پوینت

چرا پوینت؟
تعدد مفاهیم، تئوری¬ها، تکنیک¬ها و تجربیات مدیریت استراتژیک هراس انگیز است. حتی برای کسانی که چندین بار برنامه ریزی استراتژیک کرده اند، این حوزه همچنان مبهم، پیچیده و پر از رمز و راز است. هر روز هم به تکنیک ها و ابزارها و رویکردهای مدیریت استراتژیک افزوده می شود. دیگر تسلط به یک مدل و رویکرد کفایت نمی کند و نمی توان به یک رویکرد قناعت کرد. از این رو طی یک دوره چهار ساله و برپایه تجربه ۴۵ سال مدیریت استراتژیک، متا مدل پوینت طراحی شد و توسعه پیدا کرد.

متامدل پوینت چیست؟
از این رو این دستاورد متامدل نامیده شده است که فراتر از یک مدل و یک رویکرد است. به نوعی این دستاورد مدلی برای مدل هاست. فرا مدل است. مدلی است که بیش از بیست مدل دیگر را در خود جای داده است. مسیر پر پیچ و خم مدیریت استراتژیک را در چهار بعد به صورت جامع، گرافیکی، یکپارچه شده و ساخت یافته ترسیم کرده است.

ابعاد و عناصر پوینت؟
متامدل پوینت ۲۱۴ عنصر را در خود جای داده است. این ۲۰۰ عنصر در ۴ بعد موقعیت یابی شده اند. این چهار بعد عبارتند از:
ارزیابی آمادگی استراتژیک
برنامه ریزی استراتژیک
• جاری سازی استراتژی
مدیریت عملکرد استراتژیک

کارکرد پوینت؟
این متامدل کمک موثری برای درک مفاهیم اساسی موثر در مدیریت استراتژیک سازمان به صورت گام به گام است. متامدل¬ پوینت چهار کارکرد اصلی دارند:
نقش ساده¬کننده: مدل ها با ساده کردن و مجرد کردن دنیای واقعیت و حذف زواید از تجربیات متعدد کاری می کنند که یک پدیده پیچیده و ذوابعاد به یک پدیده فهمیدنی تبدیل شود.
نقش یادآوری¬کننده، مدل¬ها باعث می¬شوند که مدیران سازمان در کوران بحران های استراتژیک و عملیاتی هیچ گام و اقدام مهمی را فراموش نکنند.
نقش منظم¬کننده، مدل پوینت این خاصیت را دارند که تقدم و تاخر نسبی گام های مختلف را نشان می دهد و مشخص می¬کند که گام فعلی چیست و چه عوامل کلیدی موفقیتی دارد و گام بعدی چیست؟
نقش ایجادکننده تفاهم: وجود یک مدل ساختاریافته کمک می کند که مدل ذهنی مدیران از مدیریت استراتژیک یکسان شود و تصمیمات و اقدامات مدیران همساز و همسو شود.
همین ۴ کارکرد است که سازمان های دارای مدل های مشخص برای استراتژی را از دیگر سازمان ممتاز و متمایز می کند. پیمایشی که در سال ۲۰۰۶ بر اساس پاسخ های ۱۴۳ متخصص مدیریت عملکرد انجام شده است نشان می دهد ۷۰ درصد از شرکت¬هایی که برای جاری¬سازی استراتژی خود یک فرایند رسمی دارند. نسبت به گروه شرکت های همسان خود که دارای سیستم جاری سازی استراتژی نیستند به عملکرد مطلوبتری دست پیدا کرده اند. استفاده از یک سیستم رسمی برای اجرای استراتژی احتمال موفقیت را دو الی سه برابر، نسبت به عدم وجود سیستم، بیشتر می¬کند.

 

تا کنون ۳ نسخه از متا مدل پوینت منتشر شده است. آنچه در هر نسخه به متا مدل افزوده شده در شکل زیر قابل مشاهده می باشد:

 

مرجع پوینت در ایران
تنها مرجع رسمی پوینت در ایران گروه پوینت است که دبیرخانه گروه پوینت در شرکت مدیریت روشمند است.
اطلاعات رسمی آن را می توانید از سایت PointMetaModal.com دریافت کنید. همچنین با دبیرخانه گروه پوینت تماس بگیرید.

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

/ 0 نظر / 28 بازدید