با تامین اجتماعی

پیمانکاران برای تشکیل پرونده بیـمه ای خود چه باید بکنند ؟

  در مواردی که یـک کارفرما ، انجام کار را به صورت مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می کند، رعایت موارد زیر ضروری است :

 • کارفرما (واگذارنده کار) در متن قرارداد، پیمانکار (مقاطعه کار) را متعهد می نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان پیمانکار فرعی را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را بپردازد .

 • کارفرما (واگذارنده کار) باید 5% مبلغ ناخالص کارکرد را از هر صورت وضعیت مقاطعه کار، کسرکند و نزد خود نگه دارد.

 • پس از انعقاد قرارداد، یک نسخه از آن باید به وسیله کارفرما (پیمانکار) به شعبه سازمان تأمین اجتماعی ( واقع در محل اجرای پروژه ) تحویل گردد.

 • شعبه تأمین اجتماعی پس از دریافت قرارداد، برای کارگاه تشکیل پرونده داده و شماره کارگاه را اختصاص می دهد.

 • سرانجام ، پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در طرح را در دوره زمانی  تعیین شده ، تنظیم نموده و حق بیمه مربوطه را پرداخت خواهد نمود .

 • به ازای هر مقدار حق بیمه ای که پیمانکار در هر مقطع به سازمان تأمین اجتماعی می پردازد، با گواهی شعبه تأمین اجتماعی، معادل آن از مبلغ 5% باقیمانده نزد کارفرما به پیمانکار مسترد خواهد شد.

مراحل و مدارک لازم برای صدور اولین دفترچه بیمه درمان

 • تکمیل اظهار نامه نامنویسی توسط کارفرما و ارائه آن به شعبه ذیربط .

 • ارائه فرم معاینات انجام شده قبل از استخدام .

 • تامین اعتبار اظهار نامه نامنویسی براساس لیست و یا بازرسی (حداکثر مربوط به دو ماه قبل از تاریخ مراجعه بیمه شده )

 • ارائه شناسنامه بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل او .

 • یک قطعه عکس بیمه شده و افراد تحت تکفل او برای الصاق به دفترچه و یک قطعه عکس جهت الصاق به اظهار نامه نامنویسی .

 • در صورت کفالت والدین ، تائیدیه واحد فنی امور بیمه شدگان .

 • برای فرزندان پسر بالای 18 گواهی تحصیلی یا از کار افتادگی .

 • برای فرزندان دختر ، تعهد کتبی مبنی بر عدم ازدواج یا اشتغال در زمان صدور دفترچه .

 • پرداخت هزینه سرانه درمان برای فرزندان چهارم و بعد از آن.

کارفرمایان کارگاههای تازه تاسیس (شخصیت حقــوقی ) بـرای تشکیـل پرونده بیمه ای خود چه باید بکنند؟

پس از ثبت این کارگاهها در اداره ثبت شرکتها ، نماینده شرکت باید به منظور بیمه کردن کارکنان خود ، به نزدیکترین شعبه سازمان تأمین اجتماعی (با توجه به محدوده عملکرد دفتر مرکزی شرکت ) مراجعه نماید و مدارک زیر را جهت تشکیل پرونده به شعبه تحویل دهد :

 • نامه اعلام تأسیس شرکت

 • روزنامه رسمی کشور که آگهی تأسیس شرکت در آن اعلام شده است

 • اساسنامه شرکت

 • تصویر سند مالکیت یا اجاره محل شرکت

 • سایر مدارک مرتبط با شروع فعالیت و تأسیس برحسب مورد  (مانند اظهار نامه ثبت و موافقت اصولی )

 شعبه تأمین اجتماعی ، پس از دریافت مدارک و انجام مراحل اداری ، ضمن تشکیل پرونده و اختصاص شماره کارگاه ، مراتب را به صورت کتبی به شرکت اعلام خواهد نمود.

کارفرمایان کارگاهها تازه تاسیس (شخصیت حقیقی) برای تشکیل پرونده بیمه ای خود چه باید بکنند؟

  کارفرمایان این کارگاهها باید ظرف مدت 15 روز از تاریخ تأسیس، به منظور بیمه کردن کارکنان خود، به نزدیکترین شعبه تأمین اجتماعی واقع در محدوده عملکرد کارگاه مراجعه کنند و مدرکی را که نشانگر کارفرما بودن آنها می باشد ، به شعبه تحویل نمایند.

هریک ازمدارک زیر می تواند ملاک کارفرمایی شخص باشد :

 •   جواز کسب صنفی معتبر (دائم یا موقت )یا هر گونه اجازه کار از مراجع ذیصلاح .

 •   پروانه تأسیس یا بهره برداری .

 •   اسناد مالکیت یا اسناد اجاره یا صلح نامه.

 •   اقرار نامه ، قرارداد ، شراکتنامه و اسناد اجاری تنظیم شده از سوی سازمانها و نهادها و مانند آن .

در صورت نداشتن مدارک یاد شده :

 •   گزارش بازرسان کارگاهها.

 •   اظهار نظر اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی .

 • آراء صادره شده از سوی مراجع قضایی که دلیل بر کارفرمایی شخص باشد.

  شعبه تأمین اجتماعی ، پس از شناسایی کارگاه و تعداد کارگران شاغل در آن ، پرونده کارگاه را تشکیل داده و شماره کارگاه را به آن اختصاص خواهد داد.

مقررات بیمه ای مربوط به نقل و انتقال مالکیت کارگاهها

هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی ، انتقال گیرنده باید گواهی سازمان تأمین اجتماعی را مبنی بر نداشتن بدهی ( بابت حق و متفرعات آن ) مطالبه نماید.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند ،درباره بدهی واگذار کننده (انتقال دهنده) از شعبه سازمان تأمین اجتماعی استعلام نمایند . در صورتی که ظرف مدت 15 روز از تاریخ ثبت برگ استعلام در دفتر شعبه ، پاسخی ارائه نشود، دفتر خانه می تواند معامله را بدون مفاصا حساب ثبت نماید .

در صورتی که بنا به اعلام سازمان تأمین اجتماعی ، واگذارنده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی خود به صورت سپرده ، نسبت به انتقال سند اقدام نماید. در این صورت حق اعتراض او به میزان بدهی اعلام شده براساس ضوابط به قوت خود باقی خواهد بود.

در صورتی که معامله بدون اخذ مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی انجام گیرد، انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان، دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

شرایط تقسیط بدهی کارفرمایان

 • کار فرمایان می توانند از سازمان تأمین اجتماعی در خواست کنند که بدهی آنان را تقسیم نماید. در این صورت با توجه به مفاد ماده 46 قانون تأمین اجتماعی ، بدهی آنان حداکثر تا36 قسط قابل تقسیط خواهد بود.

 • تقسیط بدهی بیش از 36 قسط ، در موارد استثنایی و با انجام تحقیقات از سوی شعبه مبنی بر عدم امکان پرداخت بدهی در 36 قسط ، با مجوز هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی   امکان پذیراست .

 • در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط تعیین شده را به موقع پرداخت ننماید ، بقیه اقساط تبدیل به دین حال می شود و از طریق اجرائیه قابل وصول خواهد بود. 

حقوق قانونی کارفرمایان در قبال بدهی اعلام شده از طرف شعبه های تأمین اجتماعی

کارفـرمـایـان حـق دارنـد از نتیـجه بـازرسی های انجام شده توسط شعب  تأمین اجتماعی با خبر شوند .

در صورتی که کارفرمایان به میزان بدهی اعلام شده از طرف شعبه تأمین اجتماعی معترض باشند، می توانند ظرف مدت 30 روز از تاریخ بدهی، اعتراض خود را به صورت کتبی به شعبه تأمین اجتماعی تحویل نمایند. این اعتراض باید در دفتر شعبه ثبت شود .

این اعتراض در هیأت بدوی تشخیص مطالبات رسیدگی می شود و نتیجه به کارفرما اعلام می گردد.

اگر مبلغ اصل حق بیمه مطرح شده در هیأت بدوی تشخیص مطالبات بیش از 1500000 ریال باشد، کارفرمایان می توانند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی هیأت بدوی، تقاضای تجدید نظر نمایند.

مقررات مربوط به جریمه دیرکرد یا عدم ارسال لیست

مهلت قانونی جهت تحویل لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه، حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد است .

برای کارفرمایان کارگاههای مشمول معافیت سهم کارفرما تا میزان 5 نفر، این مهلت تا آخرین روز دو ماه بعد خواهد بود.

در صورتی تأخیر یا عدم ارسال لیست و همچنین تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه مربوط به هر ماه در مهلت تعیین شده، کارفرما بر حسب قانون در هر مورد ملزم به پرداخت جریمه خواهد بود.

اگر کارفرما به دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن (همچنین تأخیر یا عدم ارسال لیست ) مشمول جریمه شود و اصل حق بیمه و بیمه بیکاری را قبل از صدور برگ لازم الاجرا کلاً پرداخت نماید. از پرداخت 30% جریمه های مربوطه معاف خواهد بود.

مراحل و مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج

شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج :

 •   بیمه شده طی 5 سال قبل از تاریخ ، حداقل به مدت 720 روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد .

 •    در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.  ( بجز دوران نظام وظیفه )

 •   ازدواج اول باشد

 •  ازدواج دایم بوده و در دفتر رسمی ثبت شده باشد .

 • مبلغ کمک هزینه ازدواج برابر یا یک ماه متوسط حقوق یا مزد بیمه شده است. برای محاسبه این مبلغ، جمع دریافتی بیمه شده (که مشمول کسر حق بیمه بوده ) در آخرین دو سال قبل از ازدواج بر عدد 24 (تعداد ماهها) تقسیم می شود .

 • اگر زن و شوهر ، هر دو ،دارای شرایط باشند، کمک هزینه ازدواج به هر دو نفر پرداخت می شود.

 

مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج :

 •   تصویر واصل سند ازدواج و شناسنامه زن و شوهر .

 •   تعهد کتبی بیمه شده مبنی براینکه برای اولین بار ازدواج کرده است .
 • مقررات و توصیه های مربوط به حوادث ناشی از کار

حوادث ناشی از کار چیست ؟

حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. بر اساس این تعریف حوادثی که به یکی از صورت ها یا علل زیر رخ دهد ، ناشی از کار محسوب می شود :

در اوقاتی که بیمه شده درکارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها ومحوطه آن مشغول بکار باشد.

در اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می کند.

در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه شده بین منزل و کارگاه .

در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی .

در حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان .

 کارفرمایان درزمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند ؟

 •  اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند. (هزینه احتمالی این  اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می پردازد .)

 •  گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.

 

 

 اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می شود؟

اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما ) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه شده انجام می دهد، اما هزینه های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهدکرد.

در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی (مانند برقراری مستمری از کار افتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه ای بیمه شده، مزایای قانونی ارائه می گردد.

ضوابط مربوط به دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری

در مواردی که بیمه شده به دلیل بیماری،  به طور موقت توانایی انجام کار را نداشته باشد و به تبع آن از دریافت مزد و حقوق محروم شود، سازمان تأمین اجتماعی بخشی از حقوق و دستمزد او را در این مدت جبران می کند .

شرایط برخورداری از غرامت دستمزد ایام بیماری :

1)  گواهی استراحت پزشکی بیمه شده به تایید مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد .

2)  کارفرما گواهی کند که در تاریخ اعلام بیماری، بیمه شده مشغول به کار (یا در مرخصی استحقاقی) بوده و نیز در مدت بیماری مشغول به کار نبوده  و مزد و حقوق دریافت نکرده است.

غرامت دستمزد ایام بیماری در موارد زیر از اولین روز شروع استراحتپزشکی پرداخت می شود :

1)  در صورتی که استراحت بیماری به دلیل هر نوع حادثه و یا به دلیل حرفه ای باشد.

2)  در صورتی که بیمه شده بخشی از طول دوره استراحت (یا تمام آن ) را در بیمارستان بستری باشد.

3)  در صورتی که استراحت بیمار در ارتباط با عواقب بیماری قبلی او باشد.

در سایر موارد، غرامت دستمزد ایام بیماری از روز چهارم شروع استراحت پزشکی ، پرداخت می شود.

مقررات مربوط به تایید استراحت پزشکی بیمه شدگان

در تمام گواهی های استراحت پزشکی باید نوع بیماری و مدت بستری د ر بیمارستان و یا استراحت در منزل به تفکیک و صراحت مشخص شده باشد .

1)  گواهی های استراحت پزشکی که در هر نوبت هفت روز یا کمتر باشد (و جمع آنها در طول سال از 15 روز بیشتر نشود )، بر اساس گواهی پزشک معالج قابل قبول است .

2)  اگر گواهی استراحت پزشکی در یک نوبت بیش از 7 روز باشد، اعتبار آن باید به تایید پزشک معتمد برسد.

3)  اگر جمع گواهی های استراحت پزشکی در طول سال از 15 روز تا 60 روز باشد، باید به تایید پزشک معتمد برسد .

4)  استراحت های ایام بارداری باید به تایید پزشک معتمد برسد .

5)  استراحت های بیش از 60 روز د ر طول سال باید به تایید شورای پزشکی برسد.

مراحل و مدارک مورد نیاز برای دریافت هزینه اروتزها و پروتزها

  ارتوزها و پروتزها وسایلی هستند مانند عینک طبی، دندان مصنوعی، سمعک و چشم مصنوعی که برای بازگشت سلامت یا جبران نقص و تقویت یکی از حواس به کار می روند. بابت هریک از این وسایل با رعایت شرایط زیر، مبلغ مقطوعی از طرف شعبه تأمین اجتماعی پرداخت می شود .

مراحل ومدارک لازم برای دریافت هزینه اروتزهاوپروتزها :

 •   گواهی تجویز پزشک متخصص معالج

 •   ارایه فاکتور خرید معتبر

 •   تایید پزشک معتمد سازمان (در مورد وسایل با قیمت کمتر از 400 هزار ریال ) یا شورا یا کمیسیون پزشکی ( در مورد وسایل با قیمت 400 هزار ریال یا بیشتر ) حسب مورد

 •   مراجعه به شعبه تأمین اجتماعی و تحویل مدارک یاد شده

دورهای زمانی پرداخت هزینه اروتزهاوپروتزهابه شرح زیر است :

 •   فریم عینک طبی : هر ده سال ،یک بار

 •   شیشه عینک طبی : هر دو سال ،یک بار

 

 

 • کنتاکت لنز: هر ده سال ، یک بار

 • دندان کامل / نیم دست دندان : هر ده سال ،یک بار

 • پارسیل چند دندانی(سه دندان و بیشتر): هر ده سال ، یک بار

 •   سمعک : هر ده سال ، یک بار

 •   چشم مصنوعی : هر پنج سال  ، یک بار

 • تزها و اروتزها : فقط یک بار تزها و اروتزها : فقط یک بار

 • کفش طبی کلاب فوت : هر دو سال ،یک بار (حداکثر تا 15 سالگی )

پرداخت هایی که مشمول کسر حق بیمه نیست

   تمام مزایای نقدی و غیر نقدی مستمر که به صورت مزد ، حقوق ، کار مزد و یا کارآموزی به بیمه شده داده می شود، مشمول کسر حق بیمه است .

مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است

 • باز خرید ایام مرخصی

 •   کمک هزینه اولاد (حداکثر برای دو فرزند و معادل سه برابر حداقل دستمزد سنواتی روزانه برای هر فرزند در ماه

 • هزینه سفر و فوق العاده ماموریت

 • عیدی

 • ما به التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری

 • حق شیر

 • پاداش نهضت سواد آموزی

 • حق التضمین (کسر صندوق)

 • خسارت اخراج و مزایای پایان کار

 •   پاداش افزایش تولید

 •   حق همسر ( در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت و برای کارکنان دولت که مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند)

/ 0 نظر / 63 بازدید