سنجش آمادگی الکترونیک در معماری منابع انسانی با رویکرد استراتژیک

سنجش آمادگی الکترونیک در معماری منابع انسانی

با رویکرد استراتژیک

(پژوهشی در شرکت ملی نفت ایران)

عنوان (انگلیسی): Strategic Approach to E-readiness Assessment in Human Resource Architecture (A study in NIOC) نشریه: نشریه مدیریت فناوری اطلاعات شماره: نشریه مدیریت فناوری اطلاعات (دوره: ۲، شماره: ۵) نویسنده: سید رضا سید جوادین ، سعید شهباز مرادی ، طهمورث حسنقلی پور ، علی داوری کلیدواژه‌ها : آمادگی الکترونیک ، معماری منابع انسانی ، ‌معماری سازمانی کلیدواژه‌ها (انگلیسی): آمادگی الکترونیک , معماری منابع انسانی , ‌معماری سازمانی چکیده:

از نظر تئوریک،‏ فناوری اطلاعات و ارتباطلات(فاوا) به‏عنوان بخشی از معماری سازمانی مفهوم جدیدی است که در چارچوب تحولات حاصل در طرق هدایت نظام مدیریت سازمان‌ها مطرح شده است که با نگاهی وی‍ژه به‌این مقوله در حوزه منابع انسانی و طرح رویکردهای جدید مانند معماری منابع انسانی قابل بررسی است. با توجه به این‌که عوامل مؤثر بر ارایه چارچوب معماری منابع انسانی(اعم از بازدارنده و پیش برنده) در محیط‌ها و بسترهای گوناگون متفاوت بوده یا حداقل درجه اثرگذاری و اهمیت آن‏ها متغیر است،‏ در این پژوهش تلاش بر ارایه چارچوبی برای سنجش فناوری اطلاعات و ارتباطلات در قالب مدل‌های آمادگی الکترونیک در معماری منابع انسانی با رویکرد استراتژیک در صنعت نفت کشور مورد توجه قرار گرفت. پس از بررسی ادبیات نظری مربوط به این موضوع،‏ مهم‎ترین عوامل مؤثر بر حوزه فاوا در قالب 7 بعد شناسایی شد. سپس در چارچوب یک پژوهش پیمایشی،‏ در شرکت ملی نفت ایران 182 پرسشنامه جمع‎آوری شد. نتایج نشان می‌دهد که کارشناسان و خبرگان صنعت نفت وضعیت موجود را پیش برنده و مناسب ارزیابی نکرده‌اند. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضع موجود ارایه شده است.

چکیده (انگلیسی):

Theoretically speaking, ICT is a new concept in Enterprise Architecture which can be studied in HRM and HR architecture issues. Due to contextual variables carrying diverse variation and importance levels, designing an e-readiness framework of HR Architecture is a complex issue. Therefore, this idea is considered in Iranian Oil and Gas industry to be piloted. Framework of ICT conceptual model derived from exploratory interviews and literature reviews in seven dimensions which were surveyed in NIOC via 182 questionnaires whose result showed that the status quo is not satisfactory and some suggestions to attain the desired state were given.

فایل مقاله : [دریافت (466.6 kB)]
برداشت از : این لینک

 

/ 0 نظر / 9 بازدید