ابزارهای مدیریتی

1. استفاده از ابزارهای مدیریتی در اداره بنگاههای اقتصادی یکی از بدیهی ترین مفروضات کاری است. هر چند در بیان و ظاهر بنظر نمی رسد کسی با این گزاره مخالف باشد، اما در عمل من موارد متعددی را دیده ام که بکارگیری ابزارهای مدیریتی با واکنش منفی مواجه شده و این اقدامات را با واژه هایی چون: اتلاف منابع، سوسول بازی، حرفهای خارجیها که به درد ایران نمی خورد و ... مترادف ساخته اند.


2. برخی از سازمانها ابزارهای مدیریتی را شکلی می خواهند. یعنی در ظاهر آنها را بکار می گیرند. ولی در باطن کار خود را انجام می دهند و به محتوای ابزارها بی توجهی می کنند. در واقع فقط می  خواهند گواهینامه ای در یافت و یا  جایزه ای را تصاحب نمایند. سرنوشت استقرار iso در بنگاههای ایرانی خیلی خوب این شرایط را نشان می دهد.


3. بی شک سازمانها و مدیرانی نیز هستند که به محتوای برنامه ها، سیستمها و ابزارهای مدیریتی باور دارند. و از بکارگیری آنها موفقیتهایی هم کسب کرده اند.تجربه شخصی من ناظر بر این بوده که  بکارگیری صحیح ابزارهای مدریتی نتایج موثری را ببار خواهد آورد.


4.  پیشنهاد می کنم برای غلبه بر افراد مخالفی که استفاده از ابزارهای مدیریتی را نمی پسندند، تلاش نمایید تا نتایج کمی بکارگیری این ابزارها را به آنها نشان دهید. به عنوان مثال در سال 1389 نتایج حاصل از اقدامات شرکت x بالغ بر 57 میلیارد ریال بوده است. در شرکت دیگری نیز در سال 1385 همین بررسی  15 میلیارد ریال را نشان داد. در واقع از پس بکارگیری ابزارهای مدیریتی ، بهبود در شاخصهای عملکردی سازمان حاصل گردید که در صورت ادامه روند گذشته مبالغ فوق قیت تمام شده محصولات یا خدمات را بدتر می نمود.


5. دست آخر اینکه، واقعا عدم تجانس در نحوه اداره حرفه ای شرکتها از سوی سهامداران باعث بروز تضادهای جدی نزد مدیران می شود. گروهی از مدیران و سهامداران هستند که استفاده از ابزارهای مدیریتی و داشتن نگاه استراتژیک به سازمان تعارف می دانند و باید کوششهایت را مخفی نگهداری!

از سوی دیگر گروهی از سهامداران هستند که یکی از مطالبات جدی آنها، تدوین و تبیین سندهای راهبردی بنگاه می باشد و باید نتایج بهبود ناشی از بکارگیری سیستمهای مدیریتی دائما به اطلاعشان برسد.

هرچند به این پارادوکس که می نگرم ، نهایتا از شرایط راضی هستم . چرا که شرایط فعلی منطبق بر روش و خصوصیت کاری است و نتایج خبط و اشتباه گروه اول که به این بخثها معترض بودند، در عمل نشان می دهد که آنها اشتباه می کردند و نهایتا سازمانی سودآور را به زیاندهی انداختند!  

منبع:   مسیر تعالی

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

/ 0 نظر / 8 بازدید