برنامه ریزی توسعه فردی

 • به طور خودآگاه، خود را به نقد و چالش بکشد و نقاط قوت و ضعف خود را بشناسد.
 • به طور خودآگاه، توانایی ها، استعدادها، شایستگی ها و مهارت های خود را بشناسد و آنها را با اهداف خود تطابق دهد.
 • اهداف کاری، اهداف تحصیلی، اهداف خانوادگی و سایر اهداف زندگی را با رویکردی کل نگر و یکپارچه به یکدیگر مرتبط سازد، به گونه ای که به طور هم افزا یکدیگر را تقویت نمایند.
 • در راه دستیابی به اهداف زندگی، رویکردی فعال، هدف جو و پیشرو داشته باشد.
 • درمهارت برنامه ریزی و اجرای برنامه وابستگی های خود را کاهش دهد و مستقل و خودکار گردد (روی پای خودش بیاستد).
 • در راه دستیابی به اهداف، خود را به طور کامل مسئول و موثر بداند وبه راحتی پیشرفت های خود را دیده و پیگیری نماید.
 • در زمینه های مختلف رشد متوازن و هماهنگ داشته باشد.
 • به طور متمرکز و اثر بخش از منابع بیرونی استفاده نماید (به دنبال آن چیزی باشد که واقعا به آن نیازمند است).
 • سبک یادگیری خود را بشناسد و راهبردهای یاددهی – یادگیری که برای وی موثر است را بشناسد.
 • در دنیای دائما در حال تغییر، همواره در حال یادگیری باشد (یادگیری مادام العمر).

.

نیز، برنامه ریزی توسعه فردی به شرکت ها و سازمان ها در زمینه های زیر کمک می کند :

 • شناسایی نیازهای توسعه کارکنان به وسیله مقایسه مهارتها و توانمندیهای کارکنان با نیازهای شغلی.
 • شناسایی فرصت های مسیر شغلی و انتخاب بهترین گزینه آن برای هر فرد.
 • اجرای یک نظام توسعه فردی و تخصصی برای هر یک از کارکنان.

.

مراحل برنامه ریزی توسعه فردی چیست؟

۱- شناخت توانایی ها، قابلیت ها، استعدادها، شایستگی ها، نقاط قوت و ضعف و ابعاد و ویژگی های گوناگون شخصیتی خود  ( خودشناسی / Self Awareness) (با استفاده از آزمون منحصر به فرد MBTI)

2- تعیین اهداف خود در زمینه های شخصی، تحصیلی و کاری و  برنامه ریزی برای دستیابی به آنها  (هدف گذاری و برنامه ریزی / Goal setting & Planning) .

3- آموختن هر آنچه برای رسیدن به اهداف مورد نیاز است و  تغییر دائمی (و نه از روی عادت و نه تصنعی) در تفکرات، احساسات و رفتار خود  (یادگیری / Learning) .

.

/ 0 نظر / 13 بازدید