیط کارو جامعه همانند حکایت زیر است

تجویز داروهای مسکن هیچگاه راه کار رفع درد و عفونت نبوده و نیست.

مردی در کنار رودخانه‌ای ایستاده بود. ناگهان صدای فریادی را ‌شنید و متوجه ‌شد که کسی در حال غرقشدن است. فوراً به آب ‌پرید و او را نجات ‌داد... اما پیش از آن که نفسی تازه کند فریادهای دیگری را شنید و باز بهآب  ‌پرید و دو نفر دیگر را نجات ‌داد. اما پیش از این که حالش جا بیاید صدای چهار نفر دیگر را کهکمک  می‌خواستند ‌شنید.او تمام روز را صرف نجات افرادی ‌کرد که در چنگال امواج خروشانگرفتار شده بودند ، غافل از این که چند قدمی بالاتر دیوانه‌ای مردم رایکی یکی  به رودخانه می‌انداخت.


برگرفته از کتاب حکایت های مدیریتی

/ 0 نظر / 7 بازدید