# دعا

تکنولوژی فکر

تکنولوژی فکر (تاثیرافکارمثبت ومنفی برزندگی و تحصیل)مؤلف:افسانه بوستانی کاشانیویراستار:حسینعلی پورمدنیآماده سازی متن:واحد فنی و تحقیقات انتشارات مرسلچاپ دوم/1389/2000 نسخهلیتوگرافی:مدینچاپخانه:نهضتشابک:7-051-972-964-978انتشارات مرسلمقدمه«زندگی هدیه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 129 بازدید