هوش مشارکتی

هنوز مفهوم هوش هیجانی در ایران جانیافتاده و تفاوتش با هوش ذهنی تفهیم نشده که مفهومی بنام هوش مشارکتی در دنیا مورد بحثه. هوش مشارکتی یعنی شما در کنار چند نفر دیگه مشکلات ات رو حل می کنی. قوی تر میشی

لینک ۱

لینک ۲

/ 0 نظر / 54 بازدید