کامل سند بیانیه و چشم انداز جامعه اطلاعاتی WSIS+10 ژنو

 

کاربردهای ICT توسعه قابل توجهی داشته و بخشی از زندگی روزمره بعد از فاز دوم WSIS در سال 2005 بوده که رشد اقتصادی و اجتماعی، توسعه پایدار، شفافیت بیشتر و پاسخگویی را تسریع کرده و در صورت امکان پیشنهادات جدیدی را برای استفاده از فن آوری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح کرده است.

فن آوریهای اطلاعات و ارتباطات (ICT) نیز ارزش خود را به عنوان تسهیل کننده وتوسعه دهنده در مسیر رسیدن به اهداف توسعه هزاره نشان داده است. البته چالش های اصلی در مسیر مبارزه با تناقضات گسترده در راه توسعه و دادن امکان به تمامی گروهها و کشورها برای منفعت بردن از دسترسی جهانی به اطلاعات و دانش، هنوز پابرجاست. البته منافع کاربرد ICT هنوز در تمامی کشورها بصورت متناسب به اشتراک گذارده نشده است. بویژه آنکه ما پاراگراف 36 پیمان تونس درباره پتانسیل ICT در توسعه صلح و جلوگیری از درگیری را مجددا تایید کرده ایم.

از این دیدگاه، قوانین بین المللی، و بویژه، منشور سازمان ملل قابل اجرا بوده و برای حفظ صلح و ثبات و گسترش محیطهای باز و امن و قابل دسترس برای ICT، ضروری هستند.

از آنجا که روند WSIS آغاز شده است، روش چند-سهام دار و اهمیت حیاتی آن در اجرای WSIS در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی و نیز پذیرش تم های WSIS و خطوط عمل، مورد تاکید قرار گرفته است. این روش به تقویت مداخله تمامی سهام داران برای همکاری در حوزه نقشها و مسئولیت های مربوطه، کمک می کند.

در این زمینه

ما بر اهمیت بالای ICT در توسعه هرچه بیشتر جامعه اطلاعاتی، توسعه نوآوری، تقویت گروه های مختلف انسانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، تامین دسترسی به اطلاعات و تقویبت رشد اجتماعی و اقتصادی، تاکید می کنیم.

ما نهادهای سیستم سازمان ملل و تمامی سهام داران در حوزه نقشها و مسئولیت های مربوطه شان را دعوت می کنیم تا بصورت کامل از نقش ICT در رفع چالشهایتوسعه در قرن 21 بهره برده و آنها را به عنوان توانمندسازی قدرتمند برای رسیدن به سه ستون اصلی توسعه پایدار برسمیت بشناسند.

 1. ما نقش حیاتی جوانان و سازمانهای جوانان، برسمیت شناخته شده در پاراگراف 11 بیانیه اصول WSIS، را مورد تاکید دوباره قرار داده و اعلام می کنیم “جوانان باید به عنوان دانش آموز، توسعه دهنده، کمک دهنده، کارآفرین و تصمیم ساز تقویت شوند. باید بصورت ویژه بر جوانانی تمرکز داشته باشیم که هنوز توانایی بردن بهره کامل از فرصت های تامین شده توسط ICT را نداشته اند. همچنین متعهد به تضمین این مسئله هستیم که توسه کاربرد ICT و فعالیت خدمات آن به حقوق کودکان و نیز حمایت و رفاه آنان کمک می کند”. نقش جوانان همچنین در برنامه جهانی فعالیت جوانان مورد تاکید قرار گرفته است که در آن ICT به عنوان یکی از 15 حوزه اولویت شناخته شده است که می تواند فرصت فایق شدن بر موانع فاصله و عقب ماندگی های اجتماعی-اقتصادی را برای جوانان فراهم کند. بعلاوه، نشست جهانی جوانان ITU در سال 2013، جوانان را به عنوان نیرویی برای پیشرفت اعلام کرده و بر اهمیت مشارکت کامل آنها در روند تصمیم سازی در راستای توسعه دموکراسی تاکید داشته و می گوید توسعه اطلاعات در میان جوانان میتواند مستقیما بهتوسعه قدرت گیری و نوآوری در مقیاس جهانی منجر شود. هرچند پیشرفتهایی حاصل شده است، اما مهم است تلاش بیشتری برای تضمین بکارگیری برنامه گفته شده، بیانیه ها و امثال آن انجام شود.
 2. ما بر حقوق بشر و آزادیهای بنیادین تعیین شده در بیانیه جهانی حقوق بشر و پیمانهای حقوق بشری بین المللی مربوطه، از جمله کنوانسیون جهانیحقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید مجدد داشته و بر پاراگرافهای 3، 4، 5 و 18 بیانیه ژنو تاکید مجدد می کنیم.
 3. هرچند پتانسیل ICT به عنوان ابزاری برای توسعه برابری جنسی و تقویت دسترسی و استفاده زنان از ICT برسمیت شناخته شده است، اما “تفکیک جنسیتی” نیز شناخته شده است. ما بر اهمیت توسعه و حفظ برابر جنسیتی و تقویت زنان، با تضمین وارد کردن زنان به جامعه در حال ظهور ICT جهانی و مدنظر داشتن سرفصل های نهاد تازه تاسیس زنان سازمان ملل، پیشنهادات دایره عالی پس از 2015، بیانیه پکن و پلت فرم فعالیت پذیرفته شده در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در سال 1995، تاکید دوباره داریم. لذا امیدواریم اهمیت مدنظر داشتن بیانیه و دیدگاه کامل WSIS+10 و پاراگراف 12 بیانیه اصول WSIS را مورد تاکید قرار داده و اعلام میکنیم توسعه ICT فرصتهای گسترده ای برای زنان فراهم می کند، که باید بخشی داخلی، و بازیگر کلیدی، در جامعه اطلاعاتی باشند. ما متعهد به تضمین این مسئله هستیم که جامعه اطلاعاتی امکان تقویت زنان و مشارکت کامل آنان بر مبنای برابری در تمامی جوانب جامعه و همه روندهای تصمیم سازی را فراهم می کند. برای رسیدن به این هدف، باید دیدگاه برابر جنسیتی را مدنظر قرار داده و از ICT به عنوان ابزاری برای رسیدن به آن هدف استفاده می کنیم.
 4. ما پذیرفته و به رسمت می شناسیم که چالشهای ایجاد ارتباط میان ابزارهای دیجیتالی هنوز بصورت مناسب مورد توجه قرار نگرفته و نیازمند سرمایه گذاری پایدار در زیرساخت و خدمات ICT، ظرفیت سازی، تسهیل انتقال دانش، و نیز تقویت انتقال فن آوری بر اساس مفاد مورد توافق دوطرف است.
 5. با اشاره به کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق انسان های معلول، پاراگرافهای 11، 13، 14 و 15، پاراگرافهای 20، 22 و 24 پیمان تونس، و تاکید مجدد بر تعهد به تامین دسترسی برابر به اطلاعات و دانش برای همگان، ظرفیت سازی ICT برای همگان و اعتماد به استفاده از ICT برای همگان، از جمله جوانان، سالخوردگان، زنان، افراد بومی و چادرنشینان، انسانهای دچار معلولیت، بیکاران، فقرا، مهاجران، پناهندگان و افراد بی خانمان و جوامع دورافتاده و روستایی، اعلام می کنیم که افزایش مشارکت افراد آسیب پذیر در ساخت روند جامعه اطلاعاتی و شنیده شدن صدای آنها توسط سهامداران و سیاستگذاران در سطوح مختلف مهم است. این مسئله به آسیب پذیرترین گروههای شهروندان در سراسر جهان امکان می دهد بخشی درونی از اقتصادهای خود شده و آگاهی درباره فعالان هدف در راه حلهای کنونی ICT (مانند مشارکت الکترونیک، دولت الکترونیک، برنامه های آموزش الکترونیک و غیره) را افزایش دهد که برای بهتر شدن زندگی روزمره آنها طراحی شده اند.
 6. ما معتقدیم که ICT پتانسیل تبدیل شدن به توانمندساز اصلی توسعه، و جز حیاتی راه حلهای نوآورانه توسعه در طرح توسعه پس از 2015 را دارند. ICT باید کاملا به عنوان ابزاری برای تقویت انسان ها، و تامین رشد اقتصادی به سمت رسیدن به توسعه، با مدنظر قرار دادن اهمیت فزاینده محتوای مربوطه،مهارت و توانمندسازی محیط، برسمیت شناخته شوند.
 7. با یادگیری از درسهای دهه گذشته، باید توجه مان را به دوره بعدی و کسانی معطوف کنیم که متخصصان لازم برای ICT را تامین، ایجاد و مدیریت می کنند و به کاربران ICT قدرت تضمین این مسئله را می دهند که نرخ توسعه قابل رشد و تداوم است.
 8. تحول جامعه اجتماعی در 10 سال گذشته به توسعه جوامع دانش در سراسر جهان کمک کرده است که مبتنی بر اصول آزادی بیان، آموزش برابر برای همگان، دسترسی جهانی و بدون تبعیض به اطلاعات و دانش، و احترام به تنوع فرهنگی و زبانی و میراث فرهنگی است. در اشاره به جامعه اطلاعاتی، همچنین به این تحول و دیدگاه جوامع دانش شمول نیز ارجاع داریم.

ب. بررسی اجرای خطوط عمل

تعهد و پذیرش اصول بیانیه ژنو و برنامه فعالیت ژنو سال 2003 و پیمان و برنامه تونس در سال 2005 منجر به رشد قابل توجهی شد اما چالشهایی را نیز در بر داشت. مهمترین دستاورد اجرای کنونی خطوط عمل WSIS مشارکت و علاقه بیشتر تمامی سهامداران، در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی در ساخت مشترک و شکل دهی به جامعه اطلاعاتی همه شمول و افزایش آگاهی و فایق شدن بر چالشهای این روند است. این بخش بر پیشرفت حاصل به سمت اجرای خطوط عمل WSIS تاکید دارد:

با رضایت اعلام میکنیم:

 1. خطوط عمل WSIS به ایجاد درک مشترک از تمایل به ایجاد یک جامعهاطلاعاتی با ارتباطات جهانی و همه شمول واقعی کمک کرده است. و اجرای این خطوط عمل به جلب توجهات به سمت نقش حیاتی ICT در بسیاری از حوزه ها از جمله کاهش فقر و ریشه کن کردن بیسوادی، کمک کرده است.
 2. برنامه فعالیت ژنو WSIS منجر به ایجاد راهبردها و برنامه های بین المللی، منطقه ای و ملی برای توسعه جامعه اطلاعاتی همه شمول شده است.
 3. آگاهی درباره اهمیت توسعه فعالیت های دیجیتالی برای جوانان، ناتوانی های سالخوردگی، زنان، آسیب پذیری و به حاشیه رفتن، افراد بومی، جوامع محلی و افراد دارای ناتوانی و نیازهای خاص در عین توسعه ثروت و تداوم تکثر زبانی جهان، افزایش یافته است
 4. محیط توانمندساز – سیاستها، محتوا و ظرفیت های مرتبط با استفاده مناسب از فن آوری برای توسعه – امروزه دارای اهمیتی مشابه سرمایه گذاریهای زیرساخت، شناخته شده است.

ما بر اهمیت موارد زیر تاکید داریم

 1. تلاشهای انجام شده برای واقعیت بخشی به اقتصاد مبتنی بر ICT جهانی از طریق پذیرش و اجرای سیاستهای ملی ICT مناسب با نگاه به انسجام تلاشهای همه سهامداران
 2. کمک تمامی نهادهای سازمان ملل که مسئول تسهیل خطوط عمل بوده اند و تمام سهامداران، که کمکی فعال به اجرای WSIS داشته اند

تاکیدی ویژه بر این موارد داریم

 1. اهمیت کارهای انجام شده توسط “همکاری برای ارزیابی ICT در زمینه توسعه” در راستای توسعه مجموعه ای از شاخص های اصلی ICT که توسط کمیسیون آمار سازمان ملل پذیرفته شده و نیز برسمیت شناسی شاخصتوسعه ICT(IDI)

ما به رسمیت می شناسیم که

 1. بسیاری از کشورها پیشرفت قابل توجهی در اجرای خطوط عمل به شکل سیاست ها، پروژه ها و خدمات محسوس در بخشهای مختلف جامعه داشته اند.
 2. توسعه زیرساخت ICT تحت تاثیر چند توانمندساز از جمله سیاستها و فن آوریهای جدید شامل برنامه های پهن باند و موبایل، بنیاد خدمات جهانی، داده های برنامه ریزی و پس زمینه، توسعه نقاط تبادل اینترنت ملی و منطقه ای و استانداردهای بین المللی، گسترش یافته اند.
 3. دسترسی به اطلاعات و دانش در ده سال گذشته به دلیل دستاوردهای فنی در زمینه اتصالات، نفوذ بیشتر موبایل و دسترسی پهن باند و ظهور پلتفرم ها و برنامه های جدید مانند رسانه های اجتماعی و محاسبات ابری، توسعه و عمق زیادی یافته است.
 4. دسترسی بهینه به ICT در آموزش در طی 10 سال گذشته پیشرفت تمامی گروهها و توسعه نیروی کار ماهر را به همراه داشته و مشارکت فعال در جامعهو ایجاد فرصتهای جدید برای تحرک اجتماع را به همراه داشته است.
 5. تلاشهای انجام شده برای افزایش دسترسی ارزان به ICT در کشورهای درحال توسعه و بویژه LDCها
 6. آگاهی فزاینده سیاست گذاران درباره اهمیت دسترسی عمومی به ICT و ابزارهای متفاوت برای مبارزه با تفاوت های دیجیتالی و دانشی.
 7. آگاهی بیشتر از نیاز به همکاری گسترده تر میان دولت ها و تمامی سهامداران مربوطه برای رسیدگی به ابعاد مختلف چالشها در راستای تضمین اعتماد، امنیت، حریم خصوصی و حراست ازداده های شخصی، ایمنی و اعتماد به استفاده از ICT. همکاری منطقه ای و بین المللی و برنامه های ظرفیت سازی به عنوان عناصر کلیدی در رسیدن به این مهم برسمیت شناخته شده اند.
 8. برنامه فعالیت WSIS منجر به درکی عمیقتر از اهمیت ICT برای توسعه در میان سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان، از جمله ابعاد اخلاقی جامعهاطلاعاتی شده است.
 9. ICT نقش مهمی در توسعه اجتماعی-اقتصادی از طریق کارآفرینی و ایجاد شغل دارند.
 10. برنامه فعالیت WSIS به حمایت از تحقیق در علم الکترونیک و تامین درک بهتر از روندهای نوظهور، و تاثیر و جهت گیری آنها در آینده کمک کرده است.
 11. تنوع فرهنگی به عنوان بخشی داخلی از جامعه اطلاعاتی و توسعه پایدار شناخته شده است
 12. مکانیزمهای مالی نوآورانه، مشارکت خصوصی عمومی، و نیز سرمایهگذاریهای مناسب و پایدار به پیشرفت در راستای ایجاد جامعه اطلاعاتی همه شمول کمک کرده است.
 13. نشست سالانه WSIS به پلت فرم جهانی چندسهامداری کارآمدی برای هماهنگی اجرای نتایج WSIS تبدیل شده است. گزارشهای ده ساله کشورها و تسهیل کنندگان خطوط عمل که توسط نشست WSIS ابداع شد، به عنوان مبنایی برای نشست عالی رتبه WSIS+10 بوده است.
 14. روند سهامداری WSIS، از جمله جوایز پروژه WSIS به پلت فرمی کارآمد برای انتخاب پروژه های مرتبط با ICT برای خطوط عمل WSIS و تامین همکاری مفید در راستای به اشتراک گذاری بهترین اقدامات در سطح جهانی، تبدیل شده است.

اشاره می کنیم که

رخداد “اولین بررسی WSIS+10 به سمت جوامع دانشی، برای صلح و توسعه پایدار” با میزبانی یونسکو و سازماندهی مشترک با ITU، UNCTAD و UNDP در فوریه 2013 برگزار شد و نتایج آن دیده شد.

 

ج. چالشهای مربوط به اجرای خطوط عمل و چالشهای نوظهور

ما به رسمیت می شناسیم که خطوط عمل WSIS در روش چند سهامداری، به ایجاد آگاهی درباره اهمیت جامعه اطلاعاتی انسان محور همه شمول و با جهت گیریتوسعه کمک کرده و همچنان در این مسیر مفید است.

اشاره می کنیم که خطوط عمل WSIS به فعالسازی و حمایت از چارچوب سالم و روش رسیدن به هدف یک جامعه اطلاعاتی همه شمول کمک کرده است.

ما به رسمیت می شناسیم که

 • چند چالش در اجرای خطوط عمل WSIS شناخته شده است که هنوز باقی بوده و برای ایجاد یک جامعه اطلاعاتی همه شمول فراتر از 2015 باید به آن رسیدگی شود.
 • نیاز به تضمین انسجام مناسب WSIS و برنامه توسعه پس از 2015

همچنین چالشهای زیر را به رسمیت می شناسیم که در اجرای خطوط عمل و چالشهای جدید در اجرای این خطوط عمل پس از سال 2015 ظهور خواهند کرد:

 1. نیاز به حمایت و تقویت تمامی حقوق بشر و به رسمیت شناسی اهمیت آنها در رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی، که احترام برابر و تاکید بر تمامیحقوق بشر اینترنتی و آفلاین را تضمی می کند.
 2. نیاز به دیدگاه برابری جنسیتی کاملا منسجم در راهبردهای مرتبط با WSIS و تسهیل اجرای آنها، آنگونه که در مقدمه به آن اشاره شد تا تضمین شود کهجامعه اطلاعاتی به تقویت زنان و مشارکت کامل آنان بر مبنای برابری در تمامی جوانب جامعه و تمامی روندهای تصمیم سازی کمک می کند.
 3. نیاز به مداخله جوانان و توسعه مشارکت آنان در روند WSIS برای تسهیل شمول آنها و تقویت نقش آنها در توسعه جامعه اطلاعاتی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی همانطور که در مقدمه به آن اشاره شد.
 4. نیاز به توسعه مداوم دسترسی افراد ناتوان و آسیب پذیر به ICT در کشورهای در حال توسعه و در بین جوامع به حاشیه رانده شده با مدنظر قرار دادن تعهدات اشاره شده در مقدمه
 5. بیش از نیمی از جمعیت جهان هنوز به اینترنت متصل نشده است و لذا زیرساخت اطلاعات و ارتباطات، ظرفیت و توسعه محتوای محلی باید همچنان مدنظر قرار داده شود، بویژه در مناطق دورافتاده و روستایی
 6. نیاز به تقویت بیشتر مدیریت و کاربرد مدارهای طیف فرکانس رادیویی/ماهواره برای تسهیل توسعه و توسعه شبکه های ارتباطات ارزان، از جمله شبکه های ماهواره ای برای تمامی کشورها، که نیازهای خاص کشورهای با کمترینتوسعه را مدنظر قرار می دهد. این موارد از طریق برنامه ها و مطابق با مقررات رادیویی ITU اجرا می شوند.
 7. هنوز نیاز به تلاش بیشتر برای بهبود دسترسی ارزان به ICT، اطلاعات ودانش برای تمامی افراد، بویژه در کشورهای در حال توسعه و LDCها وجود دارد. همچنین نیاز به تضمین برابری دسترسی، از جمله دسترسی افراد، از نظر ظرفیت انسانی و دسترسی به ICTی کنونی و جدید، بین جوامع شهری و روستایی داخل کشورها و بین کشورهای جهان، وجود دارد.
 8. هنوز نیاز به همکاری شمالی-جنوبی، و همکاری مکمل جنوبی-جنوبی برای تسهیل انتقال دانش، و نیز تقویت انتقال فن آوری بر اساس مفاد مورد توافق دوجانبه با هدف تسهیل رسیدن به اقتصاد دیجیتالی و کاهش فقر وجود دارد.
 9. نیاز به تقویت دسترسی همگان به اطلاعات و دانش، در عین احترام به حریم خصوصی، و ترغیب دسترسی باز به نشریات و اطلاعات، از جمله در بخش تحقیقات، و بویژه در کشورهای در حال توسعه و با توسعه یافتگی کمتر
 10. نقش ICT در کاهش فقر باید از طریق همکاری شمال-جنوب و جنوب-جنوب در تسهیل 
/ 0 نظر / 48 بازدید