4 اصل زرتشت

از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چه بنا کردی؟ 

گفت : ۴ اصل 

zartosht

اول : دانستم که رزق مرا دیگری نمیخورد , پس آرام شدم

 
دوم : دانستم که خدا مرا میبیند , پس حیا کردم 


سوم : دانستم که کار مرا دیگری انجام نمیدهد , پس تلاش کردم 


چهارم : دانستم که پایان کارم مرگ است , پس مهیا شدم


نویسنده: محمد طباطبایی

منبع:  سپهر 

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

/ 0 نظر / 15 بازدید